มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานคุณภาพอากาศและเสียง

pdf

ขนาดไฟล์: 275.87 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 582
วันที่ลงข้อมูล: 05-01-2020
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 05-01-2020
pdf

เรื่อง ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘

ขนาดไฟล์: 195.14 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 624
วันที่ลงข้อมูล: 05-01-2020
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 05-01-2020
pdf

เรื่อง วิธีตรวจวัดค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน

ขนาดไฟล์: 50.35 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 622
วันที่ลงข้อมูล: 05-01-2020
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 05-01-2020
1 2 3 10

มาตรฐานด้านคุณภาพน้ำ

pdf

เรื่อง เกณฑ์การออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน

ขนาดไฟล์: 1.52 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 593
วันที่ลงข้อมูล: 05-01-2020
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 05-01-2020
1 2 3 8

มาตรฐานเกี่ยวกับคุณภาพดิน

มาตรฐานด้านของเสียและสารอันตราย

pdf

เรื่อง หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ตั้งสถานที่ฝังกลบกากของเสีย

ขนาดไฟล์: 61.70 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 545
วันที่ลงข้อมูล: 05-01-2020
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 05-01-2020
pdf

เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ขนาดไฟล์: 74.42 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 587
วันที่ลงข้อมูล: 05-01-2020
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 05-01-2020
pdf

เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด

ขนาดไฟล์: 80.03 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 510
วันที่ลงข้อมูล: 05-01-2020
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 05-01-2020
pdf

เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ขนาดไฟล์: 96.72 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 533
วันที่ลงข้อมูล: 05-01-2020
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 05-01-2020