กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อธิบดี

_RKG2274

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา

Mr.Rutchada Suriyakul Na Ayutaya

อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประวัติส่วนตัว

 ชื่อ -สกุล :
นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา
วัน/เดือน/ปีเกิด :
18 มีนาคม 2508
สัญชาติ / ไทย :
ไทย
ศาสนา :
พุทธ
โทรศัพท์ :
0 2278 8443
E -mail :
rutrutchada@windowslive.com

ประวัติการศึกษา

          ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการรับราชการ

2530
เริ่มรับราชการที่กรมป่าไม้
2548
โอนมารับราชการที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
2551
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช
2552
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
2554
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2558
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
2559
รองอธิบดี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2562
ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2563 – ปัจจุบัน
 อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประวัติการฝึกอบรม

2561
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61
2560
หลักสูตรการสร้างผู้นาแห่งการบริหารการเปลี่ยนแปลง (ป.ย.ป. 2/1) รุ่นที่ 2
2559
โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สานักงานตารวจแห่งชาติ
2558
หลักสูตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2554
เสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 3 สานักงาน ก.พ.
2553
หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8
สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม