หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม >> บุคลากรโครงสร้าง >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,114 กลุ่มพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร

กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม - กลุ่มพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร

นางสาวนันทวรรณ ประเสริฐ


 ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร

0-2298-5649 ต่อ 1842

รายชื่อบุคลากร ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อีเมล์
นางสาวนันทวรรณ ประเสริฐ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ 1847 nantawan_p@deqp.mail.go.th
นางสาวอัญชลี พงษ์คำมูล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 1303 aunchalee@deqp.mail.go.th
นายวรพจน์ จิ้วไม้แดง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 1838 worapoj_j@deqp.mail.go.th
นางสาววันวิสาข์ ศรสิทธิ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1303 wanwisason@deqp.mail.go.th
นางสาวหทัย ทองใส นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1303 hathai@deqp.mail.go.th
นางณัชกมล รัตนกรี นักวิชาการเผยแพร่ 1838 nanchakamon@deqp.mail.go.th
นางสาวชลธิชา ใยหวัง นักวิชาการเผยแพร่ 1303 chonthicha@deqp.mail.go.th
นายเฉลิมศักดิ์ ทองสมบูรณ์ นักวิชาการเผยแพร่ 1303 chalermsak@deqp.mail.go.th
นายอัครเดช ติตตะบุตร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1303 akharadet_t@deqp.mail.go.th
นางสาวปรียา ทองหมุน นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1834