ทำเนียบอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา

อธิบดี

ดำรงตำแหน่ง
30 ก.ย. 2560 – 30 ก.ย. 2563

นายสากล ฐินะกุล

อธิบดี

ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

นางสาวภาวิณี ปุณณกันต์

อธิบดี

ดำรงตำแหน่ง
30 มิ.ย. 2557 - 1 ตุลาคม 2559

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

อธิบดี

ดำรงตำแหน่ง
19 ต.ค. 2555 – 30 มิ.ย. 2557

old04

นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์

อธิบดี

ดำรงตำแหน่ง
18 พ.ค. 2555 – 30 ก.ย. 2555

นายเกษมสันต์ จิณณวาโส

อธิบดี

ดำรงตำแหน่ง
21 ต.ค. 2554 – 17 พ.ค. 2555

นางพรทิพย์ ปั่นเจริญ

อธิบดี

ดำรงตำแหน่ง
31 มี.ค. 2554 – 10 ต.ค. 2554

นางอรพิณท์ วงศ์ชุมพิศ

อธิบดี

ดำรงตำแหน่ง
1 ต.ค. 2551 - 30 มี.ค. 2554

นายอภิวัฒน์ เศรษฐรักษ์

อธิบดี

ดำรงตำแหน่ง
1 ต.ค. 2548 - 30 ก.ย. 2549

นายวิชัย แหลมวิไล

อธิบดี

ดำรงตำแหน่ง
16 มิ.ย. 2548 – 30 ก.ย. 2548

นายสุวัช สิงหพันธ์

อธิบดี

ดำรงตำแหน่ง
1 มิ.ย. 2547 - 9 ม.ค. 2548

นางมณทิพย์ ศรีรัตนา
ทาบูกานอน

อธิบดี

ดำรงตำแหน่ง
12 ธ.ค. 2549 - 30 ก.ย. 2551
24 มี.ค. 2546 - 31 พ.ค. 2547

นายศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์

อธิบดี

ดำรงตำแหน่ง
17 พ.ย. 2545 – 15 ก.พ. 2546

นายวีระ สกุลทับ

อธิบดี

ดำรงตำแหน่ง
1 ต.ค. 2544 - 30 ก.ย. 2545

นายชาตรี ช่วยประสิทธิ์

อธิบดี

ดำรงตำแหน่ง
10 ม.ค. 2548 – 15 มิ.ย. 2548
1 ม.ค. 2543 – 30 ก.ย. 2544

นายเฉลิมศักดิ์ วานิชสมบัติ

อธิบดี

ดำรงตำแหน่ง
1 ต.ค. 2541 - 30 ธ.ค. 2542

นายสุวัจน์ สงวนวงศ์

อธิบดี

ดำรงตำแหน่ง
1 ต.ค. 2535 - 30 ก.ย. 2541

นายสันทัด สมชีวิตา

อธิบดี

ดำรงตำแหน่ง
2 ก.ค. 2535 – 30 ก.ย. 2535