มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานคุณภาพอากาศและเสียง

pdf

ขนาดไฟล์: 275.87 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 1087
วันที่ลงข้อมูล: 05-01-2020
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 05-01-2020
pdf

เรื่อง ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘

ขนาดไฟล์: 195.14 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 1541
วันที่ลงข้อมูล: 05-01-2020
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 05-01-2020
pdf

เรื่อง วิธีตรวจวัดค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน

ขนาดไฟล์: 50.35 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 1032
วันที่ลงข้อมูล: 05-01-2020
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 05-01-2020
pdf

เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงอากาศยานในพื้นที่ชุมชน ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖

ขนาดไฟล์: 487.31 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 47
วันที่ลงข้อมูล: 05-01-2020
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 05-01-2020
pdf

เรื่อง วิธีการตรวจวัดค่าความทึบแสงของฝุ่นละอองด้วยเครื่องวัดความทึบแสง

ขนาดไฟล์: 188.46 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 35
วันที่ลงข้อมูล: 05-01-2020
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 05-01-2020
pdf

เรื่อง กําหนดมาตรฐานค่าควันขาวจากท่อไอเสียของรถจักรยานยนต์

ขนาดไฟล์: 159.17 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 33
วันที่ลงข้อมูล: 05-01-2020
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 05-01-2020
1 2 3 5

มาตรฐานด้านคุณภาพน้ำ

pdf

เรื่อง เกณฑ์การออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน

ขนาดไฟล์: 1.52 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 1366
วันที่ลงข้อมูล: 05-01-2020
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 05-01-2020
pdf

ขนาดไฟล์: 96.49 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 33
วันที่ลงข้อมูล: 05-01-2020
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 05-01-2020
pdf

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์คุณภาพตะกอนดินชายฝั่งทะเล

ขนาดไฟล์: 1.70 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 32
วันที่ลงข้อมูล: 05-01-2020
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 05-01-2020
pdf

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ขนาดไฟล์: 81.41 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 47
วันที่ลงข้อมูล: 05-01-2020
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 05-01-2020
pdf

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

ขนาดไฟล์: 61.14 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 33
วันที่ลงข้อมูล: 05-01-2020
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 05-01-2020
pdf

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน

ขนาดไฟล์: 59.35 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 45
วันที่ลงข้อมูล: 05-01-2020
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 05-01-2020
pdf

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

ขนาดไฟล์: 32.97 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 32
วันที่ลงข้อมูล: 05-01-2020
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 05-01-2020
pdf

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย

ขนาดไฟล์: 100.32 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 27
วันที่ลงข้อมูล: 05-01-2020
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 05-01-2020
1 2 3 4

มาตรฐานเกี่ยวกับคุณภาพดิน

มาตรฐานด้านของเสียและสารอันตราย

pdf

เรื่อง หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ตั้งสถานที่ฝังกลบกากของเสีย

ขนาดไฟล์: 61.70 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 861
วันที่ลงข้อมูล: 05-01-2020
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 05-01-2020
pdf

เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ขนาดไฟล์: 74.42 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 1354
วันที่ลงข้อมูล: 05-01-2020
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 05-01-2020
pdf

เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด

ขนาดไฟล์: 80.03 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 867
วันที่ลงข้อมูล: 05-01-2020
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 05-01-2020
pdf

เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ขนาดไฟล์: 96.72 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 836
วันที่ลงข้อมูล: 05-01-2020
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 05-01-2020