สส. ติวเข้มบุคลากรศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ ยึดหลัก 3Rs จัดการขยะเหลือศูนย์

By 0
187
สส. ติวเข้มบุคลากรศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ ยึดหลัก 3Rs จัดการขยะเหลือศูนย์

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักประจำศูนย์เรียนรู้ชุมชนและโรงเรียนต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ 5 แห่ง ระหว่างวันที่ 9 – 11 กรกฎาคม 2563 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและหลักการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ทั้งระบบ ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดกระบวนการดำเนินงานให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรต่าง ๆ นำแนวทางไปประยุกต์ใช้ต่อไปได้ ภายใต้แนวคิด Zero Waste (ขยะเหลือศูนย์) โดยใช้หลัก 3Rs

 

 

นางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จัดการขยะที่ต้นทาง โดยใช้หลัก 3Rs มาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ Reduce ใช้น้อย จะช่วยลดปริมาณขยะให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด Reuse ใช้ซ้ำ เป็นการหมุนเวียนใช้ใหม่ก่อนทิ้ง และ Recycle การนำไปแปรรูปเพื่อมาใช้ใหม่

 

 

อย่างไรก็ตาม กรมส่งเสริมคุณสภาพสิ่งแวดล้อมได้สนับสนุนการดำเนินงานชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ตั้งแต่ปี 2552 และขยายไปสู่โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)  ในปี 2556 ตลอดจนยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดกระบวนการดำเนินงานให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรต่าง ๆ นำแนวทางไปประยุกต์ใช้ต่อไปได้  โดยปัจจุบันมีศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ จำนวน 27 แห่ง และศูนย์เรียนรู้โรงเรียนต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ จำนวน 14 แห่ง

 

 

ในปีงบประมาณ 2563 นี้ได้เตรียมจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์เพิ่มเติมอีก 3 แห่ง ได้แก่ ชุมชนบ้านรางพลับ ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ชุมชนบ้านดอยกลอย ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ชุมชนโนนกล้วยหอม ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น และศูนย์เรียนรู้โรงเรียนต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์อีก 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

 

 

สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักประจำศูนย์เรียนรู้ชุมชนและโรงเรียนต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ในครั้งนี้ ประกอบด้วย บุคลากรหลักของชุมชนปลอดขยะทั้ง 3 แห่ง และบุคลากรหลักของโรงเรียนปลอดขยะทั้ง 2 แห่ง รวม 50 คน โดยบุคลากรทั้งหมดจะได้เรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ให้เกิดความยั่งยืน เทคนิคการเป็นวิทยากรและการพูดในที่สาธารณะ รับฟังการเสวนาบทเรียนความสำเร็จศูนย์เรียนรู้ต้นแบบปลอดขยะระดับประเทศ “คิดอย่างไร ทำอย่างไร ให้ยั่งยืน”

นอกจากนี้ มีการ Workshop การจัดทำแผนปฏิบัติการ/โครงการสร้างการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้โดยกระบวนการมีส่วนร่วม ตลอดจนการศึกษาดูงานการจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะมูลฝอยในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม

#คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Your Name:

Your Website

Your Comment