ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างจัดทำกระบวนการประชุมระดมความคิดในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566–2570) และจัดทำแผนปฏิบัติการระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By 0
55
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างจัดทำกระบวนการประชุมระดมความคิดในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566–2570) และจัดทำแผนปฏิบัติการระยะ 1 ปี  (พ.ศ. 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กยผ.11

54321
(0 votes. Average 0 of 5)