ข่าวสารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารภายใน

ข่าวสารโครงการ

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวสิ่งแวดล้อม

หมวดหมู่
หน่วยงาน
ปีงบประมาณ
ระหว่างวันที่

ผลการค้นหา

การจัดเรียง

27 เมษายน 2566  12  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR จ้างจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2566 วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2566 – 1 พฤษภาคม 2566 โทร 02-2788400 ต่อ 1553 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

25 เมษายน 2566  6  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างดำเนินการติดตามประเมินผลงานของ ทสม. เครือข่าย ทสม. ดีเด่น ในระดับพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 มีนาคม 2566  9  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินโครงการมหิงสาสายสืบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ตั้งแต่ 27-30 มีนาคม 2566 โทร 02-2788400 ต่อ 1525 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

08 มีนาคม 2566  13  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศปรับปรุงร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ 8-13 มีนาคม 2566 โทรสอบถาม 0-2278-8400 ต่อ 1202 E-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th

22 กุมภาพันธ์ 2566  7  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ 21-24 กุมภาพันธ์ 2566 โทรสอบถาม 0-2278-8400 ต่อ 1202 E-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th

09 กุมภาพันธ์ 2566  8  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างพัฒนากลไกการเสริมพลังการขับเคลื่อนและเพิ่มขีดความสามารถของภาคีความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สู่เป้าหมายก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ Net Zero ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ 9-14 กุมภาพันธ์ 2566 โทร 02-2788400 ต่อ 1405 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

20 ธันวาคม 2565  7  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR จ้างพัฒนากระบวนการสร้างการรับรู้ให้กับเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ 20-23 ธันวาคม 2565 โทรสอบถาม 0-2298-5649 E-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th

16 ธันวาคม 2565  8  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศปรับปรุงร่าง TOR ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ 16-21 ธันวาคม 2565 โทร 02-278-8400 ต่อ 1202 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

13 ธันวาคม 2565  11  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินโครงการมหิงสาสายสืบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ 13-16 ธันวาคม 2565 โทร 02-278-8400 ต่อ 1525 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

08 ธันวาคม 2565  87  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR จ้างผลิตและเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการขยะที่ต้นทางเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ 8-14 ธันวาคม 2565 โทรสอบถาม 0-2278-8400 ต่อ 1555 E-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th

08 ธันวาคม 2565  21  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR จ้างประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ 8-14 ธันวาคม 2565 โทรสอบถาม 0-2278-8400 ต่อ 1704 E-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th

08 ธันวาคม 2565  2  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR จ้างเสริมศักยภาพและตรวจประเมินเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ 8-14 ธันวาคม 2565 โทรสอบถาม 0-2278-8400 ต่อ 1704 E-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th

07 ธันวาคม 2565  14  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR จ้างส่งเสริมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ 7-13 ธันวาคม 2565 โทรสอบถาม 0-2278-8400 ต่อ 1661 E-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th

07 ธันวาคม 2565  8  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR จ้างส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (Green Production) ปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ 7-13 ธันวาคม 2565 โทรสอบถาม 0-2278-8400 ต่อ 1661 E-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th

07 ธันวาคม 2565  5  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR จ้างเสริมศักยภาพเมืองสู่ต้นแบบอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ 7-13 ธันวาคม 2565 โทรสอบถาม 0-2278-8400 ต่อ 1660 E-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th

02 ธันวาคม 2565  12  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR จ้างส่งเสริมการบริการร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant) ปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ 2-8 ธันวาคม 2565 โทรสอบถาม 0-2278-8400 ต่อ 1661 E-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th

02 ธันวาคม 2565  7  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างติดตามประเมินผลชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ 2-8 ธันวามคม 2565 โทร 022788400 ต่อ 1296 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

25 พฤศจิกายน 2565  17  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ 25-30 พฤศจิกายน 2565 โทรสอบถาม 0-2278-8400 ต่อ 1202 E-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th

25 พฤศจิกายน 2565  13  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างพัฒนายกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ 25-30 พฤศจิกายน 2565 โทร 02-2788400 ต่อ 1704 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

25 พฤศจิกายน 2565  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR จ้างส่งเสริมสำนักงานสีเขียว Green Office ปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ 25-30 พฤศจิกายน 2565 โทร 022788400 ต่อ 1661 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

25 พฤศจิกายน 2565  7  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบจัดเก็บ วิเคราะห์ นำเสนอ และระบบจัดลำดับเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ 25-30 พฤศจิกายน 2565 โทร 022788400 ต่อ 1630 1633 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

24 พฤศจิกายน 2565  13  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างขับเคลือนกิจกรรมและประเมินการบริหารจัดการและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ 24-29 พฤศจิกายน 2565 โทร 02-2788400 ต่อ 1753 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

15 พฤศจิกายน 2565  10  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR จ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทางสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ 15 - 23 พฤศจิกายน 2565 โทรสอบถาม 0-2278-8400 ต่อ 1555 E-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th

19 ตุลาคม 2565  20  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ตั้งแต่ 19-25 ตุลาคม 2565 โทร 02-2788400 ต่อ 1708 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

11 ตุลาคม 2565  15  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ตั้งแต่ 11-18 ตุลาคม 2565 โทร 02-2788400 ต่อ 1708 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

07 ตุลาคม 2565  11  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR จ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องเก็บสารเคมี และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารกลุ่มคาร์บอนิลในอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ 7-12 ตุลาคม 2565 โทรสอบถาม 0-2577-4182 ต่อ 1114 E-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th