ข่าวสารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารภายใน

ข่าวสารโครงการ

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวสิ่งแวดล้อม

หมวดหมู่
หน่วยงาน
ปีงบประมาณ
ระหว่างวันที่

ผลการค้นหา

การจัดเรียง

01 มิถุนายน 2566  0  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมีในการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีและทางชีววิทยา จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 มิถุนายน 2566  0  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผูัชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซคาร์บอนไออกไซด์ พร้อมเติมก๊าซสำหรับถังดับเพลิง จำนวน 10 ถัง และสายฉีดเครื่องดับเพลิงพร้อมกระบอกฉีด จำนวน 5 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 มิถุนายน 2566  0  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเตาอบความร้อน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 มิถุนายน 2566  0  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า สำหรับเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 มิถุนายน 2566  0  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 19 -23 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 มิถุนายน 2566  0  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบมาตรฐานอ้างอิง Standard Filler จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 มิถุนายน 2566  0  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟแมสสเปกโตรมิเตอร์ (GC- MS - MS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 มิถุนายน 2566  0  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 พฤษภาคม 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.45/2566) จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับเงินเดือนพนักงานฯ 2566 (บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 พฤษภาคม 2566  3  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรายงานสถานการณ์ขับเคลื่อนการดำเนินงานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 พฤษภาคม 2566  1  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 พฤษภาคม 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน รวมน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 พฤษภาคม 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22 -25 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 พฤษภาคม 2566  0  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 พฤษภาคม 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ กอส.2/2566) ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ (บริษัท อะเวิร์ธ อินเตอร์ เทรดดิ้งจำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 พฤษภาคม 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างบริการบำรุงโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับเงินเดือนพนักงานราชการประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเจาะจง

30 พฤษภาคม 2566  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.29/2566) จ้างเหมาเช่ารถยนต์ฯ 30 พ.ค 66 - 4 มิ.ย 66 (ห้างหุ้นส่วนสามัญ เจ เจ แอนด์ เจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 พฤษภาคม 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงระบบเบรกรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 1กฎ 131 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 พฤษภาคม 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี จำนวน 1 รายการ (Sub-Boiled Distilled Hydrochloric) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 พฤษภาคม 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์พร้อมติดตั้ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 พฤษภาคม 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบอุปกรณ์วัดความกดอากาศและอุณหภูมิ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 พฤษภาคม 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบอุปกรณ์วัดอุณหภูมิและความชื้น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 พฤษภาคม 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างดำเนินการติดตามประเมินผลงานของ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ในระดับพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 พฤษภาคม 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ภาคสนามในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 พฤษภาคม 2566  0  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์พร้อมติดตั้ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 1กฎ 125 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 พฤษภาคม 2566  4  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 พฤษภาคม 2566  5  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮอ 1626 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 พฤษภาคม 2566  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบอุปกรณ์วัดอัตราการไหล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 พฤษภาคม 2566  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮษ 3024 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 พฤษภาคม 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮพ 4039 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 พฤษภาคม 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮฐ 8544 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 พฤษภาคม 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 12 - 18 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 พฤษภาคม 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฌอ-๔๐๙๑ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 พฤษภาคม 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน สส ๒๐ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 พฤษภาคม 2566  7  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

19 พฤษภาคม 2566  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.43/2566) ตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ ฌอ 4091 กทม. (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 พฤษภาคม 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.44/2566) ตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ สส 20 กทม. (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 พฤษภาคม 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 พฤษภาคม 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 6 - 11 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 พฤษภาคม 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 พฤษภาคม 2566  6  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฎิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 พฤษภาคม 2566  6  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฌอ-๔๐๙๒ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 พฤษภาคม 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.42/2566) ตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ ฌอ-4092 กทม. (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 พฤษภาคม 2566  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.41/2566) ตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ 8 กน-1705 กทม. (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 พฤษภาคม 2566  6  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 พฤษภาคม 2566  9  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮว-๓๑๔๔ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 พฤษภาคม 2566  5  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘กน-๑๗๐๕ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08 พฤษภาคม 2566  8  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินโครงการมหิงสาสายสืบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

08 พฤษภาคม 2566  1  กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน50รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นเงินทั้งสิ้น87,164.34บาท

02 พฤษภาคม 2566  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (รองเท้าเซฟตี้) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02 พฤษภาคม 2566  5  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในการศึกษาและพัฒนาวัสดุ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02 พฤษภาคม 2566  6  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรวบรวมข้อมูลสภาพอากาศและข้อมูลกริด (Reanalysis) ระดับโลกและภูมิภาค พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 พฤษภาคม 2566  7  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (แก๊ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 เมษายน 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการไดออกซิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 เมษายน 2566  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้สำหรับการบำรุงรักษาเครื่องปั่นสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 เมษายน 2566  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการไดออกซิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 เมษายน 2566  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องชั่งละเอียด ชนิดทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 เมษายน 2566  5  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมาตรวัดปริมาณการไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 เมษายน 2566  4  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 8 -12 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 เมษายน 2566  5  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน รวมน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 เมษายน 2566  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 8 -11 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 เมษายน 2566  5  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (คอลัมน์สำหรับเครื่ออง GC-HRMS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 เมษายน 2566  6  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 เมษายน 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบพิสตันโฟน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 เมษายน 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องกำเนิดสัญญาณเสียง (DDS Function Generator) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 เมษายน 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 41-8149 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 เมษายน 2566  4  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สารมลพิษ กลุ่ม Dioxins, Furans และ Dioxin-like PCBs โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 เมษายน 2566  3  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.28/2566) จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน รวมน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมพนักงานขับรถยนต์ (ห้างหุ้นส่วนสามัญ เจ เจ แอนด์ เจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 เมษายน 2566  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ (สารมาตรฐาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 เมษายน 2566  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 เมษายน 2566  7  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กพร.2/2566) จ้างซ่อมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว (บริษัท ไฮโมเบล จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 เมษายน 2566  8  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 26 -28 เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 เมษายน 2566  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบอุปกรณ์วัดความดัน อุณหภูมิ ความชื้น จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 เมษายน 2566  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 23 - 27 เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 เมษายน 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประวกดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11 เมษายน 2566  4  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 19 - 23 เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 เมษายน 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบอุปกรณ์วัดอุณหภูมิและความชื้น จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 เมษายน 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 18 - 21 เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 เมษายน 2566  5  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2566)

10 เมษายน 2566  0  กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศชิลเลอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นเงินทั้งสิ้น395,579บ.

07 เมษายน 2566  5  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.39/2566) ตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ ฮษ 3027 กทม. (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05 เมษายน 2566  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 19 -21 เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05 เมษายน 2566  4  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.32/2566) จ้างกำจัดวัสดุที่ไม่จำเป็นต่อการใช้งาน (นายชัย วราห์คำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05 เมษายน 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.38/2566) ตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ ฮษ 3026 กทม. (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05 เมษายน 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.14/2566) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ (บริษัท พีทวินพลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05 เมษายน 2566  6  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮษ ๓๐๒๗ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04 เมษายน 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กจธ.1/2566) ซ่อมเครื่องสำรองไฟ (บริษัท อีซี่่ พลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04 เมษายน 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.37/2566) ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง (ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.อาร์.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04 เมษายน 2566  6  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮษ ๓๐๒๖ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04 เมษายน 2566  4  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04 เมษายน 2566  8  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์และอุปกรณ์ประกอบเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Epson) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03 เมษายน 2566  5  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03 เมษายน 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03 เมษายน 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.35/2566) ตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ ฮพ 4043 กทม. (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03 เมษายน 2566  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.34/2566) จ้างซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำระบบบำบัดฯ (นางสาวมนัชฌา แย้มอุทัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03 เมษายน 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.36/2566) จ้างซ่อมแซมระบบน้ำ REUSE (นางสาวมนัชฌา แย้มอุทัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 มีนาคม 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.33/2566) จ้างซ่อมประตูห้องหมวดยานพาหนะ (นางมนัชฌา แย้มอุทัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 มีนาคม 2566  4  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างซ่อมแซมระบบน้ำ REUSE อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 มีนาคม 2566  4  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๒ ตัว อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 มีนาคม 2566  8  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮพ ๔๐๔๓ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 มีนาคม 2566  3  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.31/2566) จ้างซ่อมเครื่องเจาะไฟฟ้า (บริษัท ทูแอดวานซ์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 มีนาคม 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตูห้องหมวดยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 มีนาคม 2566  5  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดวัสดุที่ไม่จำเป็นต่อการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 มีนาคม 2566  9  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ ๓๑ ปี “ส่งเสริมการมีร่วมด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 มีนาคม 2566  4  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 มีนาคม 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้า รหัสครุภัณฑ์ สส.๗๕๒๐-๐๐๒-๐๐๐๑-๑/๖๕ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 มีนาคม 2566  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2566 โดยเฉพาะเจาะจง

28 มีนาคม 2566  3  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.13/2566) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ (พร้อมสกีนโลโก้กรมฯ) (บริษัท พีทวินพลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 มีนาคม 2566  4  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กจธ.2/2566) จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์จัดงานวันสภาปนาฯ (บริษัท พีทวินพลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 มีนาคม 2566  5  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน รวมน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมคนขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 มีนาคม 2566  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน 46 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโครงการปนเปื้อนและแพร่กระจายเชิงพื้นที่ของไมโครพลาสติกในน้ำและตะกอนดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 มีนาคม 2566  3  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้างเช่า กอส.27/2566) จ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศ 24 - 29 มี.ค 66 พะเยา/เชียงราย/เชียงใหม่ (ห้างหุ้นส่วนสามัญ เจ เจ แอนด์ เจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 มีนาคม 2566  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างทางเคมีของขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 มีนาคม 2566  10  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างที่ปรึกษาพัฒนาแพลตฟอร์มกลางกรีนดิจิทัล โดยวิธีคัดเลือก

22 มีนาคม 2566  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบ Pipette จำนวน 6 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 มีนาคม 2566  5  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 มีนาคม 2566  5  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผูัชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 มีนาคม 2566  4  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 มีนาคม 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ กจธ.2/2566) ซื้อวัสดุสำนักงาน (บริษัท พีทวินพลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 มีนาคม 2566  3  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหมาบริการรถตู้ปรับอากาศในพื้นที่ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 มีนาคม 2566  5  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 มีนาคม 2566  3  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งเช่า กอส.26/2566) เช่ารถโดยสารปรรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน (นางดวงพร สุวิลัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 มีนาคม 2566  5  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กสป.7/2566) จ้างจัดทำชุดช้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ (บริษัท เกมแล็บ (ไทยแลนด์) จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 มีนาคม 2566  11  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์และอุปกรณ์ประกอบเครื่องพิมพ์) จำนวน 7 กลุ่ม (110 รายการ) โดยวิธีคัดเลือก

16 มีนาคม 2566  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบและบำรุงรักษาชุดผลิตน้ำกลั่นความบริสุทธิ์สูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 มีนาคม 2566  5  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 27-31 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 มีนาคม 2566  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้สำหรับวิเคราะห์ตัวอย่างสารกลุ่ม Aldehyde ในอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 มีนาคม 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ กพร.2/2566) วัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (บริษัท ออฟฟิศ คีปเปอร์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 มีนาคม 2566  4  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี ระหว่างวันที่ 21-24 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 มีนาคม 2566  10  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 มีนาคม 2566  6  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำชุดข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนและชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 มีนาคม 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ประกอบการเก็บตัวอย่างเสียงรถไฟฟ้า จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 มีนาคม 2566  4  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างพัฒนากลไกการเสริมพลังการขับเคลื่อนและเพิ่มขีดความสามารถของภาคีความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สู่เป้าหมายก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

09 มีนาคม 2566  12  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กสป.6/2566) จ้างส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายในการเสริมพลังฯ. (บริษัท แกรนด์เทค จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 มีนาคม 2566  4  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายในการเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03 มีนาคม 2566  4  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสอบและบำรุงเครื่องไอออนโครมาโตกราฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03 มีนาคม 2566  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมีในการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีและทางชีววิทยา จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03 มีนาคม 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 16 -22 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03 มีนาคม 2566  4  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดองค์ความรู้แหล่งกำเนิดของไมโครพลาสติกและศักยภาพการบำบัดไมโครพลาสติกของระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03 มีนาคม 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมีในการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีและทางชีววิทยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03 มีนาคม 2566  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมีในการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีและทางชีววิทยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02 มีนาคม 2566  7  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.25/2566) จ้างเช่ารถยนต์พร้อมน้ำมันเชิ้อเพลิง จำนวน 5 คัน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ เจ เจ แอนด์ เจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02 มีนาคม 2566  5  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๕ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02 มีนาคม 2566  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการสร้างนวัตกรรมพืชชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02 มีนาคม 2566  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องไทเทรตอัตโนมัติ (Automatic titrator) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02 มีนาคม 2566  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้สำหรับการกรองอากาศภายในห้องปฏิบัติการไดออกซิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 มีนาคม 2566  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.30/2566) จ้างซักรีดผ้าคลุม โต๊ะ เก้าอี้ (นางสาวมนัชฌา แย้มอุทัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 กุมภาพันธ์ 2566  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 กุมภาพันธ์ 2566  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 กุมภาพันธ์ 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักรีดผ้าคลุม โต๊ะ เก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 กุมภาพันธ์ 2566  5  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.9/2566) ซื้อถังดับเพลิงสรเคมีแห้ง จำนวน 16 ถัง (บริษัท โพลลี่ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 กุมภาพันธ์ 2566  11  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 29 รายการ เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานการเป็นผู้จัดการโปรแกรมทดสอบความชำนาญ ISO IEC 17043 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 กุมภาพันธ์ 2566  8  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ในพื้นที่ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 กุมภาพันธ์ 2566  10  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๕ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 กุมภาพันธ์ 2566  14  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน รวมน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 กุมภาพันธ์ 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮพ ๔๐๔๒ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 กุมภาพันธ์ 2566  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.28/2566) ทำพระบรมฉายาลักษณ์ฯ จำนวน 2 กรอบ (บริษัท พีทวินพลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 กุมภาพันธ์ 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.12/2566) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (บริษัท พีทวินพลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 กุมภาพันธ์ 2566  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.29/2566) ตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ ฮพ 4043 กทม. (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 กุมภาพันธ์ 2566  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 กุมภาพันธ์ 2566  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.11/2566) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ (บริษัท ทูแอดวานซ์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 กุมภาพันธ์ 2566  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.27/2566) จ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย (บริษัท แอท ออล เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 กุมภาพันธ์ 2566  7  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

20 กุมภาพันธ์ 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมกรอบ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 กุมภาพันธ์ 2566  5  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 กุมภาพันธ์ 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.10/2566) ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (บริษัท ทูแอดวานซ์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 กุมภาพันธ์ 2566  6  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๙ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 กุมภาพันธ์ 2566  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.22/2566) จ้างเช่ารถตู้ปรับอากาฯ จำนวน 2 คัน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ เจ เจ แอนด์ เจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 กุมภาพันธ์ 2566  7  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 กุมภาพันธ์ 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา จำนวน 1 คัน ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 กุมภาพันธ์ 2566  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์หาสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ในน้ำและในน้ำใต้ดิน โดยเฉพาะเจาะจง

15 กุมภาพันธ์ 2566  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 กุมภาพันธ์ 2566  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 รายการ เพื่อใช้สำหรับเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์สาร Carbonyls โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 กุมภาพันธ์ 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ กยผ.1/2566) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (บริษัท พีทวิน จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 กุมภาพันธ์ 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กยผ.7/2566) จ้างทำสำเนาและเข้าเล่มฯ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทริปเปิ้ลเอ ก๊อปปี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 กุมภาพันธ์ 2566  4  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้ในการเก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์ไมโครพลาสติกในตัวอย่างน้ำเสียและตะกอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 กุมภาพันธ์ 2566  9  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก่เครือข่ายภาคประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 กุมภาพันธ์ 2566  4  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.26/2566) ตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ 7 กพ 6162 กทม. (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 กุมภาพันธ์ 2566  1  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์คู่มือเกณฑ์ประเมินและแนวทางการจัดการพืิ้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 กุมภาพันธ์ 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรงยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๗กพ ๖๑๖๒ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 กุมภาพันธ์ 2566  6  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 กุมภาพันธ์ 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสำเนาเอกสารและเข้าเล่มตำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08 กุมภาพันธ์ 2566  5  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.24/2566) ตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ ฮฉ 887 กทม. (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08 กุมภาพันธ์ 2566  4  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.23/2566) จ้างซักรีดผ้าคลุมโต๊ะเก้าอั้ (นางสาวมนัชฌา แย้มอุท้ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08 กุมภาพันธ์ 2566  6  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังดับเพลิงสารเคมีแห้ง (Dry Powder Extinguishers) จำนวน ๑๖ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 กุมภาพันธ์ 2566  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.8/2566) ซื้อกระดาษ A4 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 1,639 รีม (บริษัท พีทวินพลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 กุมภาพันธ์ 2566  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.22/2566) จ้างทำตรายาง (ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 กุมภาพันธ์ 2566  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.25/2566) จ้างรื้อถอนป้ายประชาสัมพันธ์ฯ (บริษัท ทูแอดวานซ์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 กุมภาพันธ์ 2566  4  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้สำหรับเครื่องไอออนโตรมาโตกราฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 กุมภาพันธ์ 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน 4 รายการ เเพื่อใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 กุมภาพันธ์ 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮฉ ๘๘๗ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 กุมภาพันธ์ 2566  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักรีดผ้าคลุมโต๊ะ เก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 กุมภาพันธ์ 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ A4 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 1,639 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 กุมภาพันธ์ 2566  6  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนป้ายประชาสัมพันธ์ ด้านข้างอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 กุมภาพันธ์ 2566  4  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 กุมภาพันธ์ 2566  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 14 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 กุมภาพันธ์ 2566  8  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 15 -17 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 กุมภาพันธ์ 2566  4  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์พร้อมติดตั้ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 7กพ 6166 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 กุมภาพันธ์ 2566  0  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบข้อมูลการเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03 กุมภาพันธ์ 2566  4  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบการจัดการข้อมูลสำหรับห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (Laboratory Information Managament System LIMs) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03 กุมภาพันธ์ 2566  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03 กุมภาพันธ์ 2566  5  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในงานบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคารและระบบสาธารณธูปโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02 กุมภาพันธ์ 2566  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 21 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02 กุมภาพันธ์ 2566  5  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้สำหรับการบำรุงรักษาเครื่องปั่นสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 กุมภาพันธ์ 2566  11  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.19/2566) จ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศฯ (บริษัท วี.ไอ.อินทิเกรชั่น จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 กุมภาพันธ์ 2566  4  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.18/2566) จ้างปรับปรุงระบบฝึกอบรมฯ (บริษัท เลิร์นเทค จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 กุมภาพันธ์ 2566  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮน 7844 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 กุมภาพันธ์ 2566  4  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ (Digital Orifice Flowmeter) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 มกราคม 2566  7  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานมอบโล่รางวัลการจัดการพื้นที่สีเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 มกราคม 2566  5  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบฝึกอบรมออนไลน์ สำหรับเครือข่าย ทสม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 มกราคม 2566  4  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องสกัดตัวอย่าง Accelerated Solvent Extractor จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 มกราคม 2566  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 7 - 10 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 มกราคม 2566  4  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดชุมพร และจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 มกราคม 2566  4  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมีในการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีและทางชีววิทยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 มกราคม 2566  4  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนากระบวนการสร้างการรับรู้ให้กับเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 มกราคม 2566  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 1กฎ 125 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 มกราคม 2566  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮอ 1628 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 มกราคม 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างไมโครพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 มกราคม 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่พร้อมติดตั้ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉาะเจาะจง

27 มกราคม 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างไมโครพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 มกราคม 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 มกราคม 2566  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กสป.5/2566) จ้างศึกษาแนวทางบูรณาการเนื้อหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงฯ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 มกราคม 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.7/2566) ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญวิทย์การค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 มกราคม 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.21/2566) จ้างซ่อมแซมครุภัฌฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง (นางสาวมนัชฌา แย้มอุทัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 มกราคม 2566  2  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 มกราคม 2566  3  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.21/2566) เช่ารถตู้ปรับอากาศฯ จำนวน 1 คัน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ เจ เจ แอนด์ เจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 มกราคม 2566  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 มกราคม 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 มกราคม 2566  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศเครือข่าย ทสม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 มกราคม 2566  3  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเสริมการดำเนินงานผลิตภัณฑ์นำกลับมาใช้ใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ประกอบการ (G-Upcycle) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 มกราคม 2566  1  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ระหว่างวันที่ 25 - 29 มกราคม 2566 ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 มกราคม 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 1กฎ 130 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 มกราคม 2566  4  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 1นค 3407 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 มกราคม 2566  0  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 8กน 1701 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 มกราคม 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณไอออนแบบอัตโนมัติ (IC) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 มกราคม 2566  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้เก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ไมโครพลาสติกในตัวอย่างน้ำเสียและตะกอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 มกราคม 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องวัดความเร็วแบบพกพา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 มกราคม 2566  6  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยวิธีคัดเลือก

24 มกราคม 2566  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างศึกษาบูรณาการเนื้อหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในหลักสูตรการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 มกราคม 2566  10  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 7กพ 6166 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 มกราคม 2566  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮอ 1628 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 มกราคม 2566  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องตรวจวัดสารปรอท จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 มกราคม 2566  6  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น จำนวน 20 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 มกราคม 2566  5  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 มกราคม 2566  4  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ กรุงเทพมหานคร จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 26 -30 มกราคม 2566

20 มกราคม 2566  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 25 -31 มกราคม 2566 โโยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 มกราคม 2566  4  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 มกราคม 2566  5  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเสริมศักยภาพและตรวจประเมินเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 มกราคม 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ กอส.1/2566) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 63 รายการ (บริษัท พีทวินพลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 มกราคม 2566  9  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างส่งเสริมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 มกราคม 2566  5  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างส่งเสริมการบริการร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant) ปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 มกราคม 2566  16  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างติดตามประเมินผลชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

18 มกราคม 2566  8  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการขยะที่ต้นทางเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

18 มกราคม 2566  6  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องวัดระดับเสียงและเครื่องกำเนิดเสียงมาตรฐาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 มกราคม 2566  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 6-11 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 มกราคม 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 คัน ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 มกราคม 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไนโตรเจนเหลวและแก๊ส จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้สำหรับวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VCOs) ในอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 มกราคม 2566  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไนโตรเจนเหลวและแก๊ส จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้สำหรับวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VCOs) ในอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 มกราคม 2566  4  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้สำหรับวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 มกราคม 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน1คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 มกราคม 2566  18  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างส่งเสริมสำนักงานสีเขียว Green Office ปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 มกราคม 2566  4  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างความร่วมมือและเพิ่มศักยภาพในการรุกรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 มกราคม 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กสป.4/2566) จ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างความร่วมมือฯ (บริษัท แคร์ยู จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 มกราคม 2566  4  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัลกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 โดยวิธีคัดเลือก

16 มกราคม 2566  4  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 21 รายการ สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการไดออกซิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 มกราคม 2566  13  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (Green Production) ปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16 มกราคม 2566  13  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเสริมศักยภาพเมืองสู่ต้นแบบอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16 มกราคม 2566  7  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13 มกราคม 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.15/2566) จ้างทำสารคดีสั้นสร้างความตระหนักฯ (บริษัท มงคลดี โปรดักชั่น จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 มกราคม 2566  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน 38 รายการ เพื่อใช้สำหรับการวิเคราะห์ปริมาณและลักษณะของไมโครพลาสติกจากน้ำชะขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 มกราคม 2566  12  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ผลงานตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ ผ่านระบบ Online โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 มกราคม 2566  10  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ ผ่านระบบ Online โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 มกราคม 2566  13  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเสริมการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทอุทยานแห่งชาติ (Green National Park) ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 มกราคม 2566  9  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเสริมที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Residence) ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 มกราคม 2566  7  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่ตราสัญลักษณ์ G โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 มกราคม 2566  6  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถอดบทเรียนและประเมินการพัฒนาการขับเคลื่อนตรังยั่งยืน ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 มกราคม 2566  7  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานกาารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 มกราคม 2566  1  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 32 รายการ (40 อัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 มกราคม 2566  4  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565)

12 มกราคม 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.17/2566) จ้างจัดกระบวนการให้คำแนะนำฯ (บริษัท ทริปเปิ้ล ไนน์ พลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 มกราคม 2566  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสารคดีสั้นสร้างความตระหนักในการเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับเครือข่ายภาคประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 มกราคม 2566  4  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง ในการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านประจำภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มกราคม 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.20/2566) จ้างเช่ารถตู้พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน (นายรุ่งโรจน์ เฉียบแหลม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มกราคม 2566  6  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกระบวนการให้คำแนะนำ (Coaching) การดำเนินงานโครการ โคก หนองนา โมเดล และการทำเกษตรกรรมยั่งยืนของเครือข่าย ทสม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มกราคม 2566  4  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องก๊าซโครมาโตกราฟ แมสสเปคโตรมิเตอร์ที่มีความละเอียดสูง (GC HRMS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มกราคม 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 16 -18 มกราคม 2566 โโยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 มกราคม 2566  5  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 96 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 มกราคม 2566  20  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างขับเคลื่อนกิจกรรมและประเมินการบริหารจัดการและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

10 มกราคม 2566  10  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดทำระบบจัดเก็บ วิเคราะห์ นำเสนอ และระบบจัดลำดับเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

10 มกราคม 2566  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 16-19 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 มกราคม 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับพิธีสงฆ์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 มกราคม 2566  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน รวมน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 มกราคม 2566  5  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กยผ.6/2566) จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์แนะนำกรมฯ (บริษัท ผโลไท ดีไซน์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 มกราคม 2566  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.19/2566) ตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ ฮษ 3026 กทม. (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 มกราคม 2566  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.6/2566) ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญวิทย์การค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 มกราคม 2566  3  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.16/2566) จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนเครือข่ายฯ (บริษัท วิศรา แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 มกราคม 2566  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเทอร์โมมิเตอร์ (Liquid-in Glass Thermometer) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 มกราคม 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องแก้ว (มาตรฐานอ้างอิงกระบอกตวง) จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 มกราคม 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 มกราคม 2566  1  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการจัดงานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 มกราคม 2566  1  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนในการจัดการขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวตั้งแต่ต้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05 มกราคม 2566  5  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05 มกราคม 2566  4  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกระบวนการให้คำแนะนำ (Coaching) การดำเนินงานของเครือข่าย ทสม. ในการดำเนินงานโครงการโคก หนอง นา โมเดล และการทำเกษตรกรรมยั่งยืน ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05 มกราคม 2566  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.5/2566) วัสดุอุปกรณ์ในการเตรียมการสอบ (บริษัท พีทวินพลัส จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05 มกราคม 2566  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.12/2566) จ้างจัดกิจกรรมสนับสนุนการทำงานฯ (นายเดโช ไชยทัพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05 มกราคม 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.14/2566) จ้างจัดกระบวนการให้คำแนะนำฯ (นายวิโรจน์ ติปิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05 มกราคม 2566  0  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง เช่ารถบัสรับจ้าง สำหรับ รับ-ส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04 มกราคม 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.4/2566) ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญวิทย์การค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04 มกราคม 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮษ 3026 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04 มกราคม 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเตรียมการสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04 มกราคม 2566  0  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมสนับสนุนการทำงานของกลุ่มคนไทยชาติพันธุ์และภาคี ร่วมเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04 มกราคม 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03 มกราคม 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง และอุณหภูมิใต้น้ำ จำนวน 1 เครื่อง

03 มกราคม 2566  7  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบอุปกรณ์วัดอัตราการไหลของอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03 มกราคม 2566  10  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้สำหรับการวิเคราะห์สารกลุ่มไดออกซินในตัวอย่างสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03 มกราคม 2566  3  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กยผ.5/2566) จ้างติดตามประเมินผลตามแผนฯ (นางสาวฐาศุกร์ จันประเสริฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ธันวาคม 2565  1  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อเชิงรุกประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ กิจกรรมเพื่อการส่งเสริมความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ธันวาคม 2565  0  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ธันวาคม 2565  10  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างพัฒนายกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองต้นแบบสิ่งแ่วดล้อมยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

28 ธันวาคม 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.18/2566) ซ่อมเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (บริษัท พีทวินพลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ธันวาคม 2565  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องกำเนิดเสียงมาตรฐานและเครื่องวัดเสียง จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง