นามสงเคราะห์ สส

ผู้บริหาร
นายสุรชัย อจลบุญ

นายสุรชัย อจลบุญ
Mr. Surachai  Achalaboon

อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์     : 0 2298 5509
เบอร์มือถือ  : 06 1407 1999

นายวรพล จันทร์งาม

นายวรพล จันทร์งาม
Mr. Worapon Channgam

รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์     : 0 2278 8424
เบอร์มือถือ  : 08 1315 9796

นางภาวินี ณ สายบุรี

นางภาวินี ณ สายบุรี
Mrs. Pavinee Na Saiburi

รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์     : 0 2278 8423
เบอร์มือถือ  : 06 1385 4422

ผู้ตรวจราชการกรม
นางจงรักษ์ ฐินะกุล

นางจงรักษ์ ฐินะกุล
Mrs. Chongrak Thinagul

ผู้ตรวจราชการกรม

โทรศัพท์     : 0 2298 5508 
เบอร์มือถือ  : 06 1403 9000

กลุ่มตรวจสอบภายใน
นางสาวอรอัญญา ใหลประดิษฐ

นางสาวอรอัญญา ใหลประดิษฐ
Ms. Ornunya  Laipradit

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์     : 0 2278 8400 ต่อ 1449
เบอร์มือถือ  : 09 2283 5222

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นายอรรจภิษัช พิณตานนท์

นายอรรจภิษัช พิณตานนท์
Mr. Aujpisuch Pintanon

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

โทรศัพท์     : 0 2298 5736
เบอร์มือถือ  : 08 6403 6953

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
นายวรพล จันทร์งาม

นายวรพล จันทร์งาม
Mr. Worapon Channgam

หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

โทรศัพท์     : 0 2278 8424
เบอร์มือถือ  : 08 1315 9796

นายวัฒน์ ทาบึงกาฬ

นายวัฒน์ ทาบึงกาฬ
Mr. Wat Thabungkan

รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

โทรศัพท์     : 0 2278 8400 ต่อ 1423
เบอร์มือถือ  : 06 1403 7111

สำนักงานเลขานุการกรม
นายวัฒน์ ทาบึงกาฬ

นายวัฒน์ ทาบึงกาฬ
Mr. Wat Thabungkan

เลขานุการกรม

โทรศัพท์     : 0 2278 8400 ต่อ 1423
เบอร์มือถือ  : 06 1403 7111

images

นายบัญชา พันธุลี
Mr. Buncha Phanlee

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์     : 0 2278 8400 ต่อ 1216
เบอร์มือถือ  : 09 6889 8012

นางสาวชวนปลื้ม บุนนาค

นางสาวชวนปลื้ม บุนนาค
Ms. chuanplurm Bunnag

ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการ

โทรศัพท์     : 0 2298 5618
เบอร์มือถือ  : 06 1395 6999

นางสาวหฤทัย ปภุสสโร

นางสาวหฤทัย ปภุสสโร
Ms. Haruthai Papussaro

ผู้อำนวยการกลุ่มการคลัง

โทรศัพท์     : 0 2278 8400 ต่อ 1421
เบอร์มือถือ  : 06 1413 2345

นางทัดทรวง สุขสว่าง

นางทัดทรวง สุขสว่าง
Mrs. Tadsuang Suksawang

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์     : 0 2298 5620
เบอร์มือถือ  : 08 9498 5813

นายอุดม พิสุทธิ์อาภา

นายอุดม พิสุทธิ์อาภา
Mr. Udom Pisut-arpa

ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ

โทรศัพท์     : 0 2278 8429
เบอร์มือถือ  : 09 2251 8181

กองส่งเสริมและเผยแพร่
นายจักรชัย ชุ่มจิตต์

นายจักรชัย  ชุ่มจิตต์
Mr. Jakchai  Chumjit

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่

โทรศัพท์     : 0 2298 5625
เบอร์มือถือ  : 09 8828 5666

นายบุญสม สุวรรณสุข

นายบุญสม สุวรรณสุข
Mr. Boonsom Suwannasuk

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์     : 0 2298 5626
เบอร์มือถือ  : 06 3203 6923

นางสาวจริยา ชื่นใจชน

นางสาวจริยา  ซื่นใจชน
Ms. Jariya  Chuenjaichon

ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสารสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์     : 0 2298 5630
เบอร์มือถือ  : 06 1946 8955

นางสาวเพชรดา อ้อชัยภูมิ

นางสาวเพชรดา  อ้อชัยภูมิ
Ms. Petchrada Orchaiyapoon

ผู้อำนวยการกลุ่มรณรงค์

โทรศัพท์     : 0 2278 8453
เบอร์มือถือ  : 06 1420 3576

นายอลงกต ศรีวิจิตรกมล

นายอลงกต ศรีวิจิตรกมล
Mr. Alongkot Srivijitkamol

ผู้อำนวยการกลุ่มสิ่งแวดล้อมศึกษา

โทรศัพท์     : 0 2298 5628
เบอร์มือถือ  : 09 0980 4504

นางสาวระเบียบ ภูผา

นางสาวระเบียบ ภูผา
Ms. Rabiab Poopha

ผู้อำนวยการกลุ่มสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ

โทรศัพท์     : 0 2298 5608
เบอร์มือถือ  : 06 3209 8555

นายเอกราช ขำมะโน

นายเอกราช  ขำมะโน
Mr. Eakarata Khummano

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการเยาวชนและลูกเสือ

โทรศัพท์     : 0 2298 5648
เบอร์มือถือ  : 09 4564 1639

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
นายปัญญา วรเพชรายุทธ

นายปัญญา วรเพชรายุทธ
Mr. Panya Warapetcharayut

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์     : 0 2577 2387
เบอร์มือถือ  : 08 1833 4850

images

(ว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์     :  
เบอร์มือถือ  :

นางจินดารัตน์ เรืองโชติวิทย์

นางจินดารัตน์ เรืองโชติวิทย์
Mrs. Jindarat Ruangchotevit

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์     : 0 2577 4182-9 ต่อ 1125
เบอร์มือถือ  : 06 2590 5553

นายอัศมน ลิ่มสกุล

นายอัศมน ลิ่มสกุล
Mr. Atsamon Limsakul

ผู้อำนวยการกลุ่มการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

โทรศัพท์     : 0 2577 4182-9 ต่อ 2216
เบอร์มือถือ  : 08 5934 5258

นายรัฐ เรืองโชติวิทย์

นายรัฐ เรืองโชติวิทย์
Mr. Rath Ruangchotevit

ผู้อำนวยการกลุ่มประสานความร่วมมือนักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์     : 0 2577 4182-9 ต่อ 1123
เบอร์มือถือ  : 06 2595 4000

นางสาวสุปราณี บุญเรืองรุ่งธนา

นางสาวสุปราณี บุญเรืองรุ่งธนา
Ms. Supranee  Boonruangrungtana

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานและรับรองระบบ

โทรศัพท์     : 0 2577 4182-9 ต่อ 1333
เบอร์มือถือ  : 09 8271 6362

นางสาวหทัยรัตน์ การีเวทย์

นางสาวหทัยรัตน์ การีเวทย์
Ms. Hathairatana Garivait

ผู้อำนวยการกลุ่มอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน

โทรศัพท์     : 0 2577 4182-9 ต่อ 1305
เบอร์มือถือ  : 09 2250 9797

นายปัญจา ใยถาวร

นายปัญจา ใยถาวร
Mr. Panja Yaithavorn

ผู้อำนวยการกลุ่มน้ำและขยะ

โทรศัพท์     : 0 2577 4182-9 ต่อ 1304
เบอร์มือถือ  : 06 1396 4224

นายเจนวิทย์ วงษ์ศานูน

นายเจนวิทย์ วงษ์ศานูน
Mr. Janewit  Wongsanoon

ผู้อำนวยการกลุ่มสารอันตราย

โทรศัพท์     : 0 2577 4182-9 ต่อ 1222
เบอร์มือถือ  : 09 2257 0505

นางสาวรุจยา บุณยทุมานนท์

นางสาวรุจยา บุณยทุมานนท์
Ms. Ruchaya Boonyatumanond

ผู้อำนวยการกลุ่มไดออกซินและสารตกค้างยาวนาน

โทรศัพท์     : 0 2577 4182-9 ต่อ 1224
เบอร์มือถือ  : 09 8263 5678

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม
นายอุบล มุสิกวัตร

นายอุบล มุสิกวัตร
Mr. Ubon Musekawat

ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์     : 0 2298 5633
เบอร์มือถือ  : 06 3208 2929

นายปกาสิต เสือรอด

นายปกาสิต เสือรอด
Mr. Pakasit Suarod

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์     : 0 2298 5632
เบอร์มือถือ  : 06 4959 4635

นายธนาพันธ์ สุกสอาด

นายธนาพันธ์ สุกสอาด
Mr. Thanaphan Suksaard

ผู้อำนวยการกลุ่มระบบคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์     : 0 2298 5637
เบอร์มือถือ  : 08 1701 4843

นายประภาสสิทธิ์ ศิริโพธิ์

นายประภาสสิทธิ์ ศิริโพธิ์
Mr. Prapassit Siribhodi

ผู้อำนวยการกลุ่มบริการสารสนเทศ

โทรศัพท์     : 0 2298 5635
เบอร์มือถือ  : 06 1403 7979

นางปาริชาติ หาญเรืองเดช

นางปาริชาติ หาญเรืองเดช
Mrs. Parichat Hanruangdej

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูล

โทรศัพท์     : 0 2298 8431
เบอร์มือถือ  : 06 1385 2288

นางปาริชาติ หาญเรืองเดช

นางปาริชาติ หาญเรืองเดช
Mrs. Parichat Hanruangdej

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารจัดการสารสนเทศสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์     : 0 2298 8431
เบอร์มือถือ  : 06 1385 2288

สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
นางสาวพรพิมล วราทร

นางสาวพรพิมล  วราทร
Ms. Pornpimol  Varathorn

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

โทรศัพท์     : 0 2298 5654
เบอร์มือถือ  : 08 1701 4831

นางวรวรรณ ประชาเกษม

นางวรวรรณ  ประชาเกษม
Mrs. Worrawan  Prachakaseam

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

โทรศัพท์     : 0 2298 5653
เบอร์มือถือ  : 06 2592 6665

นางชลธิชา มาลากุล

นางชลธิชา มาลากุล
Mrs. Cholthichar Malagul

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์     : 0 2298 5639
เบอร์มือถือ  : 08 0248 5909

นางทองใบ เวชพันธ์

นางทองใบ  เวชพันธ์
Mrs. Thongbai  Wetchapan

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์     : 0 2298 5357
เบอร์มือถือ  : 08 9063 6440

นายดำรงศักดิ์ จันทร์วิไล

นายดำรงศักดิ์  จันทร์วิไล
Mr. Damrongsak  Chanwilai

ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมือองค์กรเอกชน

โทรศัพท์     : 0 2298 5358
เบอร์มือถือ  : 06 1385 2244

นายสมพจน์ เตชะมีนา

นายสมพจน์  เตชะมีนา
Mr. Sompoj  Tachamena

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและประสานการมีส่วนร่วม

โทรศัพท์     : 0 2298 5640
เบอร์มือถือ  : 06 1664 5295

นางสร้อยนภา หาญเมตตา

นางสร้อยนภา  หาญเมตตา
Mrs. Soynapa  Harnmetta

ผู้อำนวยการกลุ่มเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน

โทรศัพท์     : 0 2298 5652
เบอร์มือถือ  : 08 1614 8144

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
นางศุภวรรณ วงษ์ประยูร

นางศุภวรรณ  วงษ์ประยูร
Mrs. Supawan Wongprayoon

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทรศัพท์     : 0 2298 5644
เบอร์มือถือ  : 08 1205 4911

นางสาวสกุลรัตน์ พรรุ่งเรืองกุล

นางสาวสกุลรัตน์ พรรุ่งเรืองกุล
Ms. Sakulrat Pornrungruangkul

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์     : 0 2298 5645
เบอร์มือถือ  : 08 9507 3886

นางสาวหฤทัย ปภุสสโร

นางสาวหฤทัย  ปภุสสโร
Ms. Haruthai Papussaro

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์

โทรศัพท์     : 0 2298 5645
เบอร์มือถือ  : 06 1413 2345

นางสาวนงลักษณ์ ขิรณะ

นางสาวนงลักษณ์  ขิรณะ
Ms. Nongluck Kirana

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจและติดตามประเมินผล

โทรศัพท์     : 0 2298 5872
เบอร์มือถือ  : 09 2249 4343

นางสาวบาจรีย์ สงวนวงศ์

นางสาวบาจรีย์  สงวนวงศ์
Ms. Bajaree Saguanwongse

ผู้อำนวยการกลุ่มพันธกรณีระหว่างประเทศ

โทรศัพท์     : 0 2298 5646
เบอร์มือถือ  : 08 8629 2266

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม
นายวิชาญ สุขสว่าง

นายวิชาญ สุขสว่าง
Mr. Wichan Suksawang

ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์     : 0 2577 7069
เบอร์มือถือ  : 06 1402 2345

นางสาวอนงค์นาฎ อินสุธา

นางสาวอนงค์นาฎ อินสุธา
Ms. Anongnat Insuta

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์     : 0 2577 4182-9 ต่อ 3620
เบอร์มือถือ  : 06 1385 4433

นางสมใจ สิมาฉายา

นางสมใจ สิมาฉายา
Mrs. Somjai Simachaya

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาและบริการวิชาการ

โทรศัพท์     : 0 2577 4182-9 ต่อ 3509
เบอร์มือถือ  : 06 5121 5396

นางศรีวรรณ ภิรมย์รื่น

นางศรีวรรณ ภิรมย์รื่น
Mrs. Sriwan Piromruen

ผู้อำนวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์     : 0 2577 4182-9 ต่อ 3630
เบอร์มือถือ  : 06 3626 5193

นางสาวบุษบา อบอาย

นางสาวบุษบา อบอาย
Ms. busaba Ob-ay

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์     : 0 2577 4182-9 ต่อ 3510
เบอร์มือถือ  : 06 1389 5885

กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นางสาวอุมา ศรีสุข

นางสาวอุมา ศรีสุข
Ms. Uma Srisuk

ผู้อำนวยการกองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์     : 0 2298 5649
เบอร์มือถือ  : 08 0696 3695

นางสาวนันทวรรณ ประเสริฐ

นางสาวนันทวรรณ ประเสริฐ
Ms. nantawan Prasert

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์     : 0 2298 5649 ต่อ 1847
เบอร์มือถือ  : 06 5496 1455

นางสาวนันทวรรณ ประเสริฐ

นางสาวนันทวรรณ ประเสริฐ
Ms. nantawan Prasert

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคณะกรรมการเครือข่าย

โทรศัพท์     : 0 2298 5649 ต่อ 1847
เบอร์มือถือ  : 06 5496 1455

นางสาวผกาภรณ์ ยอดปลอบ

นางสาวผกาภรณ์ ยอดปลอบ
Ms. Pagaporn Yodplob

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร

โทรศัพท์     : 0 2298 5649 ต่อ 1847
เบอร์มือถือ  : 06 3208 8770

นายณัฐพงศ์ นันทชัยพงศ์

นายณัฐพงศ์ นันทชัยพงศ์
Mr. Nattaphong Nantachaiphong

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและทะเบียน

โทรศัพท์     : 0 2298 5649 ต่อ 1848
เบอร์มือถือ  : 08 1485 8716

กองส่งเสริมความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
นางจงรักษ์ ฐินะกุล

นางจงรักษ์ ฐินะกุล
Mrs. Chongrak Thinagul

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โทรศัพท์     : 0 2298 5508
เบอร์มือถือ  : 06 1403 9000

นางสมใจ สิมาฉายา

นางสมใจ สิมาฉายา
Mrs. Somjai Simachaya

ผู้อำนวยการกลุ่มเสริมสร้างศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โทรศัพท์     : 0 2278 8400 ต่อ 1405
เบอร์มือถือ  : 06 5121 5396

นางสาวแฟรดาซ์ มาเหล็ม

นางสาวแฟรดาซ์ มาเหล็ม
Ms. Fairda Malem

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โทรศัพท์     : 0 2278 8400 ต่อ 1405
เบอร์มือถือ  : 06 1414 5558

นางสาววรรณวิมล ภัทรสิริวงศ์

นางสาววรรณวิมล ภัทรสิริวงศ์
Ms. Vanvimol Patarasiriwong

ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โทรศัพท์     : 0 2278 8400 ต่อ 1405
เบอร์มือถือ  : 08 1817 0130

นางสาวรวรรณ นาคบรรพต

นางสาววรวรรณ นาคบรรพต
Ms. Worawan Nakbanpot

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและประสานข้อมูล

โทรศัพท์     : 0 2278 8400 ต่อ 1405
เบอร์มือถือ  : 08 7354 3859