ภารกิจและแผน

วิสัยทัศน์

ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ด้วยองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน

เป้าประสงค์

ประชาชนมีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรและสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

1. สื่อสารและเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงองค์ความรู้ และสารสนเทศสิ่งแวดล้อม

2. สร้างจิตสำนึก เพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถของประชาชนในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

4. ศึกษา วิจัย รวบรวม พัฒนาสารสนเทศ องค์ความรู้และนวัตกรรม ในการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์

1. เป็นศูนย์กลางข้อมูล ที่ดำเนินการจัดทำข้อมูล รวบรวมข้อมูล กระจายข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อสนเทศด้านสิ่งแวดล้อม

2. ใช้ระบบการสื่อสารสาธารณะ เป็นช่องทางในการดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกับทุกภาคส่วนในสังคมอย่างกว้างขวาง

3. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและอาสาสมัครในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งบุคลากรหลักและผู้นำเครือข่ายเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง Change Agent

4. พัฒนาศักยภาพของพื้นที่ต้นแบบ/ศูนย์เรียนรู้ เพื่อให้เกิดการขยายผลในวงกว้าง

5. ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการและบูรณาการให้ตอบโจทย์แผนกรม รวมทั้งวิจัยต่อยอดให้สอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs และ Thailand 4.0

6. พัฒนาเครื่องมือ/กลไกในเชิงนวัตกรรมใหม่ด้านการมีส่วนร่วม

ค่านิยมหลักขององค์กร

สื่อสารดี มีจิตสาธารณะ พร้อมพัฒนา สร้างคุณค่าให้สังคม 

 

นโยบายและแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

pdf

แผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ IT CONTINGENCY PLAN

ขนาดไฟล์: 1.00 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 17
วันที่ลงข้อมูล: 08-10-2020
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 08-10-2020
pdf

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร IT RISK MANAGEMENT

ขนาดไฟล์: 2.22 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 14
วันที่ลงข้อมูล: 08-10-2020
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 08-10-2020