กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง (HIPPS)

ข้าราชการสัมฤทธิ์ผล รุ่นที่ 18
pdf

หนังสือเวียนระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง-ปรับปรุงเพิ่มเติม

ขนาดไฟล์: 32.77 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 87
วันที่ลงข้อมูล: 17-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 17-08-2021
pdf

หนังสือเวียนระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

ขนาดไฟล์: 126.53 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 94
วันที่ลงข้อมูล: 17-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 17-08-2021

คลื่นลูกใหม่ในข้าราชการไทย (NEW WAVE)

ทุนศึกษา-ฝึกอบรม

pdf

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลในสาขาวิชาที่ขาดแคลนประจำปี-2563

ขนาดไฟล์: 3.92 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 95
วันที่ลงข้อมูล: 19-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 19-08-2021
pdf

ทุนศึกษาหลักสูตร-Agriculture-Studies-Networks-For-Food-Security-2021-Autumn

ขนาดไฟล์: 5.32 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 112
วันที่ลงข้อมูล: 19-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 19-08-2021
pdf

ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตรUrban-development-towards-a-smart-nation-vision

ขนาดไฟล์: 3.70 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 141
วันที่ลงข้อมูล: 19-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 19-08-2021
pdf

ทุนกระทรวงสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐเกาหลี

ขนาดไฟล์: 792.86 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 91
วันที่ลงข้อมูล: 19-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 19-08-2021
pdf

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลประจำปี-2564

ขนาดไฟล์: 1.30 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 94
วันที่ลงข้อมูล: 19-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 19-08-2021
pdf

การประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาประจำปี-2564-หลักสูตร-Sirindhorn-Center-for-Geo-informatics-SCGI-Master-Program

ขนาดไฟล์: 3.73 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 97
วันที่ลงข้อมูล: 19-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 19-08-2021

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม

pdf

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2564

ขนาดไฟล์: 1.02 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 89
วันที่ลงข้อมูล: 19-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 19-08-2021
pdf

เรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มผลิตภาพภาครัฐ

ขนาดไฟล์: 1.69 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 83
วันที่ลงข้อมูล: 19-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 19-08-2021
pdf

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานคร

ขนาดไฟล์: 2.97 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 83
วันที่ลงข้อมูล: 19-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 19-08-2021
pdf

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

ขนาดไฟล์: 6.91 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 91
วันที่ลงข้อมูล: 19-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 19-08-2021
pdf

ขอเชิญสมัครเข้าอบรม

ขนาดไฟล์: 5.16 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 86
วันที่ลงข้อมูล: 19-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 19-08-2021
pdf

ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม

ขนาดไฟล์: 4.93 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 84
วันที่ลงข้อมูล: 19-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 19-08-2021
pdf

ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล-รุ่นที่2

ขนาดไฟล์: 2.12 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 76
วันที่ลงข้อมูล: 19-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 19-08-2021
pdf

ขอชื่อของบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ-รุ่นที่-3

ขนาดไฟล์: 2.28 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 72
วันที่ลงข้อมูล: 19-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 19-08-2021
pdf

การอบรมหลักสูตรผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ขนาดไฟล์: 3.25 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 65
วันที่ลงข้อมูล: 19-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 19-08-2021
pdf

การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร-Toolkit-พิชิตองค์การสมรรถนะสูง

ขนาดไฟล์: 3.07 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 51
วันที่ลงข้อมูล: 19-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 19-08-2021