ข่าวสารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารภายใน

ข่าวสารโครงการ

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวสิ่งแวดล้อม

หมวดหมู่
หน่วยงาน
ปีงบประมาณ
ระหว่างวันที่

ผลการค้นหา

การจัดเรียง

03 พฤษภาคม 2566  20  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 25/2566 ประกวดราคาจ้างดำเนินการติดตามประเมินผลงานของ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ในระดับพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

03 พฤษภาคม 2566  20  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 26/2566 ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

31 มีนาคม 2566  19  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 24/2566 ประกวดราคาจ้างจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินโครงการมหิงสาสายสืบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

14 มีนาคม 2566  6  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 23/2566 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 กุมภาพันธ์ 2566  10  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 22/2566 ประกวดราคาจ้างพัฒนากลไกการเสริมพลังการขับเคลื่อนและเพิ่มขีดความสามารถของภาคีความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สู่เป้าหมายก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

04 มกราคม 2566  11  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 21/2566 ประกวดราคาจ้างพัฒนากระบวนการสร้างการรับรู้ให้กับเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 ธันวาคม 2565  33  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 20/2566 ประกวดราคาจ้างจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินโครงการมหิงสาสายสืบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

26 ธันวาคม 2565  6  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 19/2566 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23 ธันวาคม 2565  17  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 17/2566 ประกวดราคาจ้างประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23 ธันวาคม 2565  8  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 18/2566 ประกวดราคาจ้างเสริมศักยภาพและตรวจประเมินเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20 ธันวาคม 2565  14  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 12/2566 ประกวดราคาจ้างส่งเสริมการบริการร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant) ปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20 ธันวาคม 2565  10  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 13/2566 ประกวดราคาจ้างส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (Green Production) ปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20 ธันวาคม 2565  7  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 14/2566 ประกวดราคาจ้างส่งเสริมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20 ธันวาคม 2565  8  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 15/2566 ประกวดราคาจ้างเสริมศักยภาพเมืองสู่ต้นแบบอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20 ธันวาคม 2565  16  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 16/2566 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการขยะที่ต้นทางเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16 ธันวาคม 2565  16  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 11/2566 ประกาศประกวดราคาจ้างติดตามประเมินผลชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

09 ธันวาคม 2565  12  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 10/2566 ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบจัดเก็บ วิเคราะห์ นำเสนอ และระบบจัดลำดับเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

08 ธันวาคม 2565  40  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 9/2566 ประกวดราคาจ้างพัฒนายกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

07 ธันวาคม 2565  26  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 8/2566 ประกวดราคาจ้างส่งเสริมสำนักงานสีเขียว Green Office ปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

06 ธันวาคม 2565  14  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 7/2566 ประกวดราคาจ้างขับเคลื่อนกิจกรรมและประเมินการบริหารจัดการและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

24 พฤศจิกายน 2565  14  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 6/2566 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทางสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28 ตุลาคม 2565  23  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 5/2566 ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

27 ตุลาคม 2565  14  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 4/2566 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

20 ตุลาคม 2565  9531  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 3/2566 ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

03 ตุลาคม 2565  40  สำนักงานเลขานุการกรม ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

26 สิงหาคม 2565  30  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 42/2565 ประกวดราคาจ้างบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทริกนิกส์ (e-bidding)

24 สิงหาคม 2565  24  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 38/2565 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 สิงหาคม 2565  25  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 33/2565 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 สิงหาคม 2565  21  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 35/2565 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 สิงหาคม 2565  9  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถราชการ