สส. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นในการทบทวนแผนพัฒนาองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. 2563-2565

By 0
57
สส. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นในการทบทวนแผนพัฒนาองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. 2563-2565

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (ศวฝ.) โดย นายปัญญา เพชรายุทธ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นในการทบทวนแผนพัฒนาองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. 2563-2565 สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การจัดการน้ำเสีย มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสื่อสารกรอบทิศทางการดำเนินงานองค์กร และรับประเด็นข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์ สำหรับใช้ทบทวนแผนพัฒนาองค์การจัดการน้ำเสียให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอย่างสมดุล ในวันที่ 2 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องแคนนา โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ

54321
(0 votes. Average 0 of 5)