ศวฝ. เยี่ยมชมสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต

By 0
63
ศวฝ. เยี่ยมชมสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) มีนโยบายให้ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (ศวฝ.) ขอการรับรองห้องสมุดสีเขียว จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อให้ห้องสมุดศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สามารถบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมเชิงระบบได้อย่างมีประสิทฺธิภาพและสามารถให้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ศวฝ. จึงได้ขอเข้าเยี่ยมชมสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลระบบเครือข่ายเทคโนโลยีอันทันสมัย และเป็นห้องสมุดสีเขียวที่ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม  ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. โดยมี นายปัญญา เพชรายุทธ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม นำทีมข้าราชการและเจ้าหน้าที่จำนวน  17 คน เข้าเยี่ยมชม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ  ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ให้การต้อนรับ และเป็นวิทยากรให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์

54321
(0 votes. Average 0 of 5)