ข่าวสารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารภายใน

ข่าวสารโครงการ

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวสิ่งแวดล้อม

หมวดหมู่
หน่วยงาน
ปีงบประมาณ
ระหว่างวันที่

ผลการค้นหา

การจัดเรียง

01 กุมภาพันธ์ 2566  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.19/2566) จ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศฯ (บริษัท วี.ไอ.อินทิเกรชั่น จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 มกราคม 2566  0  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานมอบโล่รางวัลการจัดการพื้นที่สีเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 มกราคม 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างผลิตและเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการขยะที่ต้นทางเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30 มกราคม 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบฝึกอบรมออนไลน์ สำหรับเครือข่าย ทสม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 มกราคม 2566  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องสกัดตัวอย่าง Accelerated Solvent Extractor จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 มกราคม 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 7 - 10 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 มกราคม 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดชุมพร และจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 มกราคม 2566  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมีในการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีและทางชีววิทยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 มกราคม 2566  0  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนากระบวนการสร้างการรับรู้ให้กับเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 มกราคม 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จ้างพัฒนากลไกการเสริมพลังการขับเคลื่อนและเพิ่มขีดความสามารถของภาคีความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สู่เป้าหมายก๊าซเรือนกระจำสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)

27 มกราคม 2566  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 1กฎ 125 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 มกราคม 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮอ 1628 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 มกราคม 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างไมโครพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 มกราคม 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่พร้อมติดตั้ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉาะเจาะจง

27 มกราคม 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างไมโครพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 มกราคม 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 มกราคม 2566  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กสป.5/2566) จ้างศึกษาแนวทางบูรณาการเนื้อหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงฯ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 มกราคม 2566  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.7/2566) ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญวิทย์การค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 มกราคม 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.21/2566) จ้างซ่อมแซมครุภัฌฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง (นางสาวมนัชฌา แย้มอุทัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 มกราคม 2566  1  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 มกราคม 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.21/2566) เช่ารถตู้ปรับอากาศฯ จำนวน 1 คัน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ เจ เจ แอนด์ เจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 มกราคม 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 มกราคม 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 มกราคม 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศเครือข่าย ทสม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 มกราคม 2566  0  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 1กฎ 130 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 มกราคม 2566  0  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 1นค 3407 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 มกราคม 2566  0  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 8กน 1701 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 มกราคม 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณไอออนแบบอัตโนมัติ (IC) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 มกราคม 2566  0  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้เก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ไมโครพลาสติกในตัวอย่างน้ำเสียและตะกอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 มกราคม 2566  0  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องวัดความเร็วแบบพกพา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 มกราคม 2566  3  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเสริมการดำเนินงานผลิตภัณฑ์นำกลับมาใช้ใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ประกอบการ (G-Upcycle) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 มกราคม 2566  1  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ระหว่างวันที่ 25 - 29 มกราคม 2566 ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 มกราคม 2566  6  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยวิธีคัดเลือก

24 มกราคม 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์และอุปกรณ์ประกอบเครื่องพิมพ์ จำนวน 7 กลุ่ม (110 รายการ)

24 มกราคม 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างศึกษาบูรณาการเนื้อหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในหลักสูตรการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 มกราคม 2566  4  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 7กพ 6166 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 มกราคม 2566  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮอ 1628 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 มกราคม 2566  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องตรวจวัดสารปรอท จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 มกราคม 2566  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น จำนวน 20 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 มกราคม 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินโครงการมหิงสาสายสืบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

20 มกราคม 2566  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 มกราคม 2566  4  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ กรุงเทพมหานคร จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 26 -30 มกราคม 2566

20 มกราคม 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 25 -31 มกราคม 2566 โโยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 มกราคม 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 มกราคม 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเสริมศักยภาพและตรวจประเมินเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 มกราคม 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ กอส.1/2566) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 63 รายการ (บริษัท พีทวินพลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 มกราคม 2566  5  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างส่งเสริมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 มกราคม 2566  4  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างส่งเสริมการบริการร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant) ปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 มกราคม 2566  13  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างติดตามประเมินผลชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

18 มกราคม 2566  6  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการขยะที่ต้นทางเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

18 มกราคม 2566  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องวัดระดับเสียงและเครื่องกำเนิดเสียงมาตรฐาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 มกราคม 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 6-11 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 มกราคม 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 คัน ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 มกราคม 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไนโตรเจนเหลวและแก๊ส จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้สำหรับวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VCOs) ในอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 มกราคม 2566  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไนโตรเจนเหลวและแก๊ส จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้สำหรับวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VCOs) ในอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 มกราคม 2566  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้สำหรับวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 มกราคม 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน1คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 มกราคม 2566  13  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างส่งเสริมสำนักงานสีเขียว Green Office ปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 มกราคม 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างความร่วมมือและเพิ่มศักยภาพในการรุกรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 มกราคม 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กสป.4/2566) จ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างความร่วมมือฯ (บริษัท แคร์ยู จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 มกราคม 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัลกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 โดยวิธีคัดเลือก

16 มกราคม 2566  4  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 21 รายการ สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการไดออกซิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 มกราคม 2566  11  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (Green Production) ปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16 มกราคม 2566  12  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเสริมศักยภาพเมืองสู่ต้นแบบอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16 มกราคม 2566  6  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13 มกราคม 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.15/2566) จ้างทำสารคดีสั้นสร้างความตระหนักฯ (บริษัท มงคลดี โปรดักชั่น จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 มกราคม 2566  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน 38 รายการ เพื่อใช้สำหรับการวิเคราะห์ปริมาณและลักษณะของไมโครพลาสติกจากน้ำชะขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 มกราคม 2566  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างจัดทำระบบจัดเก็บ วิเคราะห์ นำเสนอ และระบบจัดลำดับเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 มกราคม 2566  11  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ผลงานตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ ผ่านระบบ Online โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 มกราคม 2566  10  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ ผ่านระบบ Online โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 มกราคม 2566  13  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเสริมการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทอุทยานแห่งชาติ (Green National Park) ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 มกราคม 2566  9  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเสริมที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Residence) ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 มกราคม 2566  7  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่ตราสัญลักษณ์ G โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 มกราคม 2566  6  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถอดบทเรียนและประเมินการพัฒนาการขับเคลื่อนตรังยั่งยืน ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 มกราคม 2566  7  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานกาารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 มกราคม 2566  1  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 32 รายการ (40 อัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 มกราคม 2566  4  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565)

12 มกราคม 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.17/2566) จ้างจัดกระบวนการให้คำแนะนำฯ (บริษัท ทริปเปิ้ล ไนน์ พลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 มกราคม 2566  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสารคดีสั้นสร้างความตระหนักในการเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับเครือข่ายภาคประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 มกราคม 2566  4  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง ในการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านประจำภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มกราคม 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.20/2566) จ้างเช่ารถตู้พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน (นายรุ่งโรจน์ เฉียบแหลม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มกราคม 2566  6  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกระบวนการให้คำแนะนำ (Coaching) การดำเนินงานโครการ โคก หนองนา โมเดล และการทำเกษตรกรรมยั่งยืนของเครือข่าย ทสม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มกราคม 2566  4  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องก๊าซโครมาโตกราฟ แมสสเปคโตรมิเตอร์ที่มีความละเอียดสูง (GC HRMS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มกราคม 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 16 -18 มกราคม 2566 โโยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 มกราคม 2566  5  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 96 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 มกราคม 2566  14  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างขับเคลื่อนกิจกรรมและประเมินการบริหารจัดการและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

10 มกราคม 2566  10  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดทำระบบจัดเก็บ วิเคราะห์ นำเสนอ และระบบจัดลำดับเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

10 มกราคม 2566  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 16-19 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 มกราคม 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับพิธีสงฆ์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 มกราคม 2566  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน รวมน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 มกราคม 2566  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างพัฒนายกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

09 มกราคม 2566  3  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กยผ.6/2566) จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์แนะนำกรมฯ (บริษัท ผโลไท ดีไซน์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 มกราคม 2566  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.19/2566) ตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ ฮษ 3026 กทม. (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 มกราคม 2566  4  สำนักงานเลขานุการกรม ตารางราคากลาง จ้างที่ปรึกษาพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

09 มกราคม 2566  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.6/2566) ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญวิทย์การค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 มกราคม 2566  3  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.16/2566) จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนเครือข่ายฯ (บริษัท วิศรา แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 มกราคม 2566  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเทอร์โมมิเตอร์ (Liquid-in Glass Thermometer) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 มกราคม 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องแก้ว (มาตรฐานอ้างอิงกระบอกตวง) จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 มกราคม 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 มกราคม 2566  0  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการจัดงานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 มกราคม 2566  0  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนในการจัดการขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวตั้งแต่ต้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05 มกราคม 2566  0  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง เช่ารถบัสรับจ้าง สำหรับ รับ-ส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05 มกราคม 2566  5  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05 มกราคม 2566  4  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกระบวนการให้คำแนะนำ (Coaching) การดำเนินงานของเครือข่าย ทสม. ในการดำเนินงานโครงการโคก หนอง นา โมเดล และการทำเกษตรกรรมยั่งยืน ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05 มกราคม 2566  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.5/2566) วัสดุอุปกรณ์ในการเตรียมการสอบ (บริษัท พีทวินพลัส จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05 มกราคม 2566  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.12/2566) จ้างจัดกิจกรรมสนับสนุนการทำงานฯ (นายเดโช ไชยทัพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05 มกราคม 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.14/2566) จ้างจัดกระบวนการให้คำแนะนำฯ (นายวิโรจน์ ติปิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05 มกราคม 2566  4  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สส. ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือนธันวาคม 2565)

04 มกราคม 2566  8  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 21/2566 ประกวดราคาจ้างพัฒนากระบวนการสร้างการรับรู้ให้กับเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

04 มกราคม 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04 มกราคม 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.4/2566) ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญวิทย์การค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04 มกราคม 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮษ 3026 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04 มกราคม 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเตรียมการสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04 มกราคม 2566  0  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมสนับสนุนการทำงานของกลุ่มคนไทยชาติพันธุ์และภาคี ร่วมเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03 มกราคม 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง และอุณหภูมิใต้น้ำ จำนวน 1 เครื่อง

03 มกราคม 2566  7  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบอุปกรณ์วัดอัตราการไหลของอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03 มกราคม 2566  10  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้สำหรับการวิเคราะห์สารกลุ่มไดออกซินในตัวอย่างสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03 มกราคม 2566  3  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กยผ.5/2566) จ้างติดตามประเมินผลตามแผนฯ (นางสาวฐาศุกร์ จันประเสริฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ธันวาคม 2565  10  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างพัฒนายกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองต้นแบบสิ่งแ่วดล้อมยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

29 ธันวาคม 2565  30  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 20/2566 ประกวดราคาจ้างจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินโครงการมหิงสาสายสืบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

29 ธันวาคม 2565  0  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อเชิงรุกประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ กิจกรรมเพื่อการส่งเสริมความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ธันวาคม 2565  0  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ธันวาคม 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.18/2566) ซ่อมเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (บริษัท พีทวินพลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ธันวาคม 2565  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องกำเนิดเสียงมาตรฐานและเครื่องวัดเสียง จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ธันวาคม 2565  4  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ธันวาคม 2565  5  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้สำหรับเตรียมอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างสารปรอทในน้ำฝนและอุปกรณ์ภายในห้องปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ธันวาคม 2565  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน สส 30 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ธันวาคม 2565  0  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องทำลายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ธันวาคม 2565  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.17/2566) ตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ กทม. (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 ธันวาคม 2565  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮอ 1626 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 ธันวาคม 2565  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเทปวัดระยะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 ธันวาคม 2565  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและสอบเทียบตู้เผาสารเคมีอุณหภูมิสูง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 ธันวาคม 2565  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขาตั้ง (Tripod) จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้สำหรับติดตั้งไมโครโฟนวัดระดับเสียงของเครื่องมือวัดเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 ธันวาคม 2565  4  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ อุปกรณ์ตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมแบบอัตโนมัติและบันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 ธันวาคม 2565  5  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้สำหรับเครื่องไอออนโครมาโตกราฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 ธันวาคม 2565  4  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 19/2566 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26 ธันวาคม 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กสป.3/2566) จ้างติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานแห่งชาติฯ (บริษัท แอดแวนเทจคอนซัลติ้ง จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 ธันวาคม 2565  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กยผ.2/2566) จ้างติดตามประเมินผฃฯ (สถาาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 ธันวาคม 2565  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.13/2566) จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศฯ (ห้างหุ้นส่วนสามัญ เจ เจ แอนด์ เจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 ธันวาคม 2565  15  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 17/2566 ประกวดราคาจ้างประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23 ธันวาคม 2565  7  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 18/2566 ประกวดราคาจ้างเสริมศักยภาพและตรวจประเมินเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23 ธันวาคม 2565  4  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทางสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์

23 ธันวาคม 2565  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ กจธ.1/2566) วัสดุอุปกรณ์สำหรับพิธีสงฆ์ จำนวน 7 รายการ (บริษัท พีทวินพลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ธันวาคม 2565  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.11/2566) จ้างผลิตสื่อให้ความรู้ฯ (บริษัท เอ็มบี เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ธันวาคม 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.16/2566) ตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ ฌอ 4091 กทม. (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ธันวาคม 2565  12  สำนักงานเลขานุการกรม เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จ้างที่ปรึกษาพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)

22 ธันวาคม 2565  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานแห่งชาติในการดำเนินงานด้านการเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ธันวาคม 2565  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์แนะนำกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ธันวาคม 2565  0  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 ธันวาคม 2565  0  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ประกอบการพัฒนาโรงเรียนหน่วยลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 ธันวาคม 2565  0  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 ธันวาคม 2565  0  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเผยแพร่สื่อสร้างกระแสและส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 ธันวาคม 2565  0  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการสร้างจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายอนุรักษ์คลองแสนแสบ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 ธันวาคม 2565  3  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กยผ.4/2566) จ้างทำต้นฉบับพร้อมจัดทำอาร์ตเวิร์คฯ (บริษัท ป่าฝน เนกซ์สเตป จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 ธันวาคม 2565  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือการเตรียมตัวอย่างก่อนทำการวิเคราะห์สาร VOCs จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 ธันวาคม 2565  2  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฌอ๔๐๙๑ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 ธันวาคม 2565  12  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 16/2566 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการขยะที่ต้นทางเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20 ธันวาคม 2565  5  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR จ้างพัฒนากระบวนการสร้างการรับรู้ให้กับเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ 20-23 ธันวาคม 2565 โทรสอบถาม 0-2298-5649 E-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th

20 ธันวาคม 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างพัฒนากระบวนการสร้างการรับรู้ให้กับเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อม

20 ธันวาคม 2565  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.15/2566) จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง (ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.อาร์.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (เฉพาะเจาะจง)

20 ธันวาคม 2565  11  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 12/2566 ประกวดราคาจ้างส่งเสริมการบริการร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant) ปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20 ธันวาคม 2565  7  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 13/2566 ประกวดราคาจ้างส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (Green Production) ปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20 ธันวาคม 2565  6  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 14/2566 ประกวดราคาจ้างส่งเสริมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20 ธันวาคม 2565  6  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 15/2566 ประกวดราคาจ้างเสริมศักยภาพเมืองสู่ต้นแบบอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 ธันวาคม 2565  7  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.14/2566) จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ 1 กฎ 128 กทม. (บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ธันวาคม 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.9/2566) จ้างประชาสัมพันธ์สื่อสังคมออนไลน์ฯ (บริษัท วิศรา แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ธันวาคม 2565  3  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ

19 ธันวาคม 2565  4  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อให้ความรู้ และสนับสนุนการทำงานการลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ธันวาคม 2565  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตามประเมินผลการส่งเสริมลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ธันวาคม 2565  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำต้นฉบับพร้อมจัดทำอาร์ตเวิร์ค และพิมพ์รายงานประจำปี 2565 (ANNUAL REPORT 2022) ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ธันวาคม 2565  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตามประเมินผลตามแผนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (การพัฒนาเครื่องมือประเมินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ธันวาคม 2565  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ธันวาคม 2565  4  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบไมโครปิเปต จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ธันวาคม 2565  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเเบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า จำนวน 4 ลุก พร้อมติดตั้ง สำหรับระบบตู้สาขาโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ธันวาคม 2565  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮอ 1627 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 ธันวาคม 2565  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮษ 3025 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 ธันวาคม 2565  4  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ สารมาตรฐาน Fluorobenzene เพื่อใช้ในการวิเคราะห์หาสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ในน้ำและในน้ำใต้ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 ธันวาคม 2565  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนพการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ แก๊สฮีเลียม (HELIUM GASES (HE)) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์หาสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ในน้ำและในน้ำใต้ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 ธันวาคม 2565  15  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 11/2566 ประกาศประกวดราคาจ้างติดตามประเมินผลชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

16 ธันวาคม 2565  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์หาสารอิทรีย์ระเหย (VOCs) ในน้ำและในน้ำใต้ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 ธันวาคม 2565  7  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศปรับปรุงร่าง TOR ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ 16-21 ธันวาคม 2565 โทร 02-278-8400 ต่อ 1202 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

16 ธันวาคม 2565  0  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อเชิงรุกเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ธันวาคม 2565  7  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องวัดและอ่านค่าปริมาณ Blck Carboon ในอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ธันวาคม 2565  4  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้สำหรับทดสอบตัวอย่างสารปรอทในฝุ่นและสารปรอทในน้ำฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ธันวาคม 2565  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ กพร.1/2566) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (บริษัท ออฟฟิศ คีเปเปอร์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ธันวาคม 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กสป.2/2566) จ้างศึกษาบทเรียนด้านการเสริมสร้างฯ (นายสาคร สงมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ธันวาคม 2565  3  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเสริมบทบาทคณะกรรมการสมัชชาเครือข่ายองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ธันวาคม 2565  6  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมศักยภาพท้องถิ่นแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดเก็บข้อมูลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ธันวาคม 2565  3  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนของท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ธันวาคม 2565  2  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดประชุมสร้างความเข้าใจการดำเนินงานเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ผ่านระบบประชุมทางไกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ธันวาคม 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กยผ.3/2566) จ้างทำสำเนาและเข้าเล่มฯ (ห้งหุ้นส่วนจำกัด ทริปเปิ้ล เอ ก๊อปปี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ธันวาคม 2565  7  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบบริการข้อมูลการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ธันวาคม 2565  4  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทางสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์

14 ธันวาคม 2565  2  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๑กฎ ๑๒๘ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 ธันวาคม 2565  0  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาและเสริมศักยภาพบุคลากรอุทยานสีเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 ธันวาคม 2565  0  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอุปกรณ์เพื่อการสำรวจคุณภาพน้ำสำหรับเครือข่ายเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 ธันวาคม 2565  4  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์สื่อสังคมออนไลน์การจัดการขยะที่ต้นทางของเครือข่าย ทสม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 ธันวาคม 2565  2  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินโครงการมหิงสาสายสืล

13 ธันวาคม 2565  7  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินโครงการมหิงสาสายสืบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ 13-16 ธันวาคม 2565 โทร 02-278-8400 ต่อ 1525 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

09 ธันวาคม 2565  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บตัวอย่างอากาศเสียงจากปล่องและ PM2.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 ธันวาคม 2565  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮษ 3025 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 ธันวาคม 2565  40  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสำเนาเอกสารและเข้าเล่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 ธันวาคม 2565  9  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 10/2566 ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบจัดเก็บ วิเคราะห์ นำเสนอ และระบบจัดลำดับเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

09 ธันวาคม 2565  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างศึกษาบทเรียนด้านการเสริมสร้างพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08 ธันวาคม 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2566

08 ธันวาคม 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างเสริมศักยภาพและตรวจประเมินเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

08 ธันวาคม 2565  87  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR จ้างผลิตและเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการขยะที่ต้นทางเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ 8-14 ธันวาคม 2565 โทรสอบถาม 0-2278-8400 ต่อ 1555 E-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th

08 ธันวาคม 2565  13  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างผลิตและเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการขยะที่ต้นทางเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

08 ธันวาคม 2565  38  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 9/2566 ประกวดราคาจ้างพัฒนายกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

08 ธันวาคม 2565  6  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08 ธันวาคม 2565  20  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR จ้างประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ 8-14 ธันวาคม 2565 โทรสอบถาม 0-2278-8400 ต่อ 1704 E-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th

08 ธันวาคม 2565  2  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR จ้างเสริมศักยภาพและตรวจประเมินเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ 8-14 ธันวาคม 2565 โทรสอบถาม 0-2278-8400 ต่อ 1704 E-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th

07 ธันวาคม 2565  13  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR จ้างส่งเสริมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ 7-13 ธันวาคม 2565 โทรสอบถาม 0-2278-8400 ต่อ 1661 E-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th

07 ธันวาคม 2565  8  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR จ้างส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (Green Production) ปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ 7-13 ธันวาคม 2565 โทรสอบถาม 0-2278-8400 ต่อ 1661 E-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th

07 ธันวาคม 2565  4  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR จ้างเสริมศักยภาพเมืองสู่ต้นแบบอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ 7-13 ธันวาคม 2565 โทรสอบถาม 0-2278-8400 ต่อ 1660 E-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th

07 ธันวาคม 2565  2  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างส่งเสริมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2566

07 ธันวาคม 2565  5  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (Green Production) ปี 2566

07 ธันวาคม 2565  3  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างเสริมศักยภาพเมืองสู่ต้นแบบอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน

07 ธันวาคม 2565  10  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.10/2566) จ้างพัฒนาองค์ความรู้ และยกระดับการดำเนินงานฯ (นางสาวบุญตา สืบประดิษฐ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 ธันวาคม 2565  11  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สารไดออกซินในตัวอย่างบรรยากาศ น้ำ ดิน ตะกอนดิน และอากาศทิ้งจากปล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 ธันวาคม 2565  10  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 19 รายการ เพื่อใช้ในการทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 ธันวาคม 2565  24  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 8/2566 ประกวดราคาจ้างส่งเสริมสำนักงานสีเขียว Green Office ปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

07 ธันวาคม 2565  1  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 ธันวาคม 2565  1  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สส. ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือนพฤศจิกายน 2565)

06 ธันวาคม 2565  5  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาองค์ความรู้ และยกระดับการดำเนินงานจากการอนุรักษ์ฐานชีวภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 ธันวาคม 2565  14  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 7/2566 ประกวดราคาจ้างขับเคลื่อนกิจกรรมและประเมินการบริหารจัดการและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

02 ธันวาคม 2565  12  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR จ้างส่งเสริมการบริการร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant) ปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ 2-8 ธันวาคม 2565 โทรสอบถาม 0-2278-8400 ต่อ 1661 E-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th

02 ธันวาคม 2565  7  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างส่งเสริมการบริการร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant) ปี 2566

02 ธันวาคม 2565  4  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างติดตามประเมินผลชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ

02 ธันวาคม 2565  7  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างติดตามประเมินผลชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ 2-8 ธันวามคม 2565 โทร 022788400 ต่อ 1296 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

01 ธันวาคม 2565  6  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30 พฤศจิกายน 2565  8  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.7/2566) จ้างส่งเสริมการยกระดับสินค้าฯ (บริษัท นภา กรีนเอิร์ท แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 พฤศจิกายน 2565  7  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.8/2566) จ้างจัดนิทรรศการแสดงผลงานของเครือข่ายฯ (บริษัท ทริปเปิ้ล ไนน์ พลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 พฤศจิกายน 2565  4  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 14 - 17 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 พฤศจิกายน 2565  4  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 พฤศจิกายน 2565  0  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการเป็นวิทยากรกระบวนการ และจัดทำสื่อรณรงค์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สนับสนุนเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ลดโลกร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 พฤศจิกายน 2565  0  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตนิทรรศการต้นแบบการจัดการขยะที่ต้นทางสู่พื้นที่ใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 พฤศจิกายน 2565  0  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตนิทรรศการประจำศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะที่ต้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 พฤศจิกายน 2565  0  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 พฤศจิกายน 2565  8  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและตรวจสอบชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 พฤศจิกายน 2565  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและตรวจสอบห้องเย็นและห้องแช่แข็ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 พฤศจิกายน 2565  5  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 พฤศจิกายน 2565  5  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเก็บตัวอย่างสารปรอทในน้ำฝนแบบอัตโนมัติ โดยเฉพาะเจาะจง

29 พฤศจิกายน 2565  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเก็บตัวอย่างสารปรอทในน้ำฝนแบบอัตโนมัติ โดยเฉพาะเจาะจง

29 พฤศจิกายน 2565  4  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.6/2565) จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการไฟป่าฯ (บริษัท โปรดักชั่น กรีน 168 จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 พฤศจิกายน 2565  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องไอออนโครมาโตกราฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 พฤศจิกายน 2565  0  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตโล่รางวัลโรงเรียนปลอดขยะผ่านเข้ารอบที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 พฤศจิกายน 2565  0  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวีดีทัศน์ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะที่ต้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 พฤศจิกายน 2565  4  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดของเสียอันตรายจากศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 พฤศจิกายน 2565  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการเกษตรสำหรับเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 พฤศจิกายน 2565  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณไอออนแบบอัตโนมัติ ชนิดไอออนลบ จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง

28 พฤศจิกายน 2565  7  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเคร่อง GC/Mass Spectrophotometer จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 พฤศจิกายน 2565  6  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการแสดงผลงานของเครือข่าย ทสม. และภาคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 พฤศจิกายน 2565  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเสริมการยกระดับสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของเครือข่ายภาคประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 พฤศจิกายน 2565  5  สำนักงานเลขานุการกรม ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

28 พฤศจิกายน 2565  7  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องเก็บสารเคมีและห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารกลุ่มคาร์บอนิลในอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 พฤศจิกายน 2565  10  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2565

25 พฤศจิกายน 2565  16  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ 25-30 พฤศจิกายน 2565 โทรสอบถาม 0-2278-8400 ต่อ 1202 E-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th

25 พฤศจิกายน 2565  7  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างพัฒนายกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

25 พฤศจิกายน 2565  13  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างพัฒนายกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ 25-30 พฤศจิกายน 2565 โทร 02-2788400 ต่อ 1704 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

25 พฤศจิกายน 2565  10  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างส่งเสริมสำนักงานสีเขียว Green Office ปี 2566

25 พฤศจิกายน 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างจัดทำระบบจัดเก็บ วิเคราะห์ นำเสนอ และระบบจัดลำดับเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

25 พฤศจิกายน 2565  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR จ้างส่งเสริมสำนักงานสีเขียว Green Office ปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ 25-30 พฤศจิกายน 2565 โทร 022788400 ต่อ 1661 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

25 พฤศจิกายน 2565  7  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบจัดเก็บ วิเคราะห์ นำเสนอ และระบบจัดลำดับเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ 25-30 พฤศจิกายน 2565 โทร 022788400 ต่อ 1630 1633 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

