อนุสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม

อนุสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม

pdf

อนุสัญญาว่าด้วยชนิดพันธุ์ที่มีการเคลื่อนย้ายถิ่น

ขนาดไฟล์: 139.65 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 1096
วันที่ลงข้อมูล: 05-01-2020
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 05-01-2020
pdf

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

ขนาดไฟล์: 268.07 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 1126
วันที่ลงข้อมูล: 05-01-2020
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 05-01-2020
pdf

อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ

ขนาดไฟล์: 158.18 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 798
วันที่ลงข้อมูล: 05-01-2020
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 05-01-2020
pdf

อนุสัญญารอตเตอร์ดัม

ว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสำหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์สำหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ

ขนาดไฟล์: 186.00 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 936
วันที่ลงข้อมูล: 05-01-2020
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 05-01-2020
pdf

อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายและการกำจัดของเสียอันตรายข้ามแดน

ขนาดไฟล์: 258.15 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 7255
วันที่ลงข้อมูล: 05-01-2020
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 05-01-2020
pdf

พิธีสารเสริมนาโงยา-กัวลาลัมเปอร์ (อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ)

ขนาดไฟล์: 505.40 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 719
วันที่ลงข้อมูล: 05-01-2020
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 05-01-2020
pdf

พิธีสารนาโงยา (อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ)

ขนาดไฟล์: 3.15 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 1203
วันที่ลงข้อมูล: 05-01-2020
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 05-01-2020
pdf

พิธีสารคาร์ตาเฮน่า (อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ)

ขนาดไฟล์: 263.21 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 2914
วันที่ลงข้อมูล: 05-01-2020
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 05-01-2020