ระบบฐานข้อมูลการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ระบบฐานข้อมูลการผลิต การบริการ และการบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการส่งเสริมการผลิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เข้าสู่ระบบ

Green Production
Click
อุทยานแห่งชาติสีเขียว

เข้าสู่ระบบ

Green National Parks
Click
ระบบรับรองผลิตภัณฑ์หรือวัสดุที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (G‐Upcycle)

เข้าสู่ระบบ

G‐Upcycle
Click
โครงการสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เข้าสู่ระบบ

Green Office
Click
โรงแรมที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

เข้าสู่ระบบ

Green Hotel
Click
Green Restaurant

เข้าสู่ระบบ

Green Restaurant
Click
ศาสนสถาน
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เข้าสู่ระบบ

Green Temple / Religious
Click
บัตรเดียวเขียวทั่วไทย

เข้าสู่ระบบ

Green Card
Click