ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา

By 0
292
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา


แบนเนอร์ สมัครงาน แก้ๆ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (.โท) จำนวน 1 อัตรา

ตั้งแต่ วันที่ 14 – 22 กันยายน 2563 อัตราเงินเดือน 18,360 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทุกสาขา
  2. มีทักษะภาษาอังกฤษ
  3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี เช่น Microsoft Office และสามารถจัดทำรายงานพร้อมประเมินผลการดำเนินงานได้

ลักษณะของงาน

สนับสนุนการปฏิบัติงานการเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Action for Climate Empowerment : ACE)

หลักฐานการสมัคร

  1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก แว่นตา ขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ ถ่ายไม่เกินระยะเวลา 6 เดือน
  2. หลักฐานการศึกษา ใบแสดงผลการเรียน วุฒิการศึกษา และใบรับรองอื่นๆ ถ้ามี พร้อมสำเนา
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาเอกสารราชการต่างๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล สำเนาหลักฐานทุกฉบับจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลายเซ็นทุกฉบับ

ส่งหลักฐานการสมัครได้ที่ E-mail : Climateactionthailand@gmail.com

ตั้งแต่วันที่ 14 – 22 กันยายน 2563

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 24 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 301 (อินทนิล) ชั้น 3 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

(ประกาศผลสอบวันที่ 25 กันยายน 2563) เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 ตุลาคม 2563

ติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 0-2278-8400-19 ต่อ 1405 , 08-6343-8253

54321
(0 votes. Average 0 of 5)