ข่าวสารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารภายใน

ข่าวสารโครงการ

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวสิ่งแวดล้อม

หมวดหมู่
หน่วยงาน
ปีงบประมาณ
ระหว่างวันที่

ผลการค้นหา

การจัดเรียง

27 เมษายน 2566  13  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างดำเนินการติดตามประเมินผลงานของ ทสม. เครือข่าย ทสม. ดีเด่น ในระดับพื้นที่

26 เมษายน 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2566

27 มีนาคม 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินโครงการมหิงสาสายสืบ

03 มีนาคม 2566  13  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างที่ปรึกษาพัฒนาแพลตฟอร์มกลางกรีนดิจิทัล

22 กุมภาพันธ์ 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ

20 กุมภาพันธ์ 2566  8  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์และอุปกรณ์ประกอบเครื่องพิมพ์) จำนวน 7 กลุ่ม (110 รายการ)

09 กุมภาพันธ์ 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างพัฒนากลไกการเสริมพลังการขับเคลื่อนและเพิ่มขีดความสามารถของภาคีความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่เป้าหมายก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)

09 มกราคม 2566  4  สำนักงานเลขานุการกรม ตารางราคากลาง จ้างที่ปรึกษาพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

20 ธันวาคม 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างพัฒนากระบวนการสร้างการรับรู้ให้กับเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อม

13 ธันวาคม 2565  6  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินโครงการมหิงสาสายสืล

08 ธันวาคม 2565  2  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2566

08 ธันวาคม 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างเสริมศักยภาพและตรวจประเมินเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

08 ธันวาคม 2565  13  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างผลิตและเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการขยะที่ต้นทางเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

07 ธันวาคม 2565  2  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างส่งเสริมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2566

07 ธันวาคม 2565  5  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (Green Production) ปี 2566

07 ธันวาคม 2565  4  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างเสริมศักยภาพเมืองสู่ต้นแบบอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน

02 ธันวาคม 2565  7  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างส่งเสริมการบริการร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant) ปี 2566

02 ธันวาคม 2565  4  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างติดตามประเมินผลชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ

25 พฤศจิกายน 2565  7  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างพัฒนายกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

25 พฤศจิกายน 2565  10  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างส่งเสริมสำนักงานสีเขียว Green Office ปี 2566

25 พฤศจิกายน 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างจัดทำระบบจัดเก็บ วิเคราะห์ นำเสนอ และระบบจัดลำดับเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

25 พฤศจิกายน 2565  3  สำนักงานเลขานุการกรม ตารางราคากลาง จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัล กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 -2570

24 พฤศจิกายน 2565  10  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างขับเคลื่อนกิจกรรมและประเมินการบริหารจัดการและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน

15 พฤศจิกายน 2565  5  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทางสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์

27 ตุลาคม 2565  10  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ

19 ตุลาคม 2565  13  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

11 ตุลาคม 2565  17  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2565

07 ตุลาคม 2565  3  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องเก็บสารเคมี และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารกลุ่มคาร์บอนิลในอากาศ

05 ตุลาคม 2565  5  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมคู่ขนาน (Side Event) ผลการดำเนินงานของประเทศไทย ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

26 สิงหาคม 2565  18  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

24 สิงหาคม 2565  8  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร

19 สิงหาคม 2565  18  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม