ข่าวสารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารภายใน

ข่าวสารโครงการ

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน
ระหว่างวันที่

ผลการค้นหา

การจัดเรียง

ร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green restaurant) 30 มกราคม 2566  3  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจขอการรับรอง Green Restaurant ร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2566

ฉลากอัพไซเคิลเศรษฐกิจหมุนเวียน (UPCYCLE CE) 30 มกราคม 2566  8  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สส. เปิดรับสมัครวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อรับรอง"ประเมินผลิตภัณฑ์อัพไซเคิลเศรษฐกิจหมุนเวียน (Upcycle Circular Economy Certificate)" ปี 2566

โรงเรียนอีโคสคูล (Eco school) 26 มกราคม 2566  206  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการโรงเรียนอีโคสคูล ระดับกลาง (Eco-School Intermediate) รอบการสมัครปี 2565

สำนักงานสีเขียว (Green office) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566 23 มกราคม 2566  8  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ..ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ISO 14001: 2015 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566 23 มกราคม 2566  2  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green hotel) 19 มกราคม 2566  47  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประชาสัมพันธ์การสมัครเพื่อขอการรับรองโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม GREEN HOTEL 2566

ฉลากอีโค่พลัส ส่งเสริมสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบรับรองตนเอง (ECO Plus) 18 มกราคม 2566  0  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สส. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาขึ้นทะเบียนฉลากสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้ ฉลากอีโคพลัส ครั้งที่ 1/2566

เครือข่าย ทสม. 28 ธันวาคม 2565  423  กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2566

โครงการสำนักงานสีเขียว (Green office) ระดับประเทศ 26 ธันวาคม 2565  24  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการสำนักงานสีเขียว (Green office)

โครงการสำนักงานสีเขียว (Green office) ระดับประเทศ 14 ธันวาคม 2565  13  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน คู่มือการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับหน่วยงานและประชาชนทั่วไป โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สถานประกอบการที่มีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Production) 24 พฤศจิกายน 2565  33  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (Green Production) ปี 2565

มหิงสาสายสืบ 22 พฤศจิกายน 2565  294  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการมหิงสาสายสืบ ประจำปี 2565 (รอบ 2)

โครงการสำนักงานสีเขียว (Green office) ระดับประเทศ 03 พฤศจิกายน 2565  363  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ขอเชิญหน่วยงาน สำนักงาน ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน สมัครเข้าร่วมการประเมิน "โครงการสำนักงานสีเขียว Green Office" ประจำปีงบประมาณ 2566

โรงเรียนอีโคสคูล (Eco school) 03 ตุลาคม 2565  1744  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนอีโคสคูล ระดับต้น (รอบการสมัครปี 2565)