รวมข่าวสารน่าสนใจของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ข่าวสารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์

24 มีนาคม 2566  11

สส. เดินหน้าขับเคลื่อนในสถานศึกษาพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด BCG Model สู่สังคมคาร์บอนต่ำ

23 มีนาคม 2566  9

สส. สนับสนุน BCG Model สู่สถานศึกษา เสริมพลังแหล่งเรียนรู้ต้นแบบการจัดการและการใช้ประโยชน์ขยะรีไซเคิล

23 มีนาคม 2566  34

สส. จัดฝึกอบรมหลักสูตร "ชุมชนต้นแบบการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน"

22 มีนาคม 2566  11

ทส. ร่วมกับ Big C จัดงาน "วันอนุรักษ์น้ำโลก ประจำปี 2566"

ข่าวสารโครงการ

ข่าวเด่น

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สืบค้นข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

คลิก

ข่าวสิ่งแวดล้อม

ข่าวสารภายใน

24 มีนาคม 2566  2

สส.โดยศวฝ.จัดอบรมหลักสูตร ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ในวันที่ 23-24 มีนาคม 2566

23 มีนาคม 2566  1

สส.ลงพื้นที่เก็บข้อมูล สัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบริเวณรอบๆ เหมืองแร่ทองคำภูทับฟ้า อำเภอวังสะพุง จั้งหวัดเลย โครงการแนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รอบเหมืองแร่ทองคำภูทับฟ้า จังหวัดเลย ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR)

23 มีนาคม 2566  17

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ราชการสะดวก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

23 มีนาคม 2566  0

สส.เข้าร่วมประชุมคณะนุกรรมการพิจารณาการจัดการมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ

23 มีนาคม 2566  0

สส.จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเปิดดำเนินการครบรอบ 31 ปี ของ ศวฝ.

22 มีนาคม 2566  0

สส. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ข่าวรับสมัครงาน

17 กุมภาพันธ์ 2566  99 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

27 ธันวาคม 2565  119 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือน ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน เพื่อเข้ารับการประเมินไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส

22 ธันวาคม 2565  178 แก้ไขประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (วุฒิปรัญญาตรี) (เฉพาะราย)

22 ธันวาคม 2565  70 การยกเลิกการติดเครื่องหมาย * หน้าเลขประจำตัวสอบ ของผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชี ในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)

13 ธันวาคม 2565  212 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่

30 พฤศจิกายน 2565  386 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป