กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ

doc

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ

ขนาดไฟล์: 77.50 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 62
วันที่ลงข้อมูล: 16-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 16-08-2021
docx

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ

ขนาดไฟล์: 28.38 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 67
วันที่ลงข้อมูล: 16-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 16-08-2021
doc

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ

ขนาดไฟล์: 216.00 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 72
วันที่ลงข้อมูล: 16-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 16-08-2021

แบบฟอร์มการย้าย โอน บรรจุกลับ

doc

แบบคำร้องขอโอน

ขนาดไฟล์: 54.50 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 260
วันที่ลงข้อมูล: 16-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 16-08-2021
doc

แบบการย้าย-ย้ายสับเปลี่ยน-โอน-บรรจุกลับ

ขนาดไฟล์: 41.00 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 103
วันที่ลงข้อมูล: 16-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 16-08-2021

แบบฟอร์มขอเพิ่มข้อมูลบุคลาการภาครัฐ

pdf

ขอเพิ่มข้อมูลฐานบุคลากรภาครัฐ

ขนาดไฟล์: 139.33 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 121
วันที่ลงข้อมูล: 16-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 16-08-2021

แบบฟอร์มใบลาออกจากราชการ

doc

ใบลาออกข้าราชการ

ขนาดไฟล์: 42.00 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 75
วันที่ลงข้อมูล: 16-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 16-08-2021

แบบฟอร์มการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

docx

เอกสารประกอบการพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

ขนาดไฟล์: 28.57 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 61
วันที่ลงข้อมูล: 16-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 16-08-2021

แบบฟอร์มการรับทุนศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน

doc

ใบรายงานตัวกลับจากศึกษาฯในต่างประเทศ

ขนาดไฟล์: 25.00 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 62
วันที่ลงข้อมูล: 16-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 16-08-2021
pdf

แบบใบลา-ไปศึกษา-ฝึกอบรม-ปฏิบัติการวิจัยหรือดูงาน

ขนาดไฟล์: 197.24 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 103
วันที่ลงข้อมูล: 16-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 16-08-2021
doc

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผล-ความจำเป็น-ลาศึกษาในประเทศ

ขนาดไฟล์: 42.00 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 55
วันที่ลงข้อมูล: 16-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 16-08-2021
pdf

สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา-ฝึกอบรม-หรือปฏิบัติการวิจัย-ภายในประเทศ

ขนาดไฟล์: 1.28 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 92
วันที่ลงข้อมูล: 16-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 16-08-2021
pdf

สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา-ฝึกอบรม-หรือปฏิบัติการวิจัย-ต่างประเทศ

ขนาดไฟล์: 1.79 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 94
วันที่ลงข้อมูล: 16-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 16-08-2021
pdf

สัญญาค้ำประกัน-ในประเทศ

ขนาดไฟล์: 692.42 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 89
วันที่ลงข้อมูล: 16-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 16-08-2021
pdf

สัญญาค้ำประกัน-ต่างประเทศ

ขนาดไฟล์: 509.36 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 92
วันที่ลงข้อมูล: 16-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 16-08-2021

แบบฟอร์มคำขอยืมเงิน

แบบฟอร์มใบลาออกพนักงานราชการ

pdf

ใบลาออกพนักงานราชการทั่วไป

ขนาดไฟล์: 640.55 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 105
วันที่ลงข้อมูล: 16-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 16-08-2021