ข่าวสารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารภายใน

ข่าวสารโครงการ

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ
หน่วยงาน
ระหว่างวันที่

ผลการค้นหา

การจัดเรียง

02 มิถุนายน 2566  62  กองส่งเสริมและเผยแพร่ เดิน-วิ่งรักษ์โลก Run For Earth เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2566

31 พฤษภาคม 2566  87  สำนักงานเลขานุการกรม การรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อพิจารณาขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

29 พฤษภาคม 2566  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส.เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

25 พฤษภาคม 2566  0  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส.เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 60 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

24 พฤษภาคม 2566  0  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส.เข้าร่วมประชุมรับฟังความเห็นต่อผลการศึกษาการบริหารจัดการขยะของ อปท.

24 พฤษภาคม 2566  0  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส.เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

23 พฤษภาคม 2566  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (ศวฝ.) ได้จัดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง งานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566

23 พฤษภาคม 2566  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (ศวฝ.) ได้จัดการสัมมนาวิชาการ เรื่องงานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ

22 พฤษภาคม 2566  0  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส.ลงพื้นที่ถ่ายทอดผลงานวิจัยด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

22 พฤษภาคม 2566  0  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองการจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ

21 พฤษภาคม 2566  0  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส.ถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมงานวิจัยประยุกต์ใช้หนอนวันลาย

19 พฤษภาคม 2566  5  สำนักงานเลขานุการกรม งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2566 เดือนเมษายน 2566

16 พฤษภาคม 2566  0  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส.ตรวจวัดมลพิษอากาศ ค่าควันดำและระดับเสียง รถราชการ

15 พฤษภาคม 2566  0  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส.ประชุมกับหอการค้าไทย-อินโดนีเซีย ชมโครงการวิจัย ศวฝ.

12 พฤษภาคม 2566  49  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม แหล่งรวบรวมข้อมูลสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ตามมาตรฐาน WCAG 2.2

11 พฤษภาคม 2566  62  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ขอเชิญผู้รักการอ่านและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “รักอ่าน รับแต้ม แลกโชค ลดโลกร้อน”

10 พฤษภาคม 2566  0  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส.เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสรรงบประมาณ

01 พฤษภาคม 2566  23  กลุ่มงานจริยธรรม สส. จัดโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

28 เมษายน 2566  28  กลุ่มงานจริยธรรม ขอชื่นชมการทำความดี ของบุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เก็บกระเป๋าสตางค์คืนเจ้าของ

27 เมษายน 2566  12  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2

25 เมษายน 2566  5  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส.ได้จัดการสัมมนา เรื่อง การสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการปรับตัวด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

24 เมษายน 2566  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะสาธารสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

24 เมษายน 2566  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส. เข้าร่วมประชุม เรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการฝัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ

24 เมษายน 2566  55  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง เอกสารอื่น ๆ ตามแบบ คส.1 ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2541)

24 เมษายน 2566  5  สำนักงานเลขานุการกรม งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2566 เดือนมีนาคม 2566

21 เมษายน 2566  13  กองส่งเสริมและเผยแพร่ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2

20 เมษายน 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประชุมหารือ การดำเนินงานวิจัย "การศึกษาค่าระดับการรับเสียงอ้างอิง ที่เหมาะสมสำหรับการคาดการณ์ระดับเสียงรถไฟฟ้าในประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTSC)

19 เมษายน 2566  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส. สำรวจและประเมินองค์ประกอบสำคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อจัดทำแผนปฏิปัติการดิจิทัล

19 เมษายน 2566  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง การสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการปรับตัวด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

18 เมษายน 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส. เข้าร่วมสัมมนารับฟังความเห็นต่อแนวทางการข้บเคลื่อนแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ลาขาเศรมฐกิจหมุนเวียน กลุ่มอุตลาหกรรมก่อสร้าง

18 เมษายน 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส. ถ่ายทอดองค์ความรู้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (8CG model) และบทบาทของหน่วยงาน กาครัฐต่อการดำเนินงานตามแนวทางขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

10 เมษายน 2566  11  สำนักงานเลขานุการกรม รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

10 เมษายน 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2566

10 เมษายน 2566  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส. จัดกิจกรรมสิบสนวัฒนธรรมไทย เนื่องใน วันสงกรานต่

07 เมษายน 2566  5  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมงานคร กรมพัฒนาที่ดิน

07 เมษายน 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส. เข้าร่วมประชมกับคณะอนกรรมการเทคโนธานี

05 เมษายน 2566  51  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ขอเชิญร่วมงานประชุมสัมมนาทางวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี

05 เมษายน 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส. เข้าร่วมสัมมนารับฝังความเห็น บทบาทอุดมศึกษาต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

03 เมษายน 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส.จัดเสวนาประสบการณ์บริหารจัดการสิงแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ประเทศภูฏาน

31 มีนาคม 2566  68  สำนักงานเลขานุการกรม ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565

27 มีนาคม 2566  9  กลุ่มงานจริยธรรม สำนักงานเลขานุการกรม กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กองส่งเสริมความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มงานจริยธรรม

24 มีนาคม 2566  9  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส.โดยศวฝ.จัดอบรมหลักสูตร ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ในวันที่ 23-24 มีนาคม 2566

23 มีนาคม 2566  4  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส.ลงพื้นที่เก็บข้อมูล สัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบริเวณรอบๆ เหมืองแร่ทองคำภูทับฟ้า อำเภอวังสะพุง จั้งหวัดเลย โครงการแนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รอบเหมืองแร่ทองคำภูทับฟ้า จังหวัดเลย ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR)

23 มีนาคม 2566  68  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ราชการสะดวก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

23 มีนาคม 2566  4  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส.เข้าร่วมประชุมคณะนุกรรมการพิจารณาการจัดการมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ

23 มีนาคม 2566  7  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส.จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเปิดดำเนินการครบรอบ 31 ปี ของ ศวฝ.

22 มีนาคม 2566  9  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

22 มีนาคม 2566  6  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส. โดย ศวฝ. ประชุมขับเคลื่อนภารกิจ ศวฝ.ไปสู่ภารกิจ ศปส.

21 มีนาคม 2566  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส. ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินปฏิบัติราชการของ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ของ ศวฝ.

20 มีนาคม 2566  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส.ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะสั่งแวิดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

20 มีนาคม 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส.ถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมการจัดการขยะอินทรีย์ต้นทาง และการสร้างมูลค่าเพิ่มจากหนอนแมลงวันลายสู่ชุมชน

17 มีนาคม 2566  0  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส.โครงการวิจัยจัดทำสมุดบันทึกสุขภาพพระสงฆ์

16 มีนาคม 2566  0  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส.วัดอบรมโครงการเสริมศักยภาพบุคลากร ศวฝ. เรื่อง การพัฒนาบุคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิวัยเพื่อพัฒนานักวิวัยในรูปแบบให้อ่านผลงานและเล่าสู่กันฟัง

16 มีนาคม 2566  0  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส.ร่วมกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย และ บริษัท รถไฟฟ้า ร.พ.n. จำกัด หารือ การดำเนินงานวิจัยโครงการการศึกษาค่าระดับการรับเสียงอ้างอิงที่เหมาะสม สำหรับการคาดการณ์ระดับเสียงรถไฟฟ้าในประเทศไทย

15 มีนาคม 2566  0  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส.เข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังภัยพิบัติ (โทรมาตร)

15 มีนาคม 2566  6  สำนักงานเลขานุการกรม งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2566 เดือนกุมภาพันธ์ 2566

14 มีนาคม 2566  0  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส. ร่วมกับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ งประเทศไทย (รฟม.) และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) หารือการดำเนินงานวิจัยโดรงการการศึกษาคำระดับการรับเสียงอ้ำงอิงที่เหมาะสมสำหรับการคาดการณ์ระดับเสียงรถไฟฟ้ในประเทศไทย

10 มีนาคม 2566  0  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

09 มีนาคม 2566  62  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม โครงการสัมมนาสื่อสารงานวิจัยของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 เรื่อง งานวิจัยกับการตอบโจทย์งานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมจากปัจจุบันสู่อนาคต ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องบุษราคัม ชั้น 4 อาคารรัตนชาติ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

09 มีนาคม 2566  43  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส.จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง งานวิจัยกับการตอบโจทย์งานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมจากปัจจุบันสู่อนาคต

07 มีนาคม 2566  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส. ตรวจประเมินผลการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว ของ ศวฟ.

03 มีนาคม 2566  15  กลุ่มงานจริยธรรม สส. จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 1 เนื่องในวันมาฆบูชา

03 มีนาคม 2566  13  กลุ่มงานจริยธรรม ประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

28 กุมภาพันธ์ 2566  142  กลุ่มงานจริยธรรม สส. จัดโครงการอบรมการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม ให้กับข้าราชการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

23 กุมภาพันธ์ 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส. สัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง Green Scrap Metal Thailand 2023: Change for the better

22 กุมภาพันธ์ 2566  259  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ผลการประเมินโครงการการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปี 2565 รอบกลั่นกรอง

20 กุมภาพันธ์ 2566  5  สำนักงานเลขานุการกรม งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2566 เดือนมกราคม 2566

13 กุมภาพันธ์ 2566  0  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะครูศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชปถัมภ์

09 กุมภาพันธ์ 2566  0  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและหาความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมพัฒนาการการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัดโดยการจัดการขยะอินทรีย์ด้วยหนอนแมลงวันลาย

07 กุมภาพันธ์ 2566  87  กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

06 กุมภาพันธ์ 2566  21  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 1

06 กุมภาพันธ์ 2566  0  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส. เรื่อง ความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี ระยะที่ 2 ประชุมหารือแนวทางร่วมดำเนินงานโครงการพัฒนาเครืชายภาคอุตสาหกรรม

31 มกราคม 2566  243  กลุ่มงานจริยธรรม ขอเชิญบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐที่มาติดต่อราชการ หรือเคยมารับบริการ กับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

27 มกราคม 2566  13  กลุ่มงานจริยธรรม สส. จัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ตามมาตรฐานองค์กรคุณธรรม

26 มกราคม 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส.เข้าร่วมสัมมนา "การจัดการสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ในเขตควบคุมมลพิษ จ.ระยอง"

25 มกราคม 2566  0  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส.สำรวจพื้นที่ต้นแบบโครงการแนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รอบเหมืองแร่ทองคำ ภูทับฟ้า จังหวัดเลย ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR)

25 มกราคม 2566  113  กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม สส. จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)”

25 มกราคม 2566  22  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog)

24 มกราคม 2566  76  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศการบริหารงบประมาณของแผนงานและโครงการ ที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

23 มกราคม 2566  3  สำนักงานเลขานุการกรม งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนธันวาคม 2566

23 มกราคม 2566  15  กลุ่มงานจริยธรรม จัดประชุมคณะทำงานผู้ประสานงานเผยแพร่ข้อมูลจริยธรรม ครั้งที่ 1/2566

20 มกราคม 2566  23  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม สส. จัดประชุมนำเสนอผลการดำเนินการยกระดับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่องค์กรดิจิทัล

19 มกราคม 2566  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส.ดูงานมหาวิทยาลัยบูรพา

19 มกราคม 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส.จัดอบรมโครงการเสริมศักยภาพบุคลากร ศวฝ. เรื่อง เครื่องมือลำหรับงานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ ศวฝ.

17 มกราคม 2566  2  กลุ่มงานจริยธรรม ขอชื่นชมการทำความดี ของบุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เก็บเงินคืนเจ้าของ

16 มกราคม 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส.ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลสถานที่กำจัดขยะและบริเวณ โดยรอบสถานที่กำจัดขยะ พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง

11 มกราคม 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส.เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประเทศ

11 มกราคม 2566  87  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566

28 ธันวาคม 2565  21  กลุ่มงานจริยธรรม สส. จัดโครงการเสริมพลังการเรียนรู้ สู่จริยธรรมองค์กรด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

26 ธันวาคม 2565  51  กลุ่มงานจริยธรรม สส. จัดโครงการอบรมพัฒนาแกนนำเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

23 ธันวาคม 2565  5  สำนักงานเลขานุการกรม งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนพฤศจิกายน 2566

23 ธันวาคม 2565  4  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส.เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายใต้โครงการ “มหกรรม ทส. พบประชาชน : ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึก รักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ”

21 ธันวาคม 2565  5  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส. และ NCC ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนนการนำขยะอินทรีย์อบแห้งมาใช้ประโยชน์ในงานวิจัย

20 ธันวาคม 2565  5  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส. เยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ ณ สถาบันอาหาร

16 ธันวาคม 2565  4  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส. เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายใต้โครงการ "มหกรรม ทส. พบประชาชน : ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลูกจิตสนึก รักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ"

16 ธันวาคม 2565  5  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส. เสริมศักยภาพบุคลากรด้านการดำเนินงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์(การวิจัยเชิงคุณภาพ)

15 ธันวาคม 2565  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส.ร่วมจัดแสดงนิทรรศการการประชุมเครือข่ายองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งเวถล้อม และอนุรักษัทรัพยากรธรรมชาติและภาคีความร่วมมือ

15 ธันวาคม 2565  119  กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม สส. จัดฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายสิ่งแวดล้อมกับการจัดการมลพิษ”

15 ธันวาคม 2565  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส. เข้าร่วมงานแถลงข่าวและนำเสนอผลการศึกษา "การปนเปื้อนของสารพิษตกค้างยาวนาน (POPs) ในจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี : กรณีศึกษาพื้นที่รอบสถานประกอบการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์และจุดลักลอบทิ้งของเสียอันตราย"

15 ธันวาคม 2565  5  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส.ประชุมเตรียมความพร้อมการปรับภารกิจและโครงสร้าง กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งเเวดล้อม

14 ธันวาคม 2565  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส. เข้าร่วมโปรแกรมการเปรียบเทียบผลการทคสอบระหว่างห้องปฏิบัติการ และทคสอบความชำนาญ ภายใต้อนุสัญญาสตอกโฮล่ม

14 ธันวาคม 2565  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส. เข้าร่วมกิจกรรม GISTDA Innovation Day 2022

13 ธันวาคม 2565  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส. ร่วมการประชุมเพื่อทวนสอบข้อมูลและนำเสนอผลการศึกษาโครงการ "ประเมิน PM2.5 footprint สำหรับการขนส่งพนักงานขององค์กร"

09 ธันวาคม 2565  8  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส.ให้การต้อนรับ ดร.มณทิพย์ศรีรัตนา เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ศวฝ.

08 ธันวาคม 2565  104  กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม สส. จัดอบรมหลักสูตร “การรับมือและการจัดการมลพิษทางอากาศ”

08 ธันวาคม 2565  5  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส.เข้าร่วมจัดกิจกรรมห้องสมุด และสถานีการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมเคลื่อนที่

08 ธันวาคม 2565  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส.เข้าร่วมจัดกิจกรรมห้องสมุด และสถานีการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมเคลื่อนที่

07 ธันวาคม 2565  4  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส. ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

06 ธันวาคม 2565  4  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส. เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น

03 ธันวาคม 2565  11  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส. เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายใต้โครงการ "มหกรรม ทส. พบประชาชน : ทรัพยากรสร้างมูลคา พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลูกจิตสานึก รักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ"

02 ธันวาคม 2565  5  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส. เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายใต้โครงการ "มหกรรม ทส. พบประชาชน : ทรัพยากรสร้างบูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึก รักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคารบอนต่ำ"

30 พฤศจิกายน 2565  7  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส.ร่วมขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะของเทคโนธานี เรื่อง แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน ครั้งที่ 1

30 พฤศจิกายน 2565  58  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส. จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพและเตรียมความพร้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

30 พฤศจิกายน 2565  17  กลุ่มงานจริยธรรม สส. จัดพิธีมอบของรางวัลภายใต้กิจกรรม "สะสมแต้ม สแกนบุญ ลุ้นโชค"

30 พฤศจิกายน 2565  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส.เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธการ

28 พฤศจิกายน 2565  58  กลุ่มงานจริยธรรม สส. จัดโครงการอบรมต่อต้านการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน

25 พฤศจิกายน 2565  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส. จัดประชุมชี้แจงผลดำเนินงาน โครงการวัจัยการประมันความเสี่ยงต่อสุขภาพของการ นำน้ำกลับมาใช้ใหมในรูปแบบน้ำหมุนเวียนเพื่อการเกษตรกรรม

24 พฤศจิกายน 2565  6  สำนักงานเลขานุการกรม งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนตุลาคม 2566

23 พฤศจิกายน 2565  8  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส.จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566

23 พฤศจิกายน 2565  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส. เข้าร่วมสัมมนา 16th Asla pacific Roundtable on Sustainable Consumption and Production Back to Back: Public Private Colla boration in Action

21 พฤศจิกายน 2565  89  กลุ่มงานจริยธรรม อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเราทุกคน ! . กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้รับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีผลคะแนนอยู่ในระดับ AA จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) . และเราจะไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้อย่างแน่นอน เพราะการทำวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่า ถือเป็นงานที่ท้าทายอย่างยิ่ง สำหรับเราชาวกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมทุกคน

15 พฤศจิกายน 2565  14  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส. จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2566 หลักสูตร การเตรียมตัวอย่างทดสอบความชำนาญตามมาตรฐาน ISO/IEC17043

11 พฤศจิกายน 2565  86  สำนักงานเลขานุการกรม คำสั่ง เรื่องเลื่อนข้าราชการ

11 พฤศจิกายน 2565  6  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง เทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่กลุ่มเป้าหมาย(ชุมชน)

11 พฤศจิกายน 2565  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส.จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง “เทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่กลุ่มเป้าหมาย (ชุมชน)”

10 พฤศจิกายน 2565  16  กลุ่มงานจริยธรรม ขอเชิญพี่น้องชาว สส. ร่วมลงคะแนนเสียง คัดเลือก “คนต้นแบบความดี” ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 !!!

07 พฤศจิกายน 2565  10  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส. ถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยให้กับคณะศึกษาดูงาน

05 พฤศจิกายน 2565  111  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ขอเชิญหน่วยงาน องค์กร เสนอชื่อสตรีที่มีบทบาทและผลงานโดดเด่นด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566

03 พฤศจิกายน 2565  134  กลุ่มงานจริยธรรม สส. No Gift Policy งดรับ ของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด

03 พฤศจิกายน 2565  4  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ศวฝ. จัดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การเขียนบทความวิจัย

02 พฤศจิกายน 2565  7  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส. เข้าร่วมสัมมนาประจำปี “Energy Security and Carbon Sequestration”

02 พฤศจิกายน 2565  45  กลุ่มงานจริยธรรม สส. จัดกิจกรรมเปิดบ้าน กลุ่มงานจริยธรรม(กจธ.) สร้างเครือข่ายจริยธรรมภายในองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

01 พฤศจิกายน 2565  4  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส. จัดโครงการพัฒนาบุคลากรจากพี่สู่น้อง เรื่อง แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานภายใต้กรมควบคุมมลพิษ และสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาค และแนวทางการติดตาม และประเมินผลของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

28 ตุลาคม 2565  9  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ศวฝ. ร่วมจัดนิทรรศการ งานมหกรรม ทส. พบประชาชน ครั้งที่ 1 จังหวัดร้อยเอ็ด

26 ตุลาคม 2565  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ศวฝ. ประชุมรับมอบนโยบาย อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมอบหมายงานการจัดนิทรรศการ “มหกรรม ทส. พบประชาชน”

26 ตุลาคม 2565  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส. ศูนย์วิจัยเเละฝึกอบรมด้านสิ่งเเวดล้อมจัดประชุมผู้บริหาร และข้าราชการ ครั้งที่ 3/2565 ขับเคลื่อนงานวิจัยและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2566

26 ตุลาคม 2565  19168  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส. ศูนย์วิจัยเเละฝึกอบรมด้านสิ่งเเวดล้อมจัดประชุมผู้บริหาร และข้าราชการ ครั้งที่ 3/2565 ขับเคลื่อนงานวิจัยและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2566

25 ตุลาคม 2565  4  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส.เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในเนื่องในโอกาศวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานการวิจัยเเห่งชาติ (วช.)

21 ตุลาคม 2565  9  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส.บำรุงรักษาแปลงปลูกป่านิเวศ เนื่องใน "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ"

21 ตุลาคม 2565  14  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม อสส. ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

20 ตุลาคม 2565  8  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สัมมนาออนไลน์โจทย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านสารมลพิษ (Research topic for Climate Change : Pollutants)

20 ตุลาคม 2565  39  กลุ่มงานจริยธรรม ประกาศข้อกำหนดจริยธรรมกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

12 ตุลาคม 2565  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส. เข้าร่วมประชุมระดับชาติ Trade and Development Regional Forum 2022: Futuristic Asia Pacific

12 ตุลาคม 2565  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม จ.สมุทรสาคร

12 ตุลาคม 2565  29  กลุ่มงานจริยธรรม สส.จัดกิจกรรมพิธีสงฆ์ และรับฟังการบรรยายธรรม เรื่อง ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ตามคำสอนพ่อหลวง รัชกาลที่ 9

11 ตุลาคม 2565  15  กลุ่มตรวจสอบภายใน กฎบัตรและกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

05 ตุลาคม 2565  34  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม คนเมือง 4.0 อนาคตการทำงานของชีวิตคนเมืองในประเทศไทย

19 กันยายน 2565  45  กลุ่มตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566