ข่าวสารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารภายใน

ข่าวสารโครงการ

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ
หน่วยงาน
ระหว่างวันที่

ผลการค้นหา

การจัดเรียง

26 เมษายน 2566  153  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาตรี)

19 เมษายน 2566  145  สำนักงานเลขานุการกรม รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาตรี)

17 กุมภาพันธ์ 2566  145  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

27 ธันวาคม 2565  150  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือน ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน เพื่อเข้ารับการประเมินไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส

22 ธันวาคม 2565  288  สำนักงานเลขานุการกรม แก้ไขประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (วุฒิปรัญญาตรี) (เฉพาะราย)

22 ธันวาคม 2565  102  สำนักงานเลขานุการกรม การยกเลิกการติดเครื่องหมาย * หน้าเลขประจำตัวสอบ ของผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชี ในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)

13 ธันวาคม 2565  251  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่

30 พฤศจิกายน 2565  444  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

25 พฤศจิกายน 2565  265  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่

11 พฤศจิกายน 2565  247  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

10 พฤศจิกายน 2565  391  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 ความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน

08 พฤศจิกายน 2565  318  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเรื่องรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

08 พฤศจิกายน 2565  996  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

25 ตุลาคม 2565  19450  กลุ่มงานจริยธรรม ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

19 ตุลาคม 2565  306  สำนักงานเลขานุการกรม แก้ไขกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินครั้งที่ 1 ความรู้ความสามาถเฉพาะตำแหน่ง

18 ตุลาคม 2565  264  สำนักงานเลขานุการกรม แก้ไขกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

17 ตุลาคม 2565  646  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

17 ตุลาคม 2565  362  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน