หน่วยงานภายใน

สลก.

สำนักงานเลขานุการกรม

กสพ.

กองส่งเสริมและเผยแพร่

สสร.

สำนักส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน

ศวฝ.

ศูนย์วิจัย
และฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

ศสท.

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม

กยผ.

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กอส.

กองอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

กสป.

กองส่งเสริม
ความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กพส.

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ด้านสิ่งแวดล้อม

ตส.

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กพร.

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กคจ.

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม