เชิญชวนคนไทยโหลด App "หมอชนะ"

By 0
479
เชิญชวนคนไทยโหลด App "หมอชนะ"

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) ในประเทศไทย ซึ่งกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการให้บริการด้านสาธารณสุขของประเทศ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. เป็นหน่วยงานกลางของระบบรัฐบาลดิจิทัล ทำหน้าที่ในการให้บริการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้ร่วมกับภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ในการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผู้ทีี่มีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ขึ้น ในรูปแบบแอปพลิเคชั่นชื่อ “หมอชนะ” หรือ “Mor Chana” เพื่อช่วยเป็นเครื่องมือบันทึกข้อมูลการเดินทางและข้อมูลสุขภาพของผู้ใช้งานแอปพลิเชั่นได้อย่างแม่นยำ โดยผ่านการยินยอมของผู้ใช้งานเพื่อเปิดเผยข้อมูลเข้าสู่ระบบ ซึ่งทำให้เกิดการป้อนข้อมูลของผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ เพื่อช่วยเฝ้าระวังและแจ้งระดับความเสี่ยง รวมทั้งช่วยยืนยันความปลอดภัยของผู้ใช้บริการก่อนเข้าไปในสถานที่ต่างๆ แอปพลิเคชั่น หมอชนะ ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ หน่วยงาน และบุคลากรทางการแพทย์สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการประมวลผลข้อมูล เพื่อการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากประวัติการเดินทางของผู้ใช้บริการรวมถึงเป็นข้อมูลรายงานที่สามารถให้เจ้าหน้าที่ติดตามกลุ่มเสี่ยงและให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการชะลอและระงับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Your Name:

Your Website

*

code

Your Comment