สส. เข้าร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็นเพื่อการยกระดับจริยธรรมขององค์กร ผ่านระบบการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Application Zoom)

By 0
80
สส. เข้าร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็นเพื่อการยกระดับจริยธรรมขององค์กร ผ่านระบบการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Application Zoom)
ในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้นายวรพล จันทร์งาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เข้าร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็นเพื่อการยกระดับจริยธรรมขององค์กร ผ่านระบบการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Application Zoom) ณ ศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศสิ่งแวดล้อม ชั้น 6 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

54321
(0 votes. Average 0 of 5)