25 พฤศจิกายน 2565  2  สำนักงานเลขานุการกรม ตารางราคากลาง จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัล กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 -2570

25 พฤศจิกายน 2565  0  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดซื้อกล้องเว็บแคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 พฤศจิกายน 2565  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.3/2566) ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น พร้อมติดตั้ง ฮว 3143 (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด)

24 พฤศจิกายน 2565  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างง่าย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 พฤศจิกายน 2565  5  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างขับเคลื่อนกิจกรรมและประเมินการบริหารจัดการและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน

24 พฤศจิกายน 2565  13  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างขับเคลือนกิจกรรมและประเมินการบริหารจัดการและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ 24-29 พฤศจิกายน 2565 โทร 02-2788400 ต่อ 1753 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

24 พฤศจิกายน 2565  14  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 6/2566 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทางสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24 พฤศจิกายน 2565  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 1-5 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 พฤศจิกายน 2565  4  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น หร้อมติดตั้ง หมายเลขทะเบียน ฮว๓๑๔๓ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 พฤศจิกายน 2565  9  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการไฟป่า และลดหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 พฤศจิกายน 2565  31  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จำนวน 2 รายการ)

15 พฤศจิกายน 2565  18  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

15 พฤศจิกายน 2565  10  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR จ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทางสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ 15 - 23 พฤศจิกายน 2565 โทรสอบถาม 0-2278-8400 ต่อ 1555 E-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th

15 พฤศจิกายน 2565  5  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทางสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์

15 พฤศจิกายน 2565  6  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮฉ ๘๘๖ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 พฤศจิกายน 2565  3  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.13/2566) จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ ฮฉ 886 (บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 พฤศจิกายน 2565  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.12/2566) จ้างทำป้ายชื่อผู้บริหารพร้อมกรอบไม้สัก (ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอส.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 พฤศจิกายน 2565  5  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 16 - 20 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 พฤศจิกายน 2565  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.3/2566) จ้างทำโล่รางวัลและเกียรติบัตร ทสม.ฯ (บริษัท เอ็มบี เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 พฤศจิกายน 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.4/2566) จ้างทำหนังสือสรุปผลการดำเนินงานเครือข่าย ทสม.ฯ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยกร ซีแอนด์พี ครีเอชี่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 พฤศจิกายน 2565  3  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.5/2566) จ้างทำหนังสือเผยแพร่ผลงาน ทสม.ฯ (บริษัท ป่าฝน เนกซ์สเตป จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 พฤศจิกายน 2565  0  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 พฤศจิกายน 2565  2  สำนักงานเลขานุการกรม ช้อมูลสาระสำคัญในสัญญษ (ใบสั่งจ้าง สลก.10/2566) จ้างบริการสูบกากของเสียบ่อบำบัดฯ (นายณัฐวุฒิ กรอบเพ็ชร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 พฤศจิกายน 2565  5  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.2/2566) จ้างทำเข็มเชิดชูเกียรติ ทสม. ฯ (บริษัท แมส มีเดีย เมเนจเม็นท์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 พฤศจิกายน 2565  2  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนราคา จ้างจัดทำหนังสือสรุปผลการดำเนินงานเครือข่าย ทสม. ประจำปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 พฤศจิกายน 2565  3  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

10 พฤศจิกายน 2565  10  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดประชุมชี้แจงโครงการ G-Green ระบบออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 พฤศจิกายน 2565  3  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 พฤศจิกายน 2565  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 พฤศจิกายน 2565  4  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำหนังสือ วิถีเมืองยั่งยืน 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 พฤศจิกายน 2565  4  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำคู่มือการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลระบบจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับหน่วยงานและประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 พฤศจิกายน 2565  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮษ ๓๐๒๗ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 พฤศจิกายน 2565  3  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 พฤศจิกายน 2565  3  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำถ้วยพระราชทาน ถ้วยรางวัล และโล่รางวัลเชิดชูเกียรติเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 พฤศจิกายน 2565  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโล่รางวัลและเกียรติบัตร ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 พฤศจิกายน 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงาน ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 พฤศจิกายน 2565  5  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป์นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

10 พฤศจิกายน 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.1/2566) จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ห้างหุ้นส่วนสามัญสกุลดิลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 พฤศจิกายน 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.11/2566) จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ ฮษ 3027 กทม. (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 พฤศจิกายน 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อผู้บริหารพร้อมกรอบไม้สัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 พฤศจิกายน 2565  3  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.2/2565) ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 พฤศจิกายน 2565  5  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างที่ปรึกษาพัฒนาแพลตฟอร์มกลางกรีนดิจิทัล

09 พฤศจิกายน 2565  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย

09 พฤศจิกายน 2565  3  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

08 พฤศจิกายน 2565  9  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ ควบคุมความชื้น และอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ

08 พฤศจิกายน 2565  8  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จ้างจัดทำระบบจัดเก็บ วิเคราะห์ นำเสนอ และระบบจัดลำดับเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน)

08 พฤศจิกายน 2565  7  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเข็มเชิดชูเกียรติ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 พฤศจิกายน 2565  25  สำนักงานเลขานุการกรม เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จำนวน 9 รายการ)

07 พฤศจิกายน 2565  4  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสูบกากของเสียบ่อบำบัด อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 พฤศจิกายน 2565  2  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน ๔ คัน พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 พฤศจิกายน 2565  13  สำนักงานเลขานุการกรม เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จำนวน 5 รายการ)

07 พฤศจิกายน 2565  1  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สส. ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือนตุลาคม 2565)

04 พฤศจิกายน 2565  1  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่า Pocket WIFI สำหรับการเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๗ (UNFCCC COP 27) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองชาร์ม เอล เชค สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04 พฤศจิกายน 2565  7  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมคู่ขนาน (Side Event) ผลการดำเนินงานของประเทศไทย ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

04 พฤศจิกายน 2565  9  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-(bidding)

03 พฤศจิกายน 2565  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาสวน

03 พฤศจิกายน 2565  3  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถราชการ

03 พฤศจิกายน 2565  6  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

03 พฤศจิกายน 2565  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถราชการ

03 พฤศจิกายน 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด

03 พฤศจิกายน 2565  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร

03 พฤศจิกายน 2565  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการดูแลระบบวิศวกรรมอาคารห้องปฏิบัติการ

03 พฤศจิกายน 2565  1  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเกียรติบัตรพร้อมปก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03 พฤศจิกายน 2565  1  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์คู่มือประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนอีโคสคูล Eco - School Guideline โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03 พฤศจิกายน 2565  1  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตถ้วยรางวัลชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนปลอดขยะระดับประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02 พฤศจิกายน 2565  1  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมสำหรับครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 พฤศจิกายน 2565  2  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 พฤศจิกายน 2565  2  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 พฤศจิกายน 2565  3  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบแอพพลิเคชั่นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ตุลาคม 2565  22  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 5/2566 ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

28 ตุลาคม 2565  7  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ตุลาคม 2565  9  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ

27 ตุลาคม 2565  12  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 4/2566 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

20 ตุลาคม 2565  1  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อเชิงรุกสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผาในที่โล่ง ไฟป่าลดปัญหาหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 ตุลาคม 2565  9530  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 3/2566 ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

19 ตุลาคม 2565  1  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมพร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ตุลาคม 2565  13  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

19 ตุลาคม 2565  18  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ตั้งแต่ 19-25 ตุลาคม 2565 โทร 02-2788400 ต่อ 1708 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

18 ตุลาคม 2565  7  สำนักงานเลขานุการกรม ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

17 ตุลาคม 2565  16  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมคู่ขนาน (Side Event) ผลการดำเนินงานของประเทศไทย ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยวิธีคัดเลือก

17 ตุลาคม 2565  24  สำนักงานเลขานุการกรม เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัลกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570

11 ตุลาคม 2565  16  สำนักงานเลขานุการกรม เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จ้างจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน)

11 ตุลาคม 2565  15  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2565

11 ตุลาคม 2565  14  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ตั้งแต่ 11-18 ตุลาคม 2565 โทร 02-2788400 ต่อ 1708 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

07 ตุลาคม 2565  10  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เข่าเครื่องใช้สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 ตุลาคม 2565  11  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR จ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องเก็บสารเคมี และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารกลุ่มคาร์บอนิลในอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ 7-12 ตุลาคม 2565 โทรสอบถาม 0-2577-4182 ต่อ 1114 E-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th

07 ตุลาคม 2565  3  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องเก็บสารเคมี และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารกลุ่มคาร์บอนิลในอากาศ

07 ตุลาคม 2565  4  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าวความเคลื่อนไหวสถานการณ์และการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 ตุลาคม 2565  2  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างกระแสด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 ตุลาคม 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งเช่า สลก.8/2566) เช่าอุปกรณ์รับสัญญาณถ่ายทอดภาพและเสียง UBC (บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 ตุลาคม 2565  12  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 ตุลาคม 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.1/2566) จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก หนู ฯลฯ (บริษัท ซี.ซี.เอส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง