ประกาศผลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศปี 2563

By 0
188
ประกาศผลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศปี 2563

ตามที่คณะอนุกรรมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ จำนวน 3 คณะ ตามคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ที่ 1/2563 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ดำเนินการตรวจประเมินการดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ ของเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล ผ่านระบบออนไลน์ และลงพื้นที่ตรวจประเมินผลงานเชิงประจักษ์ และจัดลำดับเทศบาลที่มีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยนำเสนอผลการประเมินผลงานต่อคณะกรรมการอำนวยการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนเพื่อพิจารณาต่อไป นั้น บัดนี้ คณะกรรมการอำนวยการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ได้มีมติเห็นชอบและรับรองผลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ ประจำปี 2563 ในคราวประชุมคณะกรรมการอำนวยการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงขอประกาศผลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี 2563 ดังนี้

เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนปี 2563

pdf

ประกาศผลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 2563

ขนาดไฟล์: 846.55 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 216
วันที่ลงข้อมูล: 11-09-2020
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 11-09-2020

54321
(0 votes. Average 0 of 5)