ข่าวสารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารภายใน

ข่าวสารโครงการ

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน
ระหว่างวันที่

ผลการค้นหา

การจัดเรียง

มหิงสาสายสืบ 06 มิถุนายน 2566  210  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศรายชื่อโครงการมหิงสาสายสืบที่ผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการ ประจำปี 2565 (รอบ2)

โรงเรียนอีโคสคูล (Eco school) 09 พฤษภาคม 2566  711  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาการเป็นโรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School) ระดับกลาง (ปี 2566 - 2569)

โรงเรียนอีโคสคูล (Eco school) 03 พฤษภาคม 2566  2268  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาการเป็นโรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School) ระดับต้น (ปี 2566 - 2569)

สัมมนา/ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 27 มีนาคม 2566  33  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงาน พิธีประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G - Green ระดับประเทศผ่านระบบออนไลน์ " G Green Toward LOW CARBON Society" วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566

สัมมนา/ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 27 มีนาคม 2566  39  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ขอรับชมการเสวนาและร่วมแสดงความคิดเห็น ในหัวข้อ “ก้าวย่างพลัง G – Green มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ”

หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปธส.) 02 มีนาคม 2566  442  กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการศึกษาอบรม “หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 10” (ปธส.10)

ที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Residence) 22 กุมภาพันธ์ 2566  78  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รับสมัครอาคารชุดที่ประสงค์เข้ารับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ส่งเสริมที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Residence ปี 2566

ฉลากอัพไซเคิลเศรษฐกิจหมุนเวียน (UPCYCLE CE) 21 กุมภาพันธ์ 2566  52  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลิตภัณฑ์นำกลับมาใช้ใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ประกอบการ (G Upcycle)

ฉลากอีโค่พลัส ส่งเสริมสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบรับรองตนเอง (ECO Plus) 08 กุมภาพันธ์ 2566  142  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เชิญผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังอบรมหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การขอขึ้นทะเบียนสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดฉลาก ECO PLUS"

หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปธส.) 03 กุมภาพันธ์ 2566  1109  กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม “หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 10” (ปธส.10)

มหิงสาสายสืบ 01 กุมภาพันธ์ 2566  515  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศรายชื่อโครงการมหิงสาสายสืบ ทีผ่านการเกณฑ์การประเมินโครงการ ประจำปี 2565 (รอบ 1)

มหิงสาสายสืบปฐมวัย 01 กุมภาพันธ์ 2566  418  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศรายชื่อพี่เลี้ยงโครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาโครงการ ประจำปี 2565

ฉลากอัพไซเคิลเศรษฐกิจหมุนเวียน (UPCYCLE CE) 30 มกราคม 2566  101  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สส. เปิดรับสมัครวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อรับรอง"ประเมินผลิตภัณฑ์อัพไซเคิลเศรษฐกิจหมุนเวียน (Upcycle Circular Economy Certificate)" ปี 2566

ร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant) 30 มกราคม 2566  80  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจขอการรับรอง Green Restaurant ร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2566

โรงเรียนอีโคสคูล (Eco school) 26 มกราคม 2566  506  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการโรงเรียนอีโคสคูล ระดับกลาง (Eco-School Intermediate) รอบการสมัครปี 2565

สำนักงานสีเขียว (Green office) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566 23 มกราคม 2566  64  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ..ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ISO 14001: 2015 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566 23 มกราคม 2566  25  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green hotel) 19 มกราคม 2566  202  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประชาสัมพันธ์การสมัครเพื่อขอการรับรองโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม GREEN HOTEL 2566

ฉลากอีโค่พลัส ส่งเสริมสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบรับรองตนเอง (ECO Plus) 18 มกราคม 2566  6  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สส. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาขึ้นทะเบียนฉลากสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้ ฉลากอีโคพลัส ครั้งที่ 1/2566

เครือข่าย ทสม. 28 ธันวาคม 2565  715  กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2566

โครงการสำนักงานสีเขียว (Green office) ระดับประเทศ 26 ธันวาคม 2565  101  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการสำนักงานสีเขียว (Green office)

โครงการสำนักงานสีเขียว (Green office) ระดับประเทศ 14 ธันวาคม 2565  25  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน คู่มือการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับหน่วยงานและประชาชนทั่วไป โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สถานประกอบการที่มีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Production) 24 พฤศจิกายน 2565  38  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (Green Production) ปี 2565

มหิงสาสายสืบ 22 พฤศจิกายน 2565  443  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการมหิงสาสายสืบ ประจำปี 2565 (รอบ 2)

โครงการสำนักงานสีเขียว (Green office) ระดับประเทศ 03 พฤศจิกายน 2565  514  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ขอเชิญหน่วยงาน สำนักงาน ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน สมัครเข้าร่วมการประเมิน "โครงการสำนักงานสีเขียว Green Office" ประจำปีงบประมาณ 2566

โรงเรียนอีโคสคูล (Eco school) 03 ตุลาคม 2565  1870  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนอีโคสคูล ระดับต้น (รอบการสมัครปี 2565)