ข่าวสารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารภายใน

ข่าวสารโครงการ

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ
หน่วยงาน
ระหว่างวันที่

ผลการค้นหา

การจัดเรียง

27 ธันวาคม 2565  77  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือน ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน เพื่อเข้ารับการประเมินไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส

22 ธันวาคม 2565  80  สำนักงานเลขานุการกรม แก้ไขประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (วุฒิปรัญญาตรี) (เฉพาะราย)

22 ธันวาคม 2565  31  สำนักงานเลขานุการกรม การยกเลิกการติดเครื่องหมาย * หน้าเลขประจำตัวสอบ ของผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชี ในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)

13 ธันวาคม 2565  168  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่

30 พฤศจิกายน 2565  333  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

25 พฤศจิกายน 2565  236  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่

11 พฤศจิกายน 2565  225  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

10 พฤศจิกายน 2565  348  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 ความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน

08 พฤศจิกายน 2565  866  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

08 พฤศจิกายน 2565  274  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเรื่องรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

25 ตุลาคม 2565  19431  กลุ่มงานจริยธรรม ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

19 ตุลาคม 2565  296  สำนักงานเลขานุการกรม แก้ไขกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินครั้งที่ 1 ความรู้ความสามาถเฉพาะตำแหน่ง

18 ตุลาคม 2565  259  สำนักงานเลขานุการกรม แก้ไขกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

17 ตุลาคม 2565  345  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน

17 ตุลาคม 2565  621  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