โครงการ/กิจกรรม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สัมมนา/ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

เรียนรู้สิ่งแวดล้อมออนไลน์ (e-Learning)

เครือข่าย ทสม.

โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green hotel)

ร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green restaurant)

โครงการสำนักงานสีเขียว (Green office) ระดับประเทศ

สถานประกอบการที่มีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Production)

ศาสนสถานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green religion)

อุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Park)

Green Airport ส่งเสริมสนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

เมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

โรงเรียนอีโคสคูล (Eco school)

มหิงสาสายสืบ

มหิงสาสายสืบปฐมวัย

ลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Green Scout)

ชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste)

องค์กรเอกชนและองค์กรชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปธส.)

สำนักงานสีเขียว (Green office) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ISO 14001: 2015 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม