ทส. – UNDP เปิดค่าย ACE Youth Camp 2020 เติมเต็มศักยภาพผู้นำเยาวชนไทย ร่วมลดก๊าซเรือนกระจก ขับเคลื่อนเมืองคาร์บอนต่ำ

By 0
64
ทส. – UNDP เปิดค่าย ACE Youth Camp 2020 เติมเต็มศักยภาพผู้นำเยาวชนไทย ร่วมลดก๊าซเรือนกระจก ขับเคลื่อนเมืองคาร์บอนต่ำ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility: GEF) ผ่านโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme; UNDP) จัดพิธีปิดกิจกรรม ACE Youth Camp 2020 เติมเต็มศักยภาพผู้นำเยาวชน พลังสำคัญสู่การขับเคลื่อนเมืองคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูปธรรม

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กิจกรรม ACE Youth Camp 2020 ได้ดำเนินงานในปี 2563 เป็นปีแรก เป็นการรวมตัวกันของผู้นำเยาวชนจากทุกภาคทั่วประเทศ จำนวน 64 คน จากผู้สมัครที่มีผลงาน ทำกิจกรรม และสนใจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากการสมัครผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 101 คน โดยเยาวชนที่ติดภารกิจสอบไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ รวมถึงผู้ปกครองของเยาวชนสามารถติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ของกิจกรรมที่ได้มีการเปิดขึ้นวานนี้ ซึ่งเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ (วันที่ 20 กันยาน ของทุกปี)

 

ACE Youth Camp 2020 จัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 21 – 25 กันยายน 2563 โดยผู้นำเยาวชนจะได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์ผ่านการศึกษาดูงานในพื้นที่ต่างๆ ตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ ประเด็นพื้นที่สีเขียวและชุมชน จากการบริหารจัดการชุมชนต้องเที่ยวบ้านบึงไม้ จังหวัดสระบุรี โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร การผลิตไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ที่ศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ลำตะคอง การจัดการขยะและเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนของ เทศบาลเมืองสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา การปรับกระบวนการผลิตตามมาตรฐานฉลากคาร์บอนฟุ้ตปริ้นท์ โดย เครือเจริญโภคภัณฑ์ ตลอดจน ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธินโยบายสุขภาวะ ที่จะมาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อเติมเต็มและต่อยอดให้กับผู้นำเยาวช

นอกจากนี้ ยังได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่ม เพื่อร่วมกันคิดวิเคราะห์ ระดมสมอง อภิปรายแลกเปลี่ยน และหาแนวทางการปรับพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งการสะท้อนความคิดและแนวทางการปรับพฤติกรรมที่จะขับเคลื่อนโดยเยาวชน จะมีการนำเสนอทั้งในภาคภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาเหนือ ภาษาอีสาน และภาษาใต้ ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน ซึ่งเป็นวันรับมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชน และร่วมรับฟัง ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พลังเยาวชน พลังพลเมืองคาร์บอนต่ำ” โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นจำกัด (มหาชน) และ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ UNDP เป็นผู้สนับสนุนหลักด้านงบประมาณ วิชาการและประสบการณ์ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก และแนวทางการขับเคลื่อนเมืองคาร์บอนต่ำอย่างรอบด้าน และหลังจากการจัดกิจกรรม ACE Youth Camp 2020 ในครั้งนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จะร่วมกันประเมินและขยายผลการดำเนินงานต่อไป

 

54321
(0 votes. Average 0 of 5)