ทส. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน ชูการบริโภคที่รับผิดชอบ เพื่อวิถีชีวิตใหม่ที่ยั่งยืน

By 0
86
ทส. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน ชูการบริโภคที่รับผิดชอบ เพื่อวิถีชีวิตใหม่ที่ยั่งยืน

วันนี้ (15 ก.ย. 2563) โรงแรมรามาดา บาย วินแดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค กทม. นายอดิศร นุชดำรงค์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนเครือข่ายการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “การบริโภคที่รับผิดชอบ เพื่อวิถีชีวิตใหม่ที่ยั่งยืน” และการประชุมใหญ่ประจำปี 2563 ของเครือข่ายการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thai SCP Network) และสมาคมส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (SCP Association) ร่วมด้วย นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชู การจัดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการสร้างรูปแบบวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน และส่งเสริมความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ตามแผนการพัฒนาที่ยั่งยืน ยก Social Movement กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนฯ

นายอดิศร นุชดำรง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้จัดทำแผนขับเคลื่อนการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ. 2560 – 2579 เพื่อตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 (SDG 12) “สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน” ซึ่งอยู่ระหว่างการทบทวน ปรับปรุงแผนฯ ให้สิ้นสุดในปี 2580 เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อย่างเช่น เครือข่ายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thai SCP Network) ถือเป็นตัวอย่างที่ดีของความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ร่วมขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศ ทั้งด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การท่องเที่ยวและบริการ ตลาดทุน การศึกษาและวิจัย วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประชาสังคมและองค์กรเอกชน นโยบายและแผน การเผยแพร่สร้างความตระหนักและวิถีชีวิต การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ รวมทั้งด้านอื่นๆ เช่น ก๊าซเรือนกระจก (GHG) ชี้ให้เห็นว่า การผลิตและการบริโภค เกี่ยวข้องในทุกกิจกรรมของมนุษย์ ส่งผลต่อทรัพยากร และเป็นภาระของโลกในการรับของเสียที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการตื่นตัวในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น แต่รูปแบบการบริโภคทุกระดับในสังคมยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่ง Social Movement หรือ Consumer Movement นับเป็นกลไกสำคัญหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเข็มทิศสู่วิถีชีวิตใหม่ที่ยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่นั่งยืน และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ด้าน นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้น ภายใต้หัวข้อ “การบริโภคที่รับผิดชอบ เพื่อวิถีชีวิตใหม่ที่ยั่งยืน” เป็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเครือข่ายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thai SCP Network) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกระตุ้นให้เกิดการผลิตและการบริโภคสินค้าและบริการที่รับผิดชอบ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในวิถีชีวิตของคนไทย สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยมี 6 องค์กร ได้แก่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เครือข่ายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนแห่งประเทศไทย โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน (PPP Plastic) สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย และเครือข่ายเกษตรและอาหารปลอดภัย ร่วมลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่รับผิดชอบเพื่อวิถีชีวิตใหม่ที่ยั่งยืน” นอกจากนี้ ยังมีปาฐกถาพิเศษ และเวทีเสวนา โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับโลก และระดับประเทศ ตลอดจนคนรุ่นใหม่ที่มีชื่อเสียง มีอิทธิพลบนสื่อสังคมออนไลน์ และStartups ร่วมเป็นวิทยากร มีประเด็น “กลุ่มวิถีเกษตรและอาหารยั่งยืน” “กลุ่มวิถีชีวิตใหม่ ใส่ใจพลาสติกสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน” และ “กลุ่มวิถีชีวิตใหม่ที่ยั่งยืน” โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก Thai SCP Network ผู้สนใจจากภาครัฐ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ ภาคการศึกษา และวิจัย ภาคการเงินการธนาคารและตลาดทุน ภาคประชาสังคม และผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งสิ้น 150 คน

54321
(0 votes. Average 0 of 5)