บนเส้นทางสำนักงานสีเขียวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

By 0
150
บนเส้นทางสำนักงานสีเขียวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ด้วยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการพลังงานไฟฟ้าแก่ประชาชน ธุรกิจ อุตสาหกรรม และหน่วยงานของรัฐ จึงได้เข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) กับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายของสำนักงานสีเขียวคือ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสำนักงาน ลดการใช้พลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะ การลดและเลิกใช้สารเคมีอันตราย รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น หลังได้ประกาศนโยบายสำนักงานสีเขียว เพื่อเป็นแนวทางทางและกำหนดทิศทางในระดับองค์กรไปแล้ว เมื่อวันที่  28 มกราคม 2663 ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ปรับปรุงนโยบายให้สอดคล้องและครอบคลุม เพื่อส่งเสริมให้สำนักงานใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานสิ่งแวดล้อมในระดับสากล

ที่ผ่านมาโครงการสำนักงานสีเขียวของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประสบความสำเร็จอย่างดี สามารถผ่านการประเมินในระดับดีเยี่ยม และยังคงมีการรณรงค์และจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงในระดับพฤติกรรมเพื่อสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร มีการปรับปรุงพัฒนาและจัดการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการทบทวนประเมินผลอย่างเป็นระบบ โครงการสำนักงานสีเขียวเริ่มต้นนำร่องในสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีความพร้อมและสมัครใจก่อน อุปสรรคปัญหาที่พบในช่วงเริ่มต้นโครงการเกิดจากผู้บริหารและพนักงานยังไม่เข้าใจแนวทางการดำเนินงานและประโยชน์ที่จะได้รับ ทั้งยังรู้สึกเป็นภาระนอกเหนือการปฏิบัติงานตามปกติ แต่หลังจากมีการจัดอบรมให้ความรู้และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสำนักงานการไฟฟ้าด้วยกัน ทำให้เกิดความเข้าใจและได้รับความร่วมมือมากขึ้น มีสำนักงานสมัครเข้าร่วมโครงการมากกว่าแผนงานที่วางไว้อย่างต่อเนื่องทุกปี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเริ่มทดลองโครงการสำนักงานสีเขียวเมื่อปี 2557 ในส่วนการจัดการด้านการใช้ทรัพยากรทั้งด้านไฟฟ้า น้ำมันรถยนต์ น้ำประปา และกระดาษในสำนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบล สวนแตง จังหวัดสุพรรณบุรี และคลังพัสดุ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ผ่านการประเมินในระดับดีเยี่ยม จึงได้จัดทำเป็นแผนส่งเสริมสนับสนุนให้สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำเกณฑ์สำนักงานสีเขียวมาใช้เพิ่มขึ้น

ระหว่างปี 2557 – 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียวใน 74 จังหวัด มีสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าร่วม จำนวน 148 แห่ง ด้วยความมุ่งมั่นและต่อเนื่องทำให้ได้รับการรับรองสำนักงานสีเขียวจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับดีเยี่ยม (G ทอง) 144 แห่ง และระดับดีมาก (G เงิน) 4 แห่ง โครงการสำนักงานสีเขียวของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 4,990.89 tCO2e (สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบจุดแปดเก้าตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

ก้าวต่อไปของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในปี 2563 คือ การจัดทำแผนการดำเนินโครงการเพื่อส่งอาคาร LED เข้ารับการรับรองสำนักงานสีเขียวจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งยังมีเป้าหมายส่งเสริมการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียวให้ครอบคลุมสำนักงานในส่วนภูมิภาคทั้งหมด 210 แห่ง ภายในปี 2564 

.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Your Name:

Your Website

Your Comment