เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลตามแผนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (โครงการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม)

By 0
67
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลตามแผนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (โครงการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม)

ประกาศเผยแพร่แผน

54321
(0 votes. Average 0 of 5)