กฎหมาย ข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม

กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการสุขภาพน้ำและการควบคุมมลพิษทางน้ำ

pdf

พระราชบัญญัติ รักษาคลองประปา พ.ศ. 2526

ขนาดไฟล์: 66.12 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 2049
วันที่ลงข้อมูล: 05-01-2020
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 05-01-2020
pdf

พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย พ.ศ. 2456

ขนาดไฟล์: 570.83 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 1469
วันที่ลงข้อมูล: 05-01-2020
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 05-01-2020
pdf

พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ.2485

ขนาดไฟล์: 91.80 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 1506
วันที่ลงข้อมูล: 05-01-2020
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 05-01-2020

กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ

pdf

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

ขนาดไฟล์: 107.69 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 1783
วันที่ลงข้อมูล: 05-01-2020
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 05-01-2020
pdf

พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504

ขนาดไฟล์: 108.23 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 1344
วันที่ลงข้อมูล: 05-01-2020
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 05-01-2020
pdf

พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535

ขนาดไฟล์: 1.00 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 4970
วันที่ลงข้อมูล: 05-01-2020
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 05-01-2020

กฎหมายว่าด้วยการสำรวจและใช้ประโยชน์ทรัพยากร

pdf

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510

ขนาดไฟล์: 476.03 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 1343
วันที่ลงข้อมูล: 05-01-2020
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 05-01-2020
pdf

พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484

ขนาดไฟล์: 199.34 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 1841
วันที่ลงข้อมูล: 05-01-2020
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 05-01-2020
pdf

พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514

ขนาดไฟล์: 419.96 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 1312
วันที่ลงข้อมูล: 05-01-2020
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 05-01-2020
pdf

พระราชบัญญัติ การประมง พุทธศักราช 2490

ขนาดไฟล์: 133.25 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 1835
วันที่ลงข้อมูล: 05-01-2020
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 05-01-2020

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันสิ่งแวดล้อม

pdf

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535

ขนาดไฟล์: 139.19 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 1987
วันที่ลงข้อมูล: 05-01-2020
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 05-01-2020
pdf

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

ขนาดไฟล์: 307.24 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 2037
วันที่ลงข้อมูล: 05-01-2020
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 05-01-2020
pdf

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535

ขนาดไฟล์: 225.80 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 1888
วันที่ลงข้อมูล: 05-01-2020
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 05-01-2020
pdf

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

ขนาดไฟล์: 232.67 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 1824
วันที่ลงข้อมูล: 05-01-2020
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 05-01-2020
pdf

พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522

ขนาดไฟล์: 195.54 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 1734
วันที่ลงข้อมูล: 05-01-2020
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 05-01-2020
pdf

พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543

ขนาดไฟล์: 196.99 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 1373
วันที่ลงข้อมูล: 05-01-2020
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 05-01-2020

ประกาศกำหนดเขตควบคุมมลพิษ

pdf

ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2537) เรื่อง กำหนดให้ท้องที่เขตจังหวัดสมุทรปราการเป็นเขตควบคุมมลพิษ

ขนาดไฟล์: 348.21 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 1173
วันที่ลงข้อมูล: 05-01-2020
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 05-01-2020
pdf

ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) เรื่อง กำหนดให้ท้องที่เขตจังหวัดภูเก็ตเป็นเขตควบคุมมลพิษ

ขนาดไฟล์: 431.36 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 1158
วันที่ลงข้อมูล: 05-01-2020
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 05-01-2020
pdf

ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2535) เรื่อง กำหนดให้ท้องที่เขตเมืองพัทยาเป็นเขตควบคุมมลพิษ

ขนาดไฟล์: 420.77 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 1222
วันที่ลงข้อมูล: 05-01-2020
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 05-01-2020