กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลงานทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ

ระดับชำนาญการ

pdf

นายวิทยา ขำศิริ การพัฒนาระบบรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ขนาดไฟล์: 2.87 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 73
วันที่ลงข้อมูล: 25-11-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 25-11-2021
pdf

นางสาวไพลิน พันธุ์แน่น ระบบสัมมนา-ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

ขนาดไฟล์: 5.32 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 70
วันที่ลงข้อมูล: 25-11-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 25-11-2021
pdf

นางวรรณางค์ พรรณาไพร โครงการปรับปรุงระบบ Eco – School (Digital & Data Base-Website)

ขนาดไฟล์: 5.44 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 63
วันที่ลงข้อมูล: 25-11-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 25-11-2021
pdf

นางสาววงษ์เดือน พงษ์จันทร์ คู่มือการกลั่นกรองหนังสือราชการเพื่อเสนอผู้บริหาร

ขนาดไฟล์: 11.93 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 128
วันที่ลงข้อมูล: 30-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 30-08-2021
pdf

นายปัณชญา-พัฒนสุข-โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการขยะมูลฝอย

ขนาดไฟล์: 10.78 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 152
วันที่ลงข้อมูล: 16-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 16-08-2021
pdf

นายไพรัตน์-สมศรีรื่น-โครงการอุทยานแห่งชาติสีเขียว-Green-National-Park

ขนาดไฟล์: 3.80 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 117
วันที่ลงข้อมูล: 16-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 16-08-2021
pdf

นางสาวลักขณา-มุ่งวัฒนา-การส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด

ขนาดไฟล์: 4.23 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 104
วันที่ลงข้อมูล: 16-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 16-08-2021
pdf

นางสาวชฎาทิพย์-ทองเกตุ-เกณฑ์การประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียว

ขนาดไฟล์: 6.44 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 124
วันที่ลงข้อมูล: 16-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 16-08-2021

ระดับชำนาญการพิเศษ

pdf

นางสาวอัจฉรา-ภู่ประเสริฐ-โครงการส่งเสริมภัตตาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ขนาดไฟล์: 8.89 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 112
วันที่ลงข้อมูล: 16-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 16-08-2021

ระดับเชี่ยวชาญ

pdf

นางสาวหทัยรัตน์ การีเวทย์ การศึกษาการแพร

ขนาดไฟล์: 163.50 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 105
วันที่ลงข้อมูล: 09-09-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 09-09-2021