ISO 14001: 2015 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การประเมินมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

             ISO 14001 คือ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environment management System) ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดจากหน่วยงานองค์กรทั่วโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรมีความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในการป้องกันมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดต้นทุนการผลิตในธุรกิจ

              กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ จึงได้ดำเนินการจัดทำและดำเนินการตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อให้บุคลากรของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสู่การบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นระบบ เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดค่าใช้จ่ายในการจัดการของเสีย รวมทั้งช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร สร้างความเชื่อมั่นในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีขององค์กร เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินจากองค์กรที่ให้การรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015