กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กฎหมายกับระเบียบที่เกียวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กฎหมายกับระเบียบที่เกียวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การคัดเลือกบุคคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

pdf

คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการใน-อ.ก.พ.-กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ขนาดไฟล์: 155.80 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 87
วันที่ลงข้อมูล: 17-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 17-08-2021
pdf

คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการ-อ.ก.พ.-กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ขนาดไฟล์: 431.72 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 85
วันที่ลงข้อมูล: 17-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 17-08-2021
pdf

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล

ขนาดไฟล์: 323.59 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 85
วันที่ลงข้อมูล: 17-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 17-08-2021

การปรับปรุงและการกำหนดตำแหน่ง

pdf

หนังสือเวียนสำนักงาน-ก.พ.-เรื่อง-หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง-2558

ขนาดไฟล์: 576.20 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 93
วันที่ลงข้อมูล: 17-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 17-08-2021
pdf

หนังสือเวียนสำนักงาน-ก.พ.-เรื่อง-การกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป-2552

ขนาดไฟล์: 212.63 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 88
วันที่ลงข้อมูล: 17-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 17-08-2021

การสรรหา

พนักงานราชการ

pdf

แนวทางการเปลี่ยนแปลงกลุ่มงานของพนักงาน

ขนาดไฟล์: 2.60 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 116
วันที่ลงข้อมูล: 17-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 17-08-2021
pdf

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ-2547

ขนาดไฟล์: 90.41 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 92
วันที่ลงข้อมูล: 17-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 17-08-2021
pdf

พรบ.เงินทดแทน-2537

ขนาดไฟล์: 862.78 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 128
วันที่ลงข้อมูล: 17-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 17-08-2021
pdf

พรบ.ประกันสังคม-2533

ขนาดไฟล์: 165.16 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 90
วันที่ลงข้อมูล: 17-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 17-08-2021
pdf

ประกาศกรมเรื่องหลักเกณฑ์การประเมินพรก

ขนาดไฟล์: 70.67 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 96
วันที่ลงข้อมูล: 17-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 17-08-2021
pdf

ประกาศ-คพร.เรื่อง-กำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงาน

ขนาดไฟล์: 1.24 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 97
วันที่ลงข้อมูล: 17-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 17-08-2021
pdf

ประกาศ-คพร.-แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ

ขนาดไฟล์: 1.47 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 87
วันที่ลงข้อมูล: 17-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 17-08-2021
pdf

ประกาศ-คพร.-เรื่องหลักเกณฑ์การประเมินพรก

ขนาดไฟล์: 284.82 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 85
วันที่ลงข้อมูล: 17-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 17-08-2021
pdf

ประกาศ-คพร.-หลักเกณฑ์-วิธีการเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ

ขนาดไฟล์: 122.58 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 88
วันที่ลงข้อมูล: 17-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 17-08-2021
pdf

ประกาศ-คพร.-สิทธิประโยช์พนักงานราชการ-ฉบัยที่-3-2562

ขนาดไฟล์: 49.48 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 100
วันที่ลงข้อมูล: 17-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 17-08-2021
pdf

ประกาศ-คพร.-สิทธิประโยช์-พรก.-2554

ขนาดไฟล์: 204.75 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 86
วันที่ลงข้อมูล: 17-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 17-08-2021
pdf

ประกาศ-คพร.-สิทธิประโยชน์พนักงานราชการ-ฉบับที่2-2560

ขนาดไฟล์: 761.78 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 79
วันที่ลงข้อมูล: 17-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 17-08-2021
pdf

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ-ฉบับที่-9

ขนาดไฟล์: 187.82 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 99
วันที่ลงข้อมูล: 17-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 17-08-2021
pdf

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ-ฉบับที่-8

ขนาดไฟล์: 1.03 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 89
วันที่ลงข้อมูล: 17-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 17-08-2021
pdf

การสิ้นสุดสัญญาจ้างพนักงานราชการ

ขนาดไฟล์: 75.29 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 61
วันที่ลงข้อมูล: 17-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 17-08-2021

หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทน

pdf

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว-2558

ขนาดไฟล์: 33.70 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 65
วันที่ลงข้อมูล: 17-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 17-08-2021
pdf

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ-2551

ขนาดไฟล์: 68.49 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 59
วันที่ลงข้อมูล: 17-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 17-08-2021
pdf

กฎ-ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน-พ.ศ.-2551

ขนาดไฟล์: 88.88 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 63
วันที่ลงข้อมูล: 17-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 17-08-2021
pdf

กฎ-ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง-พ.ศ.-2551

ขนาดไฟล์: 260.11 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 62
วันที่ลงข้อมูล: 17-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 17-08-2021
pdf

กฎ-ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน-พ.ศ.-2552

ขนาดไฟล์: 126.82 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 72
วันที่ลงข้อมูล: 17-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 17-08-2021

การย้ายโอน

pdf

หนังสือเวียนสำนักงาน-ก.พ.-เรื่อง-การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

ขนาดไฟล์: 48.36 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 65
วันที่ลงข้อมูล: 17-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 17-08-2021

ประกาศหลักเกณฑ์ (ทั่วไป)

pdf

ประกาศหลักเกณฑ์ (ทั่วไป)

ขนาดไฟล์: 4.53 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 59
วันที่ลงข้อมูล: 22-02-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 22-02-2022
docx

1. แบบ สส1

ขนาดไฟล์: 36.83 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 32
วันที่ลงข้อมูล: 21-02-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 21-02-2022
docx

2. แบบ สส2

ขนาดไฟล์: 24.10 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 23
วันที่ลงข้อมูล: 21-02-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 21-02-2022
docx

3. แบบ สส3

ขนาดไฟล์: 23.08 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 26
วันที่ลงข้อมูล: 21-02-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 21-02-2022

ประกาศหลักเกณฑ์ (วิชาการ)

pdf

ประกาศหลักเกณฑ์ (วิชาการ)

ขนาดไฟล์: 12.78 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 117
วันที่ลงข้อมูล: 21-02-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 21-02-2022
doc

1. แบบการย้าย ย้ายสับเปลี่ยน 1.1

ขนาดไฟล์: 66.00 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 33
วันที่ลงข้อมูล: 21-02-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 21-02-2022
docx

2. แบบการเสนอผลงาน 1.2

ขนาดไฟล์: 23.00 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 46
วันที่ลงข้อมูล: 21-02-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 21-02-2022
docx

3. แบบข้อเสนอแนวคิดการพัฒนางานหรือปรับปรุงงานในตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง

ขนาดไฟล์: 19.99 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 38
วันที่ลงข้อมูล: 21-02-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 21-02-2022
docx

4. แบบแสดงรายละเอียดการขอนับระยะเวลาเกื้อกูล

ขนาดไฟล์: 17.85 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 29
วันที่ลงข้อมูล: 21-02-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 21-02-2022
docx

5. แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 2.1

ขนาดไฟล์: 21.29 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 37
วันที่ลงข้อมูล: 21-02-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 21-02-2022
docx

6. แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 2.2

ขนาดไฟล์: 23.21 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 36
วันที่ลงข้อมูล: 21-02-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 21-02-2022
docx

7. แบบเค้าโครงผลงานที่จะส่งประเมิน 2.3

ขนาดไฟล์: 19.62 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 34
วันที่ลงข้อมูล: 21-02-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 21-02-2022
docx

8. แบบการเสนอข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรั

ขนาดไฟล์: 20.03 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 33
วันที่ลงข้อมูล: 21-02-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 21-02-2022
docx

9. แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 2.5

ขนาดไฟล์: 17.53 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 37
วันที่ลงข้อมูล: 21-02-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 21-02-2022
docx

10. แบบแสดงรายละเอียดการขอนับระยะเวลาเกื้อ

ขนาดไฟล์: 17.93 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 30
วันที่ลงข้อมูล: 21-02-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 21-02-2022

ประกาศหลักเกณฑ์ (ประเภทอำนวยการระดับสูง)

pdf

ประกาศรับสมัครตำแหน่งประเภทอำนวยการ-ระดับสูง

ขนาดไฟล์: 3.49 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 15
วันที่ลงข้อมูล: 08-06-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 08-06-2022
docx

แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล (บชก. 1)

ขนาดไฟล์: 29.95 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 7
วันที่ลงข้อมูล: 08-06-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 08-06-2022
doc

แบบผลสัมฤทธิ์ของงาน (บชก. 2)

ขนาดไฟล์: 54.00 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 6
วันที่ลงข้อมูล: 08-06-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 08-06-2022
docx

แบบประเมินความประพฤติ (บชก. 3)

ขนาดไฟล์: 25.39 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 7
วันที่ลงข้อมูล: 08-06-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 08-06-2022
docx

แบบประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย (บชก. 4)

ขนาดไฟล์: 27.16 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 9
วันที่ลงข้อมูล: 08-06-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 08-06-2022
docx

วิสัยทัศน์ (บชก. 5)

ขนาดไฟล์: 17.68 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 8
วันที่ลงข้อมูล: 08-06-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 08-06-2022

Please select a WP File Download content to activate the preview