หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 2,506 ภารกิจหน้าที่

กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม - ภารกิจหน้าที่

 

          1. เสนอแนะนโยบายและมาตรการ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับหน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชน องค์กรชุมชน และภาคีร่วมพัฒนาต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

          2. เสนอแนะนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับชาติระดับภาค และระดับจังหวัด

          3. ส่งเสริมการรวมตัวของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกลุ่มองค์กรและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม

          4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมทุกระดับ

          5. พัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมของภาคีร่วมพัฒนา

          6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือกฎหมายกำหนด

- ฝ่ายบริหารทั่วไป
        ปฏิบัติการสนับสนุนการดำเนินงานของกองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการงานธุรการ งานสารบรรณ งานบุคคล งานพัสดุ งานงบประมาณ งานแผน งานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานและแผนงบประมาณ งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ของกอง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานอื่นๆ ตาที่ได้รับมอบหมาย

- กลุ่มอำนวยการคณะกรรมการเครือข่าย
        มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ เสนอแนะแนวทางและมาตรการเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อำนวยการและประสานการดำเนินงาน ของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นธุรการของคณะกรรมการอำนวยการอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน สนับสนุนด้านเทคนิควิชาการให้คณะกรรมการบริหารเครือข่าย อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำระเบียบฐานข้อมูลอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับอาสาสมัครอื่นๆ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

- กลุ่มพัฒนาระบบและทะเบียน
        มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ เสนอแนะแนวทางและมารตรการ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชน องค์กรชุมชน และภาคีร่วมพัฒนาต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานการดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างศักยภาพและสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาและเชื่องโยงเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมของภาคีร้วมพัฒนา และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือตามที่กฎหมายกำหนด

- กลุ่มพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
        มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งริมและพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมทุกระดับ