สส. ถ่ายทอดองค์ความรู้ชุดโครงการภายใต้ "โครงการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมเมือง" ให้แก่ ทสม. จังหวัดบุรีรัมย์

By 0
228
สส. ถ่ายทอดองค์ความรู้ชุดโครงการภายใต้ "โครงการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมเมือง" ให้แก่ ทสม. จังหวัดบุรีรัมย์

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เล็งเห็นความสำคัญของปัญหามลพิษทางอากาศ น้ำ เสียงและขยะ จึงดำเนินการศึกษาวิจัยชุดโครงการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมเมือง ภายใต้โครงการบูรณาการเมืองยั่งยืนของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อม และศึกษารูปแบบการจัดการมลพิษทางอากาศ น้ำ เสียง และขยะ ตามโครงการบำบัดน้ำเสียครัวเรือนจากการซักล้างด้วยระบบบึงประดิษฐ์ขั้นสูงแบบน้ำไหลใต้พื้นผิวเพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่ โครงการศึกษาประสิทธิภาพการแยกไขมันในน้ำเสียชุมชนด้วยฟองอากาศแบบละเอียด และโครงการพัฒนาถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่เหมาะสมสำหรับตลาดสด (ชุดโครงการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมเมือง) ทั้งนี้ นักวิจัยของโครงการฯ ได้ถ่ายทอดความรู้งานวิจัยฯ ให้กับ ทสม. จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ภายในงานมีกิจกรรมร่วมเดินรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกณ เทศบาลตำบลลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 120 คน

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Your Name:

Your Website

Your Comment