คลังข้อมูลสิ่งแวดล้อม

คลังข้อมูลสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

          คลังข้อมูลสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มลภาวะ การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในมิติต่าง ๆ เพื่อรวบรวมไว้เป็นคลังข้อมูล (Datawarehouse) ข้อมูลในคลังข้อมูลสิ่งแวดล้อม มีทั้งรวบรวมจากแหล่งข้อมูลอื่นที่น่าสนใจ และเป็นข้อมูลที่ทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดทำขึ้น สำหรับบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม ประชาชน หรือผู้สนใจทั่วไป สามารถสืบค้นข้อมูล เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้รวบรวม สังเคราะห์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ไว้ในคลังข้อมูลดังกล่าว