ข่าวสารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารภายใน

ข่าวสารโครงการ

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวสิ่งแวดล้อม

หมวดหมู่
หน่วยงาน
ปีงบประมาณ
ระหว่างวันที่

ผลการค้นหา

การจัดเรียง

07 มิถุนายน 2566  0  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๑นค-๓๔๐๘ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 มิถุนายน 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 มิถุนายน 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องวัดดัชนีความร้อน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 มิถุนายน 2566  7  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมีในการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีและทางชีววิทยา จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 มิถุนายน 2566  9  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผูัชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซคาร์บอนไออกไซด์ พร้อมเติมก๊าซสำหรับถังดับเพลิง จำนวน 10 ถัง และสายฉีดเครื่องดับเพลิงพร้อมกระบอกฉีด จำนวน 5 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 มิถุนายน 2566  14  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเตาอบความร้อน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 มิถุนายน 2566  10  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า สำหรับเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 มิถุนายน 2566  6  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 19 -23 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 มิถุนายน 2566  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบมาตรฐานอ้างอิง Standard Filler จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 มิถุนายน 2566  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟแมสสเปกโตรมิเตอร์ (GC- MS - MS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 มิถุนายน 2566  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 มิถุนายน 2566  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบ Piston pipette และสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 มิถุนายน 2566  3  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2566

31 พฤษภาคม 2566  4  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรายงานสถานการณ์ขับเคลื่อนการดำเนินงานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 พฤษภาคม 2566  3  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 พฤษภาคม 2566  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน รวมน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 พฤษภาคม 2566  4  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22 -25 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 พฤษภาคม 2566  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 พฤษภาคม 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.45/2566) จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับเงินเดือนพนักงานฯ 2566 (บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 พฤษภาคม 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ กอส.2/2566) ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ (บริษัท อะเวิร์ธ อินเตอร์ เทรดดิ้งจำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 พฤษภาคม 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างบริการบำรุงโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับเงินเดือนพนักงานราชการประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเจาะจง

30 พฤษภาคม 2566  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.29/2566) จ้างเหมาเช่ารถยนต์ฯ 30 พ.ค 66 - 4 มิ.ย 66 (ห้างหุ้นส่วนสามัญ เจ เจ แอนด์ เจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 พฤษภาคม 2566  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงระบบเบรกรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 1กฎ 131 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 พฤษภาคม 2566  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี จำนวน 1 รายการ (Sub-Boiled Distilled Hydrochloric) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 พฤษภาคม 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์พร้อมติดตั้ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 พฤษภาคม 2566  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบอุปกรณ์วัดความกดอากาศและอุณหภูมิ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 พฤษภาคม 2566  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบอุปกรณ์วัดอุณหภูมิและความชื้น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 พฤษภาคม 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างดำเนินการติดตามประเมินผลงานของ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ในระดับพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 พฤษภาคม 2566  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ภาคสนามในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 พฤษภาคม 2566  0  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์พร้อมติดตั้ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 1กฎ 125 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 พฤษภาคม 2566  6  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 พฤษภาคม 2566  5  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮอ 1626 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 พฤษภาคม 2566  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบอุปกรณ์วัดอัตราการไหล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 พฤษภาคม 2566  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮษ 3024 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 พฤษภาคม 2566  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮพ 4039 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 พฤษภาคม 2566  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮฐ 8544 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 พฤษภาคม 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 12 - 18 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 พฤษภาคม 2566  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินโครงการมหิงสาสายสืบ

19 พฤษภาคม 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฌอ-๔๐๙๑ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 พฤษภาคม 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน สส ๒๐ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 พฤษภาคม 2566  9  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

19 พฤษภาคม 2566  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.43/2566) ตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ ฌอ 4091 กทม. (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 พฤษภาคม 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.44/2566) ตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ สส 20 กทม. (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 พฤษภาคม 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 พฤษภาคม 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 6 - 11 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 พฤษภาคม 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 พฤษภาคม 2566  6  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฎิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 พฤษภาคม 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.42/2566) ตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ ฌอ-4092 กทม. (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 พฤษภาคม 2566  6  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฌอ-๔๐๙๒ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 พฤษภาคม 2566  7  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 พฤษภาคม 2566  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.41/2566) ตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ 8 กน-1705 กทม. (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 พฤษภาคม 2566  9  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮว-๓๑๔๔ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 พฤษภาคม 2566  5  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘กน-๑๗๐๕ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 พฤษภาคม 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.40/2566) ตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ ฮว-3144 กทม. (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08 พฤษภาคม 2566  10  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินโครงการมหิงสาสายสืบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

08 พฤษภาคม 2566  1  กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน50รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นเงินทั้งสิ้น87,164.34บาท

05 พฤษภาคม 2566  5  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สส. ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือนเมษายน 2566)

03 พฤษภาคม 2566  20  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 26/2566 ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

03 พฤษภาคม 2566  20  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 25/2566 ประกวดราคาจ้างดำเนินการติดตามประเมินผลงานของ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ในระดับพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

02 พฤษภาคม 2566  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (รองเท้าเซฟตี้) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02 พฤษภาคม 2566  5  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในการศึกษาและพัฒนาวัสดุ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02 พฤษภาคม 2566  6  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรวบรวมข้อมูลสภาพอากาศและข้อมูลกริด (Reanalysis) ระดับโลกและภูมิภาค พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 พฤษภาคม 2566  8  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (แก๊ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 เมษายน 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กจธ.3/2566) เช่ารถบัสปรับอากาศฯ จำนวน 2 คัน (บริษัท เสริมยนต์บริการ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 เมษายน 2566  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการไดออกซิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 เมษายน 2566  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้สำหรับการบำรุงรักษาเครื่องปั่นสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 เมษายน 2566  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการไดออกซิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 เมษายน 2566  12  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR จ้างจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2566 วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2566 – 1 พฤษภาคม 2566 โทร 02-2788400 ต่อ 1553 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

27 เมษายน 2566  13  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างดำเนินการติดตามประเมินผลงานของ ทสม. เครือข่าย ทสม. ดีเด่น ในระดับพื้นที่

27 เมษายน 2566  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องชั่งละเอียด ชนิดทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 เมษายน 2566  6  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมาตรวัดปริมาณการไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 เมษายน 2566  4  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 8 -12 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 เมษายน 2566  5  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน รวมน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 เมษายน 2566  6  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 เมษายน 2566  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 8 -11 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 เมษายน 2566  5  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (คอลัมน์สำหรับเครื่ออง GC-HRMS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 เมษายน 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2566

25 เมษายน 2566  6  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างดำเนินการติดตามประเมินผลงานของ ทสม. เครือข่าย ทสม. ดีเด่น ในระดับพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 เมษายน 2566  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบพิสตันโฟน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 เมษายน 2566  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องกำเนิดสัญญาณเสียง (DDS Function Generator) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 เมษายน 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 41-8149 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 เมษายน 2566  6  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สารมลพิษ กลุ่ม Dioxins, Furans และ Dioxin-like PCBs โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 เมษายน 2566  3  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.28/2566) จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน รวมน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมพนักงานขับรถยนต์ (ห้างหุ้นส่วนสามัญ เจ เจ แอนด์ เจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 เมษายน 2566  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ (สารมาตรฐาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 เมษายน 2566  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 เมษายน 2566  8  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กพร.2/2566) จ้างซ่อมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว (บริษัท ไฮโมเบล จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 เมษายน 2566  14  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์และอุปกรณ์ประกอบเครื่องพิมพ์)จำนวน 7 กลุ่ม 110 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

18 เมษายน 2566  8  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 26 -28 เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 เมษายน 2566  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบอุปกรณ์วัดความดัน อุณหภูมิ ความชื้น จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 เมษายน 2566  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 23 - 27 เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 เมษายน 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประวกดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11 เมษายน 2566  4  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 19 - 23 เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 เมษายน 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบอุปกรณ์วัดอุณหภูมิและความชื้น จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 เมษายน 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 18 - 21 เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 เมษายน 2566  5  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2566)

10 เมษายน 2566  2  กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศชิลเลอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นเงินทั้งสิ้น395,579บ.

10 เมษายน 2566  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างที่ปรึกษาพัฒนาแพลตฟอร์มกลางกรีนดิจิทัล โดยวิธีคัดเลือก

07 เมษายน 2566  5  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.39/2566) ตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ ฮษ 3027 กทม. (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 เมษายน 2566  11  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สส. ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือนมีนาคม 2566)

05 เมษายน 2566  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 19 -21 เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05 เมษายน 2566  4  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.32/2566) จ้างกำจัดวัสดุที่ไม่จำเป็นต่อการใช้งาน (นายชัย วราห์คำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05 เมษายน 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.38/2566) ตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ ฮษ 3026 กทม. (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05 เมษายน 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.14/2566) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ (บริษัท พีทวินพลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05 เมษายน 2566  7  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮษ ๓๐๒๗ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04 เมษายน 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กจธ.1/2566) ซ่อมเครื่องสำรองไฟ (บริษัท อีซี่่ พลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04 เมษายน 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.37/2566) ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง (ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.อาร์.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04 เมษายน 2566  6  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮษ ๓๐๒๖ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04 เมษายน 2566  4  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04 เมษายน 2566  8  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์และอุปกรณ์ประกอบเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Epson) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03 เมษายน 2566  5  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03 เมษายน 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03 เมษายน 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.35/2566) ตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ ฮพ 4043 กทม. (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03 เมษายน 2566  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.34/2566) จ้างซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำระบบบำบัดฯ (นางสาวมนัชฌา แย้มอุทัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03 เมษายน 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.36/2566) จ้างซ่อมแซมระบบน้ำ REUSE (นางสาวมนัชฌา แย้มอุทัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 มีนาคม 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.33/2566) จ้างซ่อมประตูห้องหมวดยานพาหนะ (นางมนัชฌา แย้มอุทัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 มีนาคม 2566  4  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างซ่อมแซมระบบน้ำ REUSE อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 มีนาคม 2566  5  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๒ ตัว อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 มีนาคม 2566  8  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮพ ๔๐๔๓ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 มีนาคม 2566  19  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 24/2566 ประกวดราคาจ้างจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินโครงการมหิงสาสายสืบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

30 มีนาคม 2566  3  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.31/2566) จ้างซ่อมเครื่องเจาะไฟฟ้า (บริษัท ทูแอดวานซ์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 มีนาคม 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตูห้องหมวดยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 มีนาคม 2566  5  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดวัสดุที่ไม่จำเป็นต่อการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 มีนาคม 2566  16  สำนักงานเลขานุการกรม เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จ้างจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2566)

29 มีนาคม 2566  10  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ ๓๑ ปี “ส่งเสริมการมีร่วมด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 มีนาคม 2566  4  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 มีนาคม 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้า รหัสครุภัณฑ์ สส.๗๕๒๐-๐๐๒-๐๐๐๑-๑/๖๕ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 มีนาคม 2566  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2566 โดยเฉพาะเจาะจง

28 มีนาคม 2566  3  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.13/2566) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ (พร้อมสกีนโลโก้กรมฯ) (บริษัท พีทวินพลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 มีนาคม 2566  4  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กจธ.2/2566) จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์จัดงานวันสภาปนาฯ (บริษัท พีทวินพลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 มีนาคม 2566  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน 46 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโครงการปนเปื้อนและแพร่กระจายเชิงพื้นที่ของไมโครพลาสติกในน้ำและตะกอนดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 มีนาคม 2566  5  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน รวมน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมคนขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 มีนาคม 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินโครงการมหิงสาสายสืบ

27 มีนาคม 2566  9  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินโครงการมหิงสาสายสืบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ตั้งแต่ 27-30 มีนาคม 2566 โทร 02-2788400 ต่อ 1525 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

24 มีนาคม 2566  4  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้างเช่า กอส.27/2566) จ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศ 24 - 29 มี.ค 66 พะเยา/เชียงราย/เชียงใหม่ (ห้างหุ้นส่วนสามัญ เจ เจ แอนด์ เจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 มีนาคม 2566  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างทางเคมีของขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 มีนาคม 2566  11  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างที่ปรึกษาพัฒนาแพลตฟอร์มกลางกรีนดิจิทัล โดยวิธีคัดเลือก

22 มีนาคม 2566  4  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบ Pipette จำนวน 6 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 มีนาคม 2566  6  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 มีนาคม 2566  6  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผูัชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 มีนาคม 2566  5  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 มีนาคม 2566  3  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ กจธ.2/2566) ซื้อวัสดุสำนักงาน (บริษัท พีทวินพลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 มีนาคม 2566  4  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งเช่า กอส.26/2566) เช่ารถโดยสารปรรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน (นางดวงพร สุวิลัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 มีนาคม 2566  3  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหมาบริการรถตู้ปรับอากาศในพื้นที่ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 มีนาคม 2566  6  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 มีนาคม 2566  5  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กสป.7/2566) จ้างจัดทำชุดช้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ (บริษัท เกมแล็บ (ไทยแลนด์) จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 มีนาคม 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (จ้างพัฒนากลไกการเสริมพลังการขับเคลื่อนและเพิ่มขีดความสามารถของภาคีความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ)

16 มีนาคม 2566  12  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์และอุปกรณ์ประกอบเครื่องพิมพ์) จำนวน 7 กลุ่ม (110 รายการ) โดยวิธีคัดเลือก

16 มีนาคม 2566  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบและบำรุงรักษาชุดผลิตน้ำกลั่นความบริสุทธิ์สูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 มีนาคม 2566  6  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 27-31 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 มีนาคม 2566  4  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้สำหรับวิเคราะห์ตัวอย่างสารกลุ่ม Aldehyde ในอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 มีนาคม 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ กพร.2/2566) วัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (บริษัท ออฟฟิศ คีปเปอร์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 มีนาคม 2566  5  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี ระหว่างวันที่ 21-24 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 มีนาคม 2566  7  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 23/2566 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13 มีนาคม 2566  11  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 มีนาคม 2566  7  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำชุดข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนและชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 มีนาคม 2566  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ประกอบการเก็บตัวอย่างเสียงรถไฟฟ้า จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 มีนาคม 2566  6  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างพัฒนากลไกการเสริมพลังการขับเคลื่อนและเพิ่มขีดความสามารถของภาคีความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สู่เป้าหมายก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10 มีนาคม 2566  3  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ)

09 มีนาคม 2566  13  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กสป.6/2566) จ้างส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายในการเสริมพลังฯ. (บริษัท แกรนด์เทค จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08 มีนาคม 2566  13  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศปรับปรุงร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ 8-13 มีนาคม 2566 โทรสอบถาม 0-2278-8400 ต่อ 1202 E-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th

07 มีนาคม 2566  5  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายในการเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 มีนาคม 2566  9  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สส. ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือนกุมภาพันธ์ 2566)

03 มีนาคม 2566  14  สำนักงานเลขานุการกรม เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จ้างจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินโครงการมหิงสาสายสืบ)

03 มีนาคม 2566  5  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสอบและบำรุงเครื่องไอออนโครมาโตกราฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03 มีนาคม 2566  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมีในการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีและทางชีววิทยา จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03 มีนาคม 2566  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 16 -22 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03 มีนาคม 2566  6  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดองค์ความรู้แหล่งกำเนิดของไมโครพลาสติกและศักยภาพการบำบัดไมโครพลาสติกของระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03 มีนาคม 2566  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมีในการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีและทางชีววิทยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03 มีนาคม 2566  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมีในการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีและทางชีววิทยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03 มีนาคม 2566  13  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างที่ปรึกษาพัฒนาแพลตฟอร์มกลางกรีนดิจิทัล

02 มีนาคม 2566  8  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.25/2566) จ้างเช่ารถยนต์พร้อมน้ำมันเชิ้อเพลิง จำนวน 5 คัน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ เจ เจ แอนด์ เจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02 มีนาคม 2566  6  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๕ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02 มีนาคม 2566  4  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการสร้างนวัตกรรมพืชชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02 มีนาคม 2566  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องไทเทรตอัตโนมัติ (Automatic titrator) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02 มีนาคม 2566  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้สำหรับการกรองอากาศภายในห้องปฏิบัติการไดออกซิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 มีนาคม 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเสริมศักยภาพและตรวจประเมินเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

01 มีนาคม 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.30/2566) จ้างซักรีดผ้าคลุม โต๊ะ เก้าอี้ (นางสาวมนัชฌา แย้มอุทัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 กุมภาพันธ์ 2566  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักรีดผ้าคลุม โต๊ะ เก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 กุมภาพันธ์ 2566  4  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 กุมภาพันธ์ 2566  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 กุมภาพันธ์ 2566  6  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.9/2566) ซื้อถังดับเพลิงสรเคมีแห้ง จำนวน 16 ถัง (บริษัท โพลลี่ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 กุมภาพันธ์ 2566  11  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 29 รายการ เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานการเป็นผู้จัดการโปรแกรมทดสอบความชำนาญ ISO IEC 17043 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 กุมภาพันธ์ 2566  8  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ในพื้นที่ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 กุมภาพันธ์ 2566  10  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๕ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 กุมภาพันธ์ 2566  14  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน รวมน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 กุมภาพันธ์ 2566  7  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ 21-24 กุมภาพันธ์ 2566 โทรสอบถาม 0-2278-8400 ต่อ 1202 E-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th

22 กุมภาพันธ์ 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ

21 กุมภาพันธ์ 2566  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.29/2566) ตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ ฮพ 4043 กทม. (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 กุมภาพันธ์ 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮพ ๔๐๔๒ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 กุมภาพันธ์ 2566  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.28/2566) ทำพระบรมฉายาลักษณ์ฯ จำนวน 2 กรอบ (บริษัท พีทวินพลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 กุมภาพันธ์ 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.12/2566) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (บริษัท พีทวินพลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 กุมภาพันธ์ 2566  7  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

20 กุมภาพันธ์ 2566  8  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์และอุปกรณ์ประกอบเครื่องพิมพ์) จำนวน 7 กลุ่ม (110 รายการ)

20 กุมภาพันธ์ 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมกรอบ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 กุมภาพันธ์ 2566  5  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 กุมภาพันธ์ 2566  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 กุมภาพันธ์ 2566  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.11/2566) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ (บริษัท ทูแอดวานซ์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 กุมภาพันธ์ 2566  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.27/2566) จ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย (บริษัท แอท ออล เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 กุมภาพันธ์ 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.10/2566) ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (บริษัท ทูแอดวานซ์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 กุมภาพันธ์ 2566  6  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๙ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 กุมภาพันธ์ 2566  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.22/2566) จ้างเช่ารถตู้ปรับอากาฯ จำนวน 2 คัน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ เจ เจ แอนด์ เจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 กุมภาพันธ์ 2566  7  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 กุมภาพันธ์ 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา จำนวน 1 คัน ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 กุมภาพันธ์ 2566  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์หาสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ในน้ำและในน้ำใต้ดิน โดยเฉพาะเจาะจง

15 กุมภาพันธ์ 2566  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 กุมภาพันธ์ 2566  10  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 22/2566 ประกวดราคาจ้างพัฒนากลไกการเสริมพลังการขับเคลื่อนและเพิ่มขีดความสามารถของภาคีความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สู่เป้าหมายก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 กุมภาพันธ์ 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างพัฒนากระบวนการสร้างการรับรู้ให้กับเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 กุมภาพันธ์ 2566  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 รายการ เพื่อใช้สำหรับเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์สาร Carbonyls โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 กุมภาพันธ์ 2566  4  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเสริมศักยภาพเมืองสู่ต้นแบบอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13 กุมภาพันธ์ 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ กยผ.1/2566) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (บริษัท พีทวิน จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 กุมภาพันธ์ 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กยผ.7/2566) จ้างทำสำเนาและเข้าเล่มฯ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทริปเปิ้ลเอ ก๊อปปี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 กุมภาพันธ์ 2566  4  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้ในการเก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์ไมโครพลาสติกในตัวอย่างน้ำเสียและตะกอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 กุมภาพันธ์ 2566  5  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (Green Production) ปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10 กุมภาพันธ์ 2566  9  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก่เครือข่ายภาคประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 กุมภาพันธ์ 2566  4  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.26/2566) ตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ 7 กพ 6162 กทม. (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 กุมภาพันธ์ 2566  1  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์คู่มือเกณฑ์ประเมินและแนวทางการจัดการพืิ้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 กุมภาพันธ์ 2566  4  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างส่งเสริมการบริการร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant) ปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

09 กุมภาพันธ์ 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างพัฒนากลไกการเสริมพลังการขับเคลื่อนและเพิ่มขีดความสามารถของภาคีความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่เป้าหมายก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)

09 กุมภาพันธ์ 2566  8  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างพัฒนากลไกการเสริมพลังการขับเคลื่อนและเพิ่มขีดความสามารถของภาคีความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สู่เป้าหมายก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ Net Zero ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ 9-14 กุมภาพันธ์ 2566 โทร 02-2788400 ต่อ 1405 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

09 กุมภาพันธ์ 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรงยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๗กพ ๖๑๖๒ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 กุมภาพันธ์ 2566  6  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 กุมภาพันธ์ 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสำเนาเอกสารและเข้าเล่มตำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08 กุมภาพันธ์ 2566  6  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังดับเพลิงสารเคมีแห้ง (Dry Powder Extinguishers) จำนวน ๑๖ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08 กุมภาพันธ์ 2566  5  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.24/2566) ตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ ฮฉ 887 กทม. (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08 กุมภาพันธ์ 2566  4  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.23/2566) จ้างซักรีดผ้าคลุมโต๊ะเก้าอั้ (นางสาวมนัชฌา แย้มอุท้ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 กุมภาพันธ์ 2566  4  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้สำหรับเครื่องไอออนโตรมาโตกราฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 กุมภาพันธ์ 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน 4 รายการ เเพื่อใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 กุมภาพันธ์ 2566  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.8/2566) ซื้อกระดาษ A4 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 1,639 รีม (บริษัท พีทวินพลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 กุมภาพันธ์ 2566  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.22/2566) จ้างทำตรายาง (ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 กุมภาพันธ์ 2566  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.25/2566) จ้างรื้อถอนป้ายประชาสัมพันธ์ฯ (บริษัท ทูแอดวานซ์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 กุมภาพันธ์ 2566  3  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนการปฏิบัติการในการขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัลกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 โดยวิธีคัดเลือก

07 กุมภาพันธ์ 2566  4  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา าจ้างส่งเสริมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

07 กุมภาพันธ์ 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างติดตามประเมินผลชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

07 กุมภาพันธ์ 2566  21  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สส. ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือนมกราคม 2566)

06 กุมภาพันธ์ 2566  8  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

06 กุมภาพันธ์ 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮฉ ๘๘๗ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 กุมภาพันธ์ 2566  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักรีดผ้าคลุมโต๊ะ เก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 กุมภาพันธ์ 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ A4 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 1,639 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 กุมภาพันธ์ 2566  6  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนป้ายประชาสัมพันธ์ ด้านข้างอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 กุมภาพันธ์ 2566  4  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 กุมภาพันธ์ 2566  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 14 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 กุมภาพันธ์ 2566  8  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 15 -17 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 กุมภาพันธ์ 2566  4  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์พร้อมติดตั้ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 7กพ 6166 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 กุมภาพันธ์ 2566  0  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบข้อมูลการเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03 กุมภาพันธ์ 2566  4  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบการจัดการข้อมูลสำหรับห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (Laboratory Information Managament System LIMs) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03 กุมภาพันธ์ 2566  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03 กุมภาพันธ์ 2566  5  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในงานบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคารและระบบสาธารณธูปโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03 กุมภาพันธ์ 2566  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างที่ปรึกษาพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยวิธีคัดเลือก

03 กุมภาพันธ์ 2566  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างขับเคลื่อนกิจกรรมและประเมินการบริหารจัดการและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

02 กุมภาพันธ์ 2566  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 21 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02 กุมภาพันธ์ 2566  5  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้สำหรับการบำรุงรักษาเครื่องปั่นสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 กุมภาพันธ์ 2566  4  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.18/2566) จ้างปรับปรุงระบบฝึกอบรมฯ (บริษัท เลิร์นเทค จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 กุมภาพันธ์ 2566  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮน 7844 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 กุมภาพันธ์ 2566  4  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ (Digital Orifice Flowmeter) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 กุมภาพันธ์ 2566  11  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.19/2566) จ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศฯ (บริษัท วี.ไอ.อินทิเกรชั่น จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 มกราคม 2566  7  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานมอบโล่รางวัลการจัดการพื้นที่สีเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 มกราคม 2566  7  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างผลิตและเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการขยะที่ต้นทางเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30 มกราคม 2566  5  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบฝึกอบรมออนไลน์ สำหรับเครือข่าย ทสม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 มกราคม 2566  4  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องสกัดตัวอย่าง Accelerated Solvent Extractor จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 มกราคม 2566  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 7 - 10 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 มกราคม 2566  4  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดชุมพร และจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 มกราคม 2566  4  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมีในการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีและทางชีววิทยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 มกราคม 2566  4  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนากระบวนการสร้างการรับรู้ให้กับเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 มกราคม 2566  14  สำนักงานเลขานุการกรม เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จ้างพัฒนากลไกการเสริมพลังการขับเคลื่อนและเพิ่มขีดความสามารถของภาคีความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สู่เป้าหมายก๊าซเรือนกระจำสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)

27 มกราคม 2566  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 1กฎ 125 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 มกราคม 2566  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮอ 1628 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 มกราคม 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างไมโครพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 มกราคม 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่พร้อมติดตั้ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉาะเจาะจง

27 มกราคม 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างไมโครพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 มกราคม 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 มกราคม 2566  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กสป.5/2566) จ้างศึกษาแนวทางบูรณาการเนื้อหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงฯ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 มกราคม 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.7/2566) ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญวิทย์การค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 มกราคม 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.21/2566) จ้างซ่อมแซมครุภัฌฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง (นางสาวมนัชฌา แย้มอุทัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 มกราคม 2566  2  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 มกราคม 2566  3  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.21/2566) เช่ารถตู้ปรับอากาศฯ จำนวน 1 คัน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ เจ เจ แอนด์ เจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 มกราคม 2566  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 มกราคม 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 มกราคม 2566  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศเครือข่าย ทสม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 มกราคม 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 1กฎ 130 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 มกราคม 2566