ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสารภายใน
ข่าวสิ่งแวดล้อม
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวโครงการ/กิจกรรม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

23 พฤษภาคม 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑,๑๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 พฤษภาคม 2565  0  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่อง HPLC จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 พฤษภาคม 2565  0  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอุดรธานี ระหว่างที่ 13-22 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 พฤษภาคม 2565  0  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 พฤษภาคม 2565  0  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซมาตรฐานสารอินทรีย์ระเหยง่ายผสม 82 ชนิด จำนวน 1 ท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 พฤษภาคม 2565  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ กอส.2/2565) ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำวนวน 3 รายการ (บริษัท อะเวิร์ธ อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวสารภายใน

11 พฤษภาคม 2565  3  กลุ่มงานจริยธรรม สส. จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 2 เนื่องในวันวิสาขบูชา

05 พฤษภาคม 2565  47  กองส่งเสริมและเผยแพร่ เปิดสมัครกลุ่มเยาวชนรักษ์น้ำคืนความใสให้ลำคลอง รุ่น 2

26 เมษายน 2565  7  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สนุกกับแอปนิทาน สองภาษาและดูแลโลกให้สดใสและยั่งยืน

25 เมษายน 2565  20  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ศวฝ. จัดสัมมนา เรื่องเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียเพื่อการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่

25 เมษายน 2565  40  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สิ้นสุดการรอคอย พบกับรายการสะอาดบุรี จูเนียร์ ทางช่อง Thai PBS

20 เมษายน 2565  17  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 2

ข่าวสิ่งแวดล้อม

23 พฤษภาคม 2565  19  กองส่งเสริมและเผยแพร่ 23 พฤษภาคม “วันเต่าโลก”

22 พฤษภาคม 2565  9  กองส่งเสริมและเผยแพร่ 22 พฤษภาคม “วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ”

20 พฤษภาคม 2565  37  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ISO 14001 คือแนวทางในการเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

18 พฤษภาคม 2565  35  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ไฮโดรเจนสีเขียวเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกแห่งอนาคตที่จะเข้ามาทดแทนสัดส่วนพลังงานฟอสซิล

15 พฤษภาคม 2565  27  กองส่งเสริมและเผยแพร่ 15 พฤษภาคม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ

10 พฤษภาคม 2565  27  กองส่งเสริมและเผยแพร่ 10 พฤษภาคม "วันป่าชายเลนแห่งชาติ"

ข่าวรับสมัครงาน

29 เมษายน 2565  2308  สำนักงานเลขานุการกรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่ 9 - 18 พฤษภาคม 2565

29 เมษายน 2565  132  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม

29 เมษายน 2565  129  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

28 เมษายน 2565  62  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งวิศวกร

20 เมษายน 2565  70  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม โดยวิธีสัมภาษณ์ ตำแหน่งวิศวกร

08 เมษายน 2565  334  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ข่าวโครงการ/กิจกรรม

18 พฤษภาคม 2565  100  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการสำนักงานสีเขียว.pdf

12 พฤษภาคม 2565  300  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย ประจำปี 2565

29 เมษายน 2565  1508  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาการเป็น (Eco-School) ระดับต้น ปี 2565 - 2568

28 เมษายน 2565  36  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประกาศการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการสำนักงานสีเขียว

27 เมษายน 2565  15  กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม ปธส.8 บทสรุปสารนิพนธ์ Resilience Now and Then : พลิกฟื้นวิกฤต สรรสร้างสรรพชีวิต สู่ความยั่งยืน

05 เมษายน 2565  54  กองส่งเสริมและเผยแพร่ เปิดรับสมัครอบรมพี่เลี้ยงโครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย ประจำปี 2565