ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม จัดการปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563

By 0
181
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม จัดการปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (ศวฝ.) จัดปฐมนิเทศให้กับบุคลากรบรรจุใหม่ จำนวน 18 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรบรรจุใหม่ของ ศวฝ. มีความเข้าใจในบทบาท ภารกิจ และทิศทางการวิจัย และพัฒนาขององค์กร รวมทั้งการดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาของแต่ละกลุ่มงาน ตลอดจนระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ได้มีโอกาศเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและฐานการเรียนรู้ของ สวฝ. และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิจัย โดยมีนายปัญญา วรเพชรายุทธ ผอ.ศวฝ. เป็นประธานในการปฐมนิเทศ และชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ ผอ.กลุ่มงานต่างๆ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 209-210 อาคารศูนยืวิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Your Name:

Your Website

Your Comment