กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อธิบดี

อธิบดีเฉลิมชัย

นายเฉลิมชัย ปาปะทา

อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ
นายเฉลิมชัย  ปาปะทา
ตำแหน่งปัจจุบัน
อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เกิดวันที่
14 มิถุนายน 2505

วุฒิทางการศึกษาและสาขาที่ศึกษา

ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาศาสตรบัณฑิต(วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท วท.ม. วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรป่าไม้) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงานและการรับราชการ

พ.ศ. 2551

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2554

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

พ.ศ. 2556

ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

พ.ศ. 2557

ผู้อำนวยการสำนักแผนและสารสนเทศ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

พ.ศ. 2558

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

พ.ศ. 2558

ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

พ.ศ. 2559

รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

พ.ศ. 2562

ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

พ.ศ. 2564
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฏ