สืบค้นข้อมูลข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

*ข้อมูลเบื้องต้นตั้งแต่ปี 2563 ถึง ปัจจุบัน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด

24 มิถุนายน 2565  0  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพสะเจาะจง

24 มิถุนายน 2565  0  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบและบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องวัดดัชนีความร้อนในสภาพแวดล้อมและเครื่องวัดดัชนีความร้อน จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 มิถุนายน 2565  0  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ลำโพงแบบเคลื่อนที่ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 มิถุนายน 2565  0  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อนิทรรศการวันอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 มิถุนายน 2565  0  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคู่มือการประเมินเกณฑ์ชี้วัดเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ( SEIT) อปท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 มิถุนายน 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.25/2565) จ้างจัดทำเวที พัฒนากลไกการเฝ้าระวังไฟป่าฯ (บริษัท รวยบุญ กรุ๊ป จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 มิถุนายน 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.21/2565) จ้างปรับปรุงระบบการให้บริการข้อมูลฯ (บริษัท ลาเท็นท์ ไอเดีย จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 มิถุนายน 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสโดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน และเรือยนต์ จำนวน 2 ลำ พร้อมพนักงานขับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 มิถุนายน 2565  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กคจ.2/2565) จ้างเช่ารถโดยสารปรับอากาศ และเรือยนต์ (บริษัท เสริมยนต์ บริการ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 มิถุนายน 2565  1  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมศักยภาพเครือข่ายร่วมพัฒนาพื้นที่สีเขียวผ่านระบบออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 มิถุนายน 2565  2  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานมอบรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 มิถุนายน 2565  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์และอุปกรณ์ประกอบเครื่องพิมพ์) จำนวน 111 รายการ (จำนวน 9 กลุ่ม) โดยวิธีคัดเลือก

17 มิถุนายน 2565  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างดำเนินการติดตามประเมินผลงานของ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ในระดับพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 มิถุนายน 2565  2  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮษ 3027 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 มิถุนายน 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.31/2565) จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ ฮษ 3027 กทม. (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 มิถุนายน 2565  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 คัน ระหว่างวันที่ 2-7 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 มิถุนายน 2565  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาแนวทางสำหรับจัดการพื้นที่สีเขียวในพื้นที่นำร่อง เพื่อวางแผนดำเนินงานแก้ไขปัญหาโดมความร้อนและมลพิษทางอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 มิถุนายน 2565  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ ตลาดโบราณบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ ตลาดนัดจตุจักร 2 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 มิถุนายน 2565  3  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ กอส.5/2565) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 42 รายการ (บริษัท พีทวิสพลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 มิถุนายน 2565  7  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบการให้บริการข้อมูลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 มิถุนายน 2565  5  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 มิถุนายน 2565  6  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 มิถุนายน 2565  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ กสป.1/2565) ซื้อครุภัณฑ์ (บริษัท ทูแอดวานซ์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 มิถุนายน 2565  5  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ กอส.4/2565) ซืือครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ (บริษัท ทูแอดวานซ์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 มิถุนายน 2565  13  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างพัฒนาและยกระดับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่องค์กรดิจิทัล

09 มิถุนายน 2565  3  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.21/2565) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (บริษัท พีทวิน พลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 มิถุนายน 2565  6  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.30/2565) จ้างสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 มิถุนายน 2565  9  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 มิถุนายน 2565  9  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 มิถุนายน 2565  31  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดประชุมพัฒนาบทบาทคณะกรรมการสมัชชาเครือข่ายองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 มิถุนายน 2565  15  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อเผยแพร่การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 มิถุนายน 2565  13  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G - Green ระดับประเทศ ผ่านระบบ Online โดยวิธเฉพาะเจาะจง

09 มิถุนายน 2565  11  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างศึกษาข้อมูลและกลไกความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำภาคอีสาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 มิถุนายน 2565  4  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเย็บเล่มวารสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 มิถุนายน 2565  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และ อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 13-18 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 มิถุนายน 2565  6  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 มิถุนายน 2565  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.24/2565) จ้างเช่ารถบัสพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน (บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 มิถุนายน 2565  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน ในศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ ตลาดนัดจตุจักร แขวงลาดยาว จังหวัดกรุงเกพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 มิถุนายน 2565  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อจัดประชุมระดมความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะฯ ในวันที่ 16-18 มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดสมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร และจังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 มิถุนายน 2565  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดชัยนาท และสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 มิถุนายน 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.18/2565) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด (บริษัท ควอนจิเทค จำกัด) โดยวฺิธีเฉพาะเจาะจง

06 มิถุนายน 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.20/2565) จ้างพัฒนาฐานข้อมูลเครือข่าย ทสม. (นายสุธน วีบุตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02 มิถุนายน 2565  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02 มิถุนายน 2565  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ กพร.2/2565) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ (บริษัท ทูแอดวานซ์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 พฤษภาคม 2565  5  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 พฤษภาคม 2565  2  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมป้อม รปภ. หน้าอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 พฤษภาคม 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 พฤษภาคม 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างดำเนินการติดตามประเมินผลงานของ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ในระดับพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

31 พฤษภาคม 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างในการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

31 พฤษภาคม 2565  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.20/2565) ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญวิทย์การค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 พฤษภาคม 2565  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.29/2565) จ้างซ่อมแซมป้อม รปภ. หน้าอาคารกรมส่งเสริมฯ (นางสาวมนัชฌา แย้มอุทัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 พฤษภาคม 2565  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คัน ระหว่าง วันที่ ๖-๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 พฤษภาคม 2565  4  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้เดินทางไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัด จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 พฤษภาคม 2565  12  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2565

30 พฤษภาคม 2565  6  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างกลไกการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม