ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสารภายใน
ข่าวสิ่งแวดล้อม
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวโครงการ/กิจกรรม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

02 ธันวาคม 2565  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR จ้างส่งเสริมการบริการร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant) ปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ 2-8 ธันวาคม 2565 โทรสอบถาม 0-2278-8400 ต่อ 1661 E-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th

02 ธันวาคม 2565  2  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างส่งเสริมการบริการร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant) ปี 2566

02 ธันวาคม 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างติดตามประเมินผลชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ

02 ธันวาคม 2565  0  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างติดตามประเมินผลชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ 2-8 ธันวามคม 2565 โทร 022788400 ต่อ 1296 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

01 ธันวาคม 2565  5  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30 พฤศจิกายน 2565  5  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.7/2566) จ้างส่งเสริมการยกระดับสินค้าฯ (บริษัท นภา กรีนเอิร์ท แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวสารภายใน

03 ธันวาคม 2565  0  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส. เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายใต้โครงการ "มหกรรม ทส. พบประชาชน : ทรัพยากรสร้างมูลคา พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลูกจิตสานึก รักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ"

02 ธันวาคม 2565  0  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส. เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายใต้โครงการ "มหกรรม ทส. พบประชาชน : ทรัพยากรสร้างบูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึก รักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคารบอนต่ำ"

30 พฤศจิกายน 2565  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส.ร่วมขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะของเทคโนธานี เรื่อง แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน ครั้งที่ 1

30 พฤศจิกายน 2565  41  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส. จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพและเตรียมความพร้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

30 พฤศจิกายน 2565  4  กลุ่มงานจริยธรรม สส. จัดพิธีมอบของรางวัลภายใต้กิจกรรม "สะสมแต้ม สแกนบุญ ลุ้นโชค"

29 พฤศจิกายน 2565  21  กลุ่มงานจริยธรรม ขอแสดงความยินดีกับนายธนาพันธ์ สุกสอาด ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น "คนต้นแบบความดี" ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2565

ข่าวสิ่งแวดล้อม

02 ธันวาคม 2565  14  กองส่งเสริมและเผยแพร่ แหล่งดูดซับคาร์บอน ตามธรรมชาติ

30 พฤศจิกายน 2565  19  กองส่งเสริมและเผยแพร่ อุปสรรคลดโลกร้อนที่ทั่วโลกต้องเผชิญ

28 พฤศจิกายน 2565  45  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ไพไรไลซิส เปลี่ยนขยะเป็นเชื้อเพลิง

25 พฤศจิกายน 2565  45  กองส่งเสริมและเผยแพร่ เมื่อรู้ว่า ฝุ่น PM 2.5 อันตราย

23 พฤศจิกายน 2565  67  กองส่งเสริมและเผยแพร่ วัสดุมีค่าจากขยะอิเล็กทรอนิกส์

21 พฤศจิกายน 2565  137  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ไมโครพลาสติก ตัวร้ายในอากาศ

ข่าวรับสมัครงาน

30 พฤศจิกายน 2565  168  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

25 พฤศจิกายน 2565  143  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่

11 พฤศจิกายน 2565  185  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

10 พฤศจิกายน 2565  313  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 ความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน

08 พฤศจิกายน 2565  726  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

08 พฤศจิกายน 2565  250  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเรื่องรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ข่าวโครงการ/กิจกรรม

24 พฤศจิกายน 2565  14  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (Green Production) ปี 2565

22 พฤศจิกายน 2565  246  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการมหิงสาสายสืบ ประจำปี 2565 (รอบ 2)

03 พฤศจิกายน 2565  215  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ขอเชิญหน่วยงาน สำนักงาน ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน สมัครเข้าร่วมการประเมิน "โครงการสำนักงานสีเขียว Green Office" ประจำปีงบประมาณ 2566

07 ตุลาคม 2565  1560  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ และระดับพื้นที่ ประจำปี 2565

03 ตุลาคม 2565  1652  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนอีโคสคูล ระดับต้น (รอบการสมัครปี 2565)

29 กันยายน 2565  2863  กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2565