ประชุมการปฏิรูประบบการบริหารจัดการภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

By 0
183
ประชุมการปฏิรูประบบการบริหารจัดการภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมการปฏิรูประบบการบริหารจัดการภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อระดมความคิด วิเคราะห์ทบทวนภารกิจ ทิศทางการทำงานการดำเนินงาน รวมถึงการจัดทำร่าง บทบาท ภารกิจ โครงสร้างของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การทำงานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบรรลุเป้าหมาย โดยนายรัชฎา สุริยกุล    ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยนายวรพล จันทร์งาน          รองอธิบดีฯ และนางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีฯ ร่วมให้คำแนะนำและร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการระดมความคิดเห็นพร้อมด้วยผู้อำนวยการ สำนัก/ศูนย์/กอง และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมระดมความคิดเห็น

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Your Name:

Your Website

Your Comment