deqp
ระบบสัมมนาและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
เลือกรายการหลักสูตรฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมดาวน์โหลดแบบตอบรับหลักสูตร สิ่งแวดล้อมศึกษาสู่การพัฒนาชุมชน
ปิดรับสมัคร 5/4/2562 (ปิดรับ)
วันที่อบรม 9/7/2562 ถึง 12/7/2562
หน่วยงาน กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม
2 หลักสูตร กิน อยู่ รู้ คิด เปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อสิ่งแวดล้อม (ขอสงวนสิทธิ์ ทสม. 10 ท่านแรกตามลำดับการสมัคร และขอให้รับผิดชอบค่าเดินทางเอง)
ปิดรับสมัคร 19/6/2562
วันที่อบรม 26/6/2562 ถึง 27/6/2562
หน่วยงาน กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม
3 นวัตกรชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม
ปิดรับสมัคร 30/4/2562
วันที่อบรม 11/6/2562 ถึง 14/6/2562
หน่วยงาน กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พร้อมดาวน์โหลดแบบตอบรับ หลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากรฯฯรุ่นที่ 2
ปิดรับสมัคร 1/4/2562 (ปิดรับ)
วันที่อบรม 28/5/2562 ถึง 31/5/2562
หน่วยงาน กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม
5 หลักสูตร ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนโลก เศษขยะสู่เศรษฐกิจ (**ขอสงวนสิทธิ์ทสม. จำนวน 10 ท่าน ตามลำดับการสมัครและขอให้รับผิดชอบค่าเดินทางเอง)
ปิดรับสมัคร 8/5/2562
วันที่อบรม 15/5/2562 ถึง 16/5/2562
หน่วยงาน กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก....การจัดการน้ำเสีย (ขอเลื่อนการจัดอบรมเป็นระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2562 จากเดิม วันที่ 8-10 พ.ค.62)
ปิดรับสมัคร 8/3/2562 (ปิดรับ)
วันที่อบรม 14/5/2562 ถึง 16/5/2562
หน่วยงาน กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม