ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสารภายใน
ข่าวสิ่งแวดล้อม
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวโครงการ/กิจกรรม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

22 มีนาคม 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบ Pipette จำนวน 6 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 มีนาคม 2566  0  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 มีนาคม 2566  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ กจธ.2/2566) ซื้อวัสดุสำนักงาน (บริษัท พีทวินพลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 มีนาคม 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผูัชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 มีนาคม 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 มีนาคม 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งเช่า กอส.26/2566) เช่ารถโดยสารปรรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน (นางดวงพร สุวิลัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวสารภายใน

20 มีนาคม 2566  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส.ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะสั่งแวิดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

20 มีนาคม 2566  0  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส.ถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมการจัดการขยะอินทรีย์ต้นทาง และการสร้างมูลค่าเพิ่มจากหนอนแมลงวันลายสู่ชุมชน

17 มีนาคม 2566  0  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส.โครงการวิจัยจัดทำสมุดบันทึกสุขภาพพระสงฆ์

16 มีนาคม 2566  0  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส.วัดอบรมโครงการเสริมศักยภาพบุคลากร ศวฝ. เรื่อง การพัฒนาบุคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิวัยเพื่อพัฒนานักวิวัยในรูปแบบให้อ่านผลงานและเล่าสู่กันฟัง

16 มีนาคม 2566  0  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส.ร่วมกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย และ บริษัท รถไฟฟ้า ร.พ.n. จำกัด หารือ การดำเนินงานวิจัยโครงการการศึกษาค่าระดับการรับเสียงอ้างอิงที่เหมาะสม สำหรับการคาดการณ์ระดับเสียงรถไฟฟ้าในประเทศไทย

15 มีนาคม 2566  4  สำนักงานเลขานุการกรม งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2566 เดือนกุมภาพันธ์ 2566

ข่าวสิ่งแวดล้อม

21 มีนาคม 2566  18  กองส่งเสริมและเผยแพร่ 21 มีนาคม วันป่าไม้สากล : ป่าไม้ที่สมบูรณ์เพื่อสุขภาพของประชาชน

20 มีนาคม 2566  3  กองส่งเสริมและเผยแพร่ "Central Queensland" ออสเตรเลีย ผู้นำด้านพลังงานและอุตสาหกรรมสะอาด

17 มีนาคม 2566  16  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ชวนปรับบ้านเป็น ECOHOME สวย เก๋ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

13 มีนาคม 2566  37  กองส่งเสริมและเผยแพร่ 13 มีนาคม วันช้างไทย : รู้หรือไม่... การหาอาหารของช้างป่า ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ !?

08 มีนาคม 2566  53  กองส่งเสริมและเผยแพร่ Real Zero คืนความสมดุลให้กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

24 กุมภาพันธ์ 2566  41  กองส่งเสริมและเผยแพร่ 24 กุมภาพันธ์ "วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า"

ข่าวรับสมัครงาน

17 กุมภาพันธ์ 2566  94  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

27 ธันวาคม 2565  118  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือน ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน เพื่อเข้ารับการประเมินไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส

22 ธันวาคม 2565  172  สำนักงานเลขานุการกรม แก้ไขประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (วุฒิปรัญญาตรี) (เฉพาะราย)

22 ธันวาคม 2565  65  สำนักงานเลขานุการกรม การยกเลิกการติดเครื่องหมาย * หน้าเลขประจำตัวสอบ ของผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชี ในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)

13 ธันวาคม 2565  211  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่

30 พฤศจิกายน 2565  378  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ข่าวโครงการ/กิจกรรม

02 มีนาคม 2566  365  กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการศึกษาอบรม “หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 10” (ปธส.10)

22 กุมภาพันธ์ 2566  52  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รับสมัครอาคารชุดที่ประสงค์เข้ารับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ส่งเสริมที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Residence ปี 2566

21 กุมภาพันธ์ 2566  36  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลิตภัณฑ์นำกลับมาใช้ใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ประกอบการ (G Upcycle)

08 กุมภาพันธ์ 2566  96  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เชิญผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังอบรมหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การขอขึ้นทะเบียนสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดฉลาก ECO PLUS"

03 กุมภาพันธ์ 2566  1066  กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม “หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 10” (ปธส.10)

01 กุมภาพันธ์ 2566  477  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศรายชื่อโครงการมหิงสาสายสืบ ทีผ่านการเกณฑ์การประเมินโครงการ ประจำปี 2565 (รอบ 1)