ประกาศร่าง TOR จ้างติดตามประเมินผลชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ 17-22 ธันวาคม 2563 โทรสอบถาม 0-2278-8400 ต่อ 1293 E-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th

By 0
60
ประกาศร่าง TOR จ้างติดตามประเมินผลชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ 17-22 ธันวาคม 2563 โทรสอบถาม 0-2278-8400 ต่อ 1293 E-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th

ประกาศร่าง TOR Zero waste

54321
(0 votes. Average 0 of 5)