ประกาศเลขที่ 20/2564 ประกวดราคาจ้างติดตามประเมินผลชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By 0
65
ประกาศเลขที่ 20/2564 ประกวดราคาจ้างติดตามประเมินผลชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ 20-2564 Zero Waste

54321
(0 votes. Average 0 of 5)