หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 16,137

กิจกรรมเปิดตัวเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และพื้นที่โดยรอบ
วันที่ประกาศ : 20/02/2558 11:37 น. จำนวนผู้เข้าชม 915

วันที่ 25 ก.พ. 58 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมเปิดตัวเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และพื้นที่โดยรอบ

   

     ในวันที่ 25 กุมภาพันธื 2558 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย สถานีควบคุมไฟป่าเชียงใหม่ (ดอยสุเทพ - ปุย) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ) และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ จัด“กิจกรรมเปิดตัวเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควัน พื้นที่ดอยสุเทพ - ปุย” ขึ้น เพื่อเป็นการสื่อสารการดำเนินงานเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า
ลดหมอกควัน พื้นที่ดอยสุเทพ - ปุย สู่สาธารณะ รวมถึงเป็นการบูรณาการเครือข่ายอาสาสมัครและประชาชนทุกภาคส่วน ผลักดันให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจทั้งราษฎร์และรัฐ เฝ้าระวังไฟป่า
ลดหมอกควันพื้นที่ดอยสุเทพ - ปุย และยกระดับการพัฒนาเป็นพื้นที่เรียนรู้ ด้านการบูรณาการความร่วมมือและรูปธรรมชุมชนร่วมใจเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน ขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นๆ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการสื่อสารการดำเนินงานเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน พื้นที่ดอยสุเทพ - ปุย สู่สาธารณะและสังคมภายนอก รวมถึงการสนับสนุนการทำงานของเครือข่ายอาสาสมัครและประชาชนทุกภาคส่วน เข้ามาเป็นกลไกในการเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควันร่วมกับชุมชนท้องถิ่น

2. เพื่อบูรณาการความร่วมมือ เชื่อมโยงเครือข่ายอาสาสมัครต่างๆ และประชาชนทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน พื้นที่ดอยสุเทพ-ปุย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. เพื่อพัฒนาให้เป็นพื้นที่รูปธรรม ชุมชนร่วมใจเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน พื้นที่ดอยสุเทพ - ปุย เป็นพื้นที่เรียนรู้ของเครือข่ายภาคประชาชนในทุกระดับและขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นๆ

 

รูปแบบการดำเนินกิจกรรม

๓.๑ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

1. การประกาศเจตนารมณ์และเปิดตัว เครือข่ายอาสาสมัครร่วมใจ เฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน ดอยสุเทพ - ปุย

2. พิธีมอบกองทุนชุมชนร่วมใจเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน พื้นที่รอบพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์และพื้นที่ดอยสุเทพ - ปุย

3. การทำแนวกันไฟ พื้นที่ดอยสุเทพ - ปุย และปฏิบัติการทำแนวกันไฟในระดับพื้นที่/ชุมชน

4. การเปิดรับสมัครเครือข่าย ทสม.

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวสมัครงาน ข่าวสารภายใน ข่าวสิ่งแวดล้อม ค้นหา
กิจกรรมเปิดตัวเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และพื้นที่โดยรอบ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 20/02/2558 11:37 น. จำนวนผู้เข้าชม 915
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ | หน้า 4 จากทั้งหมด 4
ข้อมูลทั้งหมด 0 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 0
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 14/01/2559 19:09 น. จำนวนผู้เข้าชม 172
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 27/08/2558 15:39 น. จำนวนผู้เข้าชม 190
รับสมัครงาาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 09/03/2558 11:35 น. จำนวนผู้เข้าชม 173
ประกาศรับสมัครงาน ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 03/03/2558 17:19 น. จำนวนผู้เข้าชม 279
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 1
ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2558 (คลิป) ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 04/01/2559 16:06 น. จำนวนผู้เข้าชม 819
หนังสือ ทสม. ดีเด่น ปี 2558 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 18/12/2558 15:26 น. จำนวนผู้เข้าชม 864
ข้อมูลทั้งหมด 2 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 1
ข้อมูลทั้งหมด 0 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 0