deqp
ระบบสัมมนาและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
เลือกรายการหลักสูตรฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร
1 การประยุกต์ใช้วิธีประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (LCA) (ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก)
ปิดรับสมัคร 19/6/2562 (ปิดรับ)
วันที่อบรม 20/8/2562 ถึง 22/8/2562
หน่วยงาน กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม
2 ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการปฏิบัติการเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Action for Climate Empowerment)
ปิดรับสมัคร 20/8/2562 (ปิดรับ)
วันที่อบรม 20/8/2562
หน่วยงาน ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม
3 โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเฉลิมพระเกียรติ รุ่นที่ 2
ปิดรับสมัคร 18/8/2562 (ปิดรับ)
วันที่อบรม 20/8/2562 ถึง 21/8/2562
หน่วยงาน กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม