ราชภัฏอุตรดิตถ์หนุนกิจกรรม ปลุกปั้นเยาวชนเพื่อสิ่งแวดล้อม

By 0
185
ราชภัฏอุตรดิตถ์หนุนกิจกรรม ปลุกปั้นเยาวชนเพื่อสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันเยาวชนมีบทบาทสำคัญในการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และยิ่งมีพลังมากขึ้นเมื่อรวมตัวกันทำกิจกรรมเป็นกลุ่มก้อน อย่างเช่นสมาชิกชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งก่อตั้งชมรมขึ้นพร้อม ๆ กับการเปิดการเรียนการสอน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป้าหมายก็เพื่อให้นักศึกษาทั้งในสาขา ต่างสาขาและต่างคณะได้มาทำกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ การรณรงค์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยร่วมกัน ซึ่งในภายหลังชมรมฯ ยังได้เข้าร่วมในโครงการพัฒนาท้องถิ่นและช่วยเหลือชุมชนด้วย

“เพราะปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมีมาก ท้องถิ่นต้องการความรู้จากเราเพื่อนำไปพัฒนา ทำให้พันธกิจของชมรมฯ นอกจากจะต้องตอบความต้องการของชุมชนในมหาวิทยาลัยแล้ว ยังต้องให้บริการกับชุมชนหรือท้องถิ่นข้างนอกด้วย” ผศ.ดร.สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาของชมรมฯ เล่า

 

 

กิจกรรมที่ทางชมรมฯ ไปทำร่วมกับชุมชนเป็นการให้ความรู้เรื่องการลดขยะอินทรีย์ โดยเฉพาะจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นแหล่งปลูกผลไม้ อย่างเช่น ทุเรียน โดยในแต่ละฤดูกาลจะมีเปลือกทุเรียนทิ้งเป็นขยะจำนวนมาก ทำให้นักศึกษาช่วยกันคิดวิธีนำเปลือกทุเรียนไปใช้เป็นประโยชน์ เช่น นำไปทำกระถางชีวภาพจากเปลือกทุเรียน ซึ่งสามารถต่อยอดสร้างอาชีพให้กับชุมชนได้อีกทางหนึ่ง ในส่วนกิจกรรมหลักซึ่งชมรมฯ ทำภายในมหาวิทยาลัยคือการรณรงค์การคัดแยกขยะ โดยเฉพาะขยะพลาสติก ซึ่งประสบความสำเร็จด้วยดี แม้อาจจะยังไม่สามารถเรียกได้ว่าปลอดพลาสติก 100% แต่หลายกิจกรรมก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม หลังจากบางคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ย้ายไปอยู่วิทยาเขตทุ่งกะโล่ ทางสมาชิกชมรมฯ ก็ได้พบเห็นปัญหาการทิ้งนำเสียจากโรงอาหารลงสู่คูคลอง เนื่องจากอาคารสถานที่ของวิทยาเขตใหม่ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย ทำให้สมาชิกชมรมฯ ได้ช่วยหาวิธีจัดการ จึงเกิดโครงการ “น้ำใส-ไร้ขยะสู่หนทางแห่งมหาวิทยาลัยสีเขียว” ขึ้น

 

 

สมาชิกชมรม​ฯ ได้รณรงค์ให้ความรู้กับนักศึกษา บุคลากร รวมทั้งพ่อค้าแม่ค้าเจ้าของร้านอาหารเพื่อช่วยกันคัดแยกขยะเศษอาหารต่าง ๆ ก่อนนำภาชนะไปล้าง ทั้งยังขอความร่วมมือจากร้านอาหารไม่ให้ทิ้งน้ำเสียหรือขยะลงคูคลอง โดยทางชมรมฯ ได้ประดิษฐ์ถังดักไขมันเพื่อใช้ในโรงอาหาร ซึ่งนักศึกษาได้นำวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมาบูรณาการกับงานกิจกรรมของนักศึกษาด้วย

นอกจากนั้นแล้วสมาชิกชมรมฯ ยังมีส่วนร่วมในการสร้างวิทยาเขตทุ่งกะโล่ให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยในทุก ๆ เดือนทางชมรมฯ จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้พลาสติกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีนักศึกษาและบุคลากรให้ความร่วมมืออย่างดี “การเข้าร่วมกิจกรรมทำให้บางคนก็มีพฤติกรรมเปลี่ยนไป เช่น การนำแก้วน้ำส่วนตัวมาใช้ การใช้ถุงผ้า หรือนำวิธีการบางอย่างกลับไปใช้ประโยชน์ที่บ้าน อย่างเช่นการทำปุ๋ยหมักใช้เองที่บ้าน

“แต่การให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ในเรื่องสิ่งแวดล้อมยังต้องทำต่อไป ไม่ว่าขยะ การจัดการของเสีย อาจมีนวัตกรรมหรือแนวคิดใหม่ ๆ ไปช่วยจัดการขยะอินทรีย์ที่มีอยู่ทั้งในมหาวิทยาลัยหรือข้างนอกให้มันเกิดประโยชน์” อาจารย์สุภาพรเล่าถึงความเป็นไปและเป้าหมายกิจกรรมในอนาคตของชมรมฯ ด้วยโครงการ “น้ำใส-ไร้ขยะสู่หนทางแห่งมหาวิทยาลัยสีเขียว” ที่เห็นผลเป็นรูปธรรมทำให้ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้รับการประเมินโครงการการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับทอง ประจำปี 2562 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกำลังใจให้ทางชมรมฯ​ ได้มุ่งหน้าพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้มีบทบาทในการทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป

 

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Your Name:

Your Website

Your Comment