ข่าวสารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารภายใน

ข่าวสารโครงการ

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ
หน่วยงาน
ระหว่างวันที่

ผลการค้นหา

การจัดเรียง

31 มกราคม 2566  8  กลุ่มงานจริยธรรม ขอเชิญบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐที่มาติดต่อราชการ หรือเคยมารับบริการ กับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

25 มกราคม 2566  62  กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม สส. จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)”

25 มกราคม 2566  7  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog)

24 มกราคม 2566  16  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศการบริหารงบประมาณของแผนงานและโครงการ ที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

23 มกราคม 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนธันวาคม 2566

23 มกราคม 2566  8  กลุ่มงานจริยธรรม จัดประชุมคณะทำงานผู้ประสานงานเผยแพร่ข้อมูลจริยธรรม ครั้งที่ 1/2566

20 มกราคม 2566  19  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม สส. จัดประชุมนำเสนอผลการดำเนินการยกระดับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่องค์กรดิจิทัล

17 มกราคม 2566  8  กลุ่มงานจริยธรรม ขอชื่นชมการทำความดี ของบุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เก็บเงินคืนเจ้าของ

11 มกราคม 2566  41  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566

28 ธันวาคม 2565  1  กลุ่มงานจริยธรรม สส. จัดโครงการเสริมพลังการเรียนรู้ สู่จริยธรรมองค์กรด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

26 ธันวาคม 2565  42  กลุ่มงานจริยธรรม สส. จัดโครงการอบรมพัฒนาแกนนำเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

23 ธันวาคม 2565  4  สำนักงานเลขานุการกรม งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนพฤศจิกายน 2566

23 ธันวาคม 2565  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส.เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายใต้โครงการ “มหกรรม ทส. พบประชาชน : ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึก รักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ”

21 ธันวาคม 2565  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส. และ NCC ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนนการนำขยะอินทรีย์อบแห้งมาใช้ประโยชน์ในงานวิจัย

20 ธันวาคม 2565  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส. เยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ ณ สถาบันอาหาร

16 ธันวาคม 2565  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส. เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายใต้โครงการ "มหกรรม ทส. พบประชาชน : ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลูกจิตสนึก รักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ"

16 ธันวาคม 2565  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส. เสริมศักยภาพบุคลากรด้านการดำเนินงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์(การวิจัยเชิงคุณภาพ)

15 ธันวาคม 2565  0  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส.ร่วมจัดแสดงนิทรรศการการประชุมเครือข่ายองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งเวถล้อม และอนุรักษัทรัพยากรธรรมชาติและภาคีความร่วมมือ

15 ธันวาคม 2565  105  กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม สส. จัดฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายสิ่งแวดล้อมกับการจัดการมลพิษ”

15 ธันวาคม 2565  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส. เข้าร่วมงานแถลงข่าวและนำเสนอผลการศึกษา "การปนเปื้อนของสารพิษตกค้างยาวนาน (POPs) ในจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี : กรณีศึกษาพื้นที่รอบสถานประกอบการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์และจุดลักลอบทิ้งของเสียอันตราย"

15 ธันวาคม 2565  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส.ประชุมเตรียมความพร้อมการปรับภารกิจและโครงสร้าง กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งเเวดล้อม

14 ธันวาคม 2565  0  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส. เข้าร่วมโปรแกรมการเปรียบเทียบผลการทคสอบระหว่างห้องปฏิบัติการ และทคสอบความชำนาญ ภายใต้อนุสัญญาสตอกโฮล่ม

14 ธันวาคม 2565  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส. เข้าร่วมกิจกรรม GISTDA Innovation Day 2022

13 ธันวาคม 2565  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส. ร่วมการประชุมเพื่อทวนสอบข้อมูลและนำเสนอผลการศึกษาโครงการ "ประเมิน PM2.5 footprint สำหรับการขนส่งพนักงานขององค์กร"

09 ธันวาคม 2565  7  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส.ให้การต้อนรับ ดร.มณทิพย์ศรีรัตนา เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ศวฝ.

08 ธันวาคม 2565  99  กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม สส. จัดอบรมหลักสูตร “การรับมือและการจัดการมลพิษทางอากาศ”

08 ธันวาคม 2565  4  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส.เข้าร่วมจัดกิจกรรมห้องสมุด และสถานีการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมเคลื่อนที่

08 ธันวาคม 2565  0  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส.เข้าร่วมจัดกิจกรรมห้องสมุด และสถานีการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมเคลื่อนที่

07 ธันวาคม 2565  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส. ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

06 ธันวาคม 2565  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส. เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น

03 ธันวาคม 2565  6  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส. เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายใต้โครงการ "มหกรรม ทส. พบประชาชน : ทรัพยากรสร้างมูลคา พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลูกจิตสานึก รักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ"

02 ธันวาคม 2565  4  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส. เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายใต้โครงการ "มหกรรม ทส. พบประชาชน : ทรัพยากรสร้างบูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึก รักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคารบอนต่ำ"

30 พฤศจิกายน 2565  5  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส.ร่วมขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะของเทคโนธานี เรื่อง แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน ครั้งที่ 1

30 พฤศจิกายน 2565  51  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส. จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพและเตรียมความพร้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

30 พฤศจิกายน 2565  8  กลุ่มงานจริยธรรม สส. จัดพิธีมอบของรางวัลภายใต้กิจกรรม "สะสมแต้ม สแกนบุญ ลุ้นโชค"

30 พฤศจิกายน 2565  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส.เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธการ

28 พฤศจิกายน 2565  39  กลุ่มงานจริยธรรม สส. จัดโครงการอบรมต่อต้านการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน

25 พฤศจิกายน 2565  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส. จัดประชุมชี้แจงผลดำเนินงาน โครงการวัจัยการประมันความเสี่ยงต่อสุขภาพของการ นำน้ำกลับมาใช้ใหมในรูปแบบน้ำหมุนเวียนเพื่อการเกษตรกรรม

24 พฤศจิกายน 2565  5  สำนักงานเลขานุการกรม งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนตุลาคม 2566

23 พฤศจิกายน 2565  7  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส.จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566

23 พฤศจิกายน 2565  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส. เข้าร่วมสัมมนา 16th Asla pacific Roundtable on Sustainable Consumption and Production Back to Back: Public Private Colla boration in Action

21 พฤศจิกายน 2565  78  กลุ่มงานจริยธรรม อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเราทุกคน ! . กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้รับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีผลคะแนนอยู่ในระดับ AA จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) . และเราจะไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้อย่างแน่นอน เพราะการทำวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่า ถือเป็นงานที่ท้าทายอย่างยิ่ง สำหรับเราชาวกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมทุกคน

15 พฤศจิกายน 2565  11  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส. จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2566 หลักสูตร การเตรียมตัวอย่างทดสอบความชำนาญตามมาตรฐาน ISO/IEC17043

11 พฤศจิกายน 2565  80  สำนักงานเลขานุการกรม คำสั่ง เรื่องเลื่อนข้าราชการ

11 พฤศจิกายน 2565  5  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง เทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่กลุ่มเป้าหมาย(ชุมชน)

11 พฤศจิกายน 2565  0  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส.จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง “เทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่กลุ่มเป้าหมาย (ชุมชน)”

10 พฤศจิกายน 2565  14  กลุ่มงานจริยธรรม ขอเชิญพี่น้องชาว สส. ร่วมลงคะแนนเสียง คัดเลือก “คนต้นแบบความดี” ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 !!!

07 พฤศจิกายน 2565  9  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส. ถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยให้กับคณะศึกษาดูงาน

05 พฤศจิกายน 2565  105  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ขอเชิญหน่วยงาน องค์กร เสนอชื่อสตรีที่มีบทบาทและผลงานโดดเด่นด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566

03 พฤศจิกายน 2565  112  กลุ่มงานจริยธรรม สส. No Gift Policy งดรับ ของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด

03 พฤศจิกายน 2565  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ศวฝ. จัดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การเขียนบทความวิจัย

02 พฤศจิกายน 2565  5  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส. เข้าร่วมสัมมนาประจำปี “Energy Security and Carbon Sequestration”

02 พฤศจิกายน 2565  33  กลุ่มงานจริยธรรม สส. จัดกิจกรรมเปิดบ้าน กลุ่มงานจริยธรรม(กจธ.) สร้างเครือข่ายจริยธรรมภายในองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

01 พฤศจิกายน 2565  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส. จัดโครงการพัฒนาบุคลากรจากพี่สู่น้อง เรื่อง แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานภายใต้กรมควบคุมมลพิษ และสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาค และแนวทางการติดตาม และประเมินผลของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

28 ตุลาคม 2565  8  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ศวฝ. ร่วมจัดนิทรรศการ งานมหกรรม ทส. พบประชาชน ครั้งที่ 1 จังหวัดร้อยเอ็ด

26 ตุลาคม 2565  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ศวฝ. ประชุมรับมอบนโยบาย อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมอบหมายงานการจัดนิทรรศการ “มหกรรม ทส. พบประชาชน”

26 ตุลาคม 2565  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส. ศูนย์วิจัยเเละฝึกอบรมด้านสิ่งเเวดล้อมจัดประชุมผู้บริหาร และข้าราชการ ครั้งที่ 3/2565 ขับเคลื่อนงานวิจัยและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2566

26 ตุลาคม 2565  19167  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส. ศูนย์วิจัยเเละฝึกอบรมด้านสิ่งเเวดล้อมจัดประชุมผู้บริหาร และข้าราชการ ครั้งที่ 3/2565 ขับเคลื่อนงานวิจัยและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2566

25 ตุลาคม 2565  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส.เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในเนื่องในโอกาศวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานการวิจัยเเห่งชาติ (วช.)

21 ตุลาคม 2565  8  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส.บำรุงรักษาแปลงปลูกป่านิเวศ เนื่องใน "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ"

21 ตุลาคม 2565  13  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม อสส. ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

20 ตุลาคม 2565  7  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สัมมนาออนไลน์โจทย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านสารมลพิษ (Research topic for Climate Change : Pollutants)

20 ตุลาคม 2565  35  กลุ่มงานจริยธรรม ประกาศข้อกำหนดจริยธรรมกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

12 ตุลาคม 2565  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส. เข้าร่วมประชุมระดับชาติ Trade and Development Regional Forum 2022: Futuristic Asia Pacific

12 ตุลาคม 2565  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม จ.สมุทรสาคร

12 ตุลาคม 2565  25  กลุ่มงานจริยธรรม สส.จัดกิจกรรมพิธีสงฆ์ และรับฟังการบรรยายธรรม เรื่อง ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ตามคำสอนพ่อหลวง รัชกาลที่ 9

11 ตุลาคม 2565  14  กลุ่มตรวจสอบภายใน กฎบัตรและกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

05 ตุลาคม 2565  30  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม คนเมือง 4.0 อนาคตการทำงานของชีวิตคนเมืองในประเทศไทย

19 กันยายน 2565  43  กลุ่มตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566