ขอเชิญชวนเทศบาลเข้าร่วมประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2565

By 0
583
ขอเชิญชวนเทศบาลเข้าร่วมประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2565

 

โครงการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2565

รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวนเทศบาลทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งโครงการนี้มีความมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมศักยภาพให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง สู่ “เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน เพื่อเมืองไทยน่าอยู่อย่างยั่งยืน” ภายใต้ 4 องค์ประกอบ 34 ตัวชี้วัด ครอบคลุม 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กล่าวคือ “เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน และเทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี” โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำกรอบแนวคิดและตัวชี้วัดดังกล่าวไปใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดนโยบาย วางแผนการพัฒนา ขับเคลื่อนกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม และติดตามประเมินผลการพัฒนาเมืองด้วยตนเอง พร้อมทั้งใช้รายงานผลการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ได้อีกด้วย 

โครงการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลพระราชทานสำหรับรางวัลชนะเลิศ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน นอกจากรางวัลถ้วยพระราชทาน ซึ่งเป็นเกียรติประวัติสูงสุด อันหาที่เปรียบมิได้ แล้ว พื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนทุกแห่งจะได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี ในการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น การให้มุมมอง และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเมืองจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ด้านการพัฒนาเมือง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

สำหรับเทศบาลที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งใบสมัครได้ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด